Pár postrehov k návrhu zákona – Civilného mimosporového poriadku

Civilný mimosporový poriadok, ako vládny návrh zákona predložila vláda na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.

Občiansky súdny poriadok bude minulosťou

V rámci programu národných reforiem a v záujme zefektívnenia slovenského súdnictva, sa vláda rozhodla prijať opatrenia, ktoré posilnia práva občanov na včasné súdne rozhodnutia, aby naďalej nedochádzalo k prieťahom v súdnych konaniach a to v podobe revízie Občianskeho súdneho poriadku.

Súčasne vznikli tri procesné kódexy, ktoré spoločne nahradia aktuálny Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. Jedná sa o: 

  • Civilný mimosporový poriadok
  • Civilný sporový poriadok
  • Správny súdny poriadok

V tomto článku sa budeme venovať zmenám, ktoré nám prinesie Civilný mimosporový poriadok. V nasledujúcich článkoch Vám prinesieme bližšie informácie o ďalších dvoch spomínaných kódexoch.

Obsahová štruktúra Civilného mimosporového poriadku

Obsahová štruktúra Civilného mimosporového poriadku je zložená z piatich častí. Civilný mimosporový poriadok obsahuje základné princípy, ktoré sú uvedené ešte pred znením konkrétnych ustanovení a sú považované za nosnú časť zákona. Ďalej nasledujú konkrétne časti zákona. Dôvodová správa vymedzuje obsah konkrétnych častí takto:

  1. časť navrhovaného zákona obsahuje ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od všeobecnej právnej úpravy Civilného sporového poriadku, konkrétne sú tu ustanovenia o predmete zákona, o príslušnosti súdov, o účastníkoch konania a ich úkonoch, postupy v rámci konania v prvej inštancii a pod. Prvá časť ďalej obsahuje niektoré ustanovenia o dokazovaní, o súdnych rozhodnutiach, o trovách konania a o opravných prostriedkoch.
  2. časť je časťou osobitnou, teda upravuje konkrétne mimosporové konania a to konania vo veciach rodinnoprávnych, konanie o dedičstve, konania v niektorých statusových veciach fyzických osôb, konania vo veciach obchodného registra, konania v niektorých veciach právnických osôb, konanie o umorení listiny a konania vo veciach notárskych úschov.
  3. časť upravuje niektoré ustanovenia o neodkladných a iných opatreniach súdu. Podobne ako prvá časť nadväzuje na všeobecnú právnu úpravu Civilného sporového poriadku.
  4. časť navrhovaného zákona obsahuje výkon rozhodnutia vo veciach maloletých.
  5. časť vymedzuje spoločné, prechodné ustanovenia a účinnosť zákona.

Hmotnoprávne vzťahy, ktoré sú súčasťou civilného súdneho konania, sú tak zložité a rozdielne, že práve z tohto dôvodu je záujem na tom, aby podľa druhu hmotnoprávnych vzťahov platili rôzne procesné pravidlá pre rozdielne súdne konania. Civilný mimosporový poriadok bude vychádzať z toho, že existuje skupina vzťahov, v ktorých sa nepredpokladá spor o právo. Z dôvodovej správy vyplýva, že:

„Súčasnú skladbu mimosporových konaní predstavujú konania upravené v piatej hlave tretej časti Občianskeho súdneho poriadku – de lege lata však toto zoskupenie vecí nie je dôsledné. Dôvodné pochybnosti vyvstávajú najmä vo veciach určenia otcovstva, zapretia otcovstva, rozvodu manželstva a pod.“

Mimosporové konania

Mimosporovými konaniami nechápme také konania, v ktorých neexistuje spor. Ide o také konania, ktoré majú len osobitú povahu. Pre takéto konania nie je charakteristický spor o konkrétne právo. Nemožno však vylúčiť, že medzi účastníkmi mimosporových konaní nemôžu isté spory vzniknúť. Napríklad, ak ide o rozpor medzi účastníkmi konania vo veciach výchovy maloletého, výživného, v konaní o dedičstve a iné.

Taxatívny výpočet mimosporových konaní

Zavedenie taxatívneho výpočtu mimosporových konaní umožní jednoduchšie rozlíšiť, ktoré konania sú sporové a ktoré mimosporové. Konania, ktoré nebudú zaradené medzi mimosporovými konaniami, sa budú považovať za sporové konania.

Postavenie prokurátora

Posilní sa aj postavenie prokurátora v konaní. Vzhľadom k tomu, že pri mimosporových veciach je podstatný aj záujem spoločnosti, prokurátorovi Civilný mimosporový poriadok prizná právo na podanie návrhu na začatie konania, avšak len vo veciach, ktoré ustanoví zákon. Takisto prizná prokurátorovi aj právo vstúpiť do konania, taktiež len vo veciach, ktoré ustanoví zákon.

Dokazovanie

Novinkou je aj možnosť súdu vykonať také dôkazy, ktoré v procese dokazovania nenavrhli účastníci.

Zmena právoplatného rozhodnutia

Ak dôjde k zmene pomerov, súd bude môcť zmeniť svoje rozhodnutie aj po jeho právoplatnosti, avšak tento krok bude možný iba v zákonom stanovených prípadoch.

Opravné prostriedky

V rámci opravných prostriedkov, Civilný mimosporový poriadok upraví iba výnimky zo všeobecnej úpravy uvedenej v Civilnom sporovom poriadku.

Posilnenie právomocí notárov

V súčasnosti je právna úprava, ktorá sa týka účastníkov dedičského konania rozhádzaná pod viacerými ustanoveniami. V civilnom mimosporovom poriadku sa právna úprava sprehľadnila a celé prvostupňové konanie o dedičstve, taktiež s vydávaním všetkých rozhodnutí sa zverilo notárom ako súdnym komisárom. Takisto sa notárom plánuje zveriť aj konanie o umorenie listiny a konanie vo veciach solučných úschov. Všetky tieto zmeny sa uskutočňujú z dôvodu odbremenenia súdov.

Účinnosť

Návrh zákona predpokladá rôzne vzdelávacie a školiace aktivity, ktoré bude organizovať justičná akadémia, prípadne iné školiace strediská a z tohto dôvodu, aby bol dostatočný časový priestor na oboznámenie sa s novou právnou úpravou, sa účinnosť Civilného mimosporového poriadku navrhuje až po dostatočnej legisvakačnej lehote. Konkrétny deň účinnosti zatiaľ nie je stanovený.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie