Podzemné pivnice, ich evidencia a prevod na katastri nehnuteľností

Na Slovensku sa nachádza množstvo pivníc, ktoré sa nachádzajú na cudzích pozemkoch a ľudia ich dlhodobo užívajú. Takéto pivnice často nie sú ani uvedené na listoch vlastníctva. Pozemky, na ktorých sa pivnice nachádzajú sú zväčša poľnohospodárskou pôdou alebo lesnými pozemkami vo vlastníctve obcí alebo iných súkromných vlastníkov. Je viacero oblastí, kde sa takéto pivnice nachádza vo väčšom rozsahu, napríklad na Kopaniciach.

V prípade záujmu o právne služby nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk alebo na 0915 046 749.

V zmysle § 139b ods. 7 Stavebného poriadku: „Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.“ Otázkou je či takáto pivnica je stavbou.

V niektorých prípadoch pivnica býva evidovaná na liste vlastníctva (LV), avšak časť A (majetková podstata) neobsahuje žiadne informácie. V časti B (vlastníci a iné oprávnené osoby z práva k nehnuteľnosti) je uvedený vlastník a titul nadobudnutia. V kolónke iné údaje je táto pivnica definovaná ako: podzemná pivnica č. XY pod. prac. č. XY v k.ú. XY. Číslo je uvedené podľa záznamu v miestnych mapách. Podzemné pivnice sa nazývajú aj „mačkáš.“

Problém nastáva v prípade, ak sa vlastník, resp. užívateľ rozhodne pivnicu predať. Katastrálny úrad zápis nevykoná, nakoľko na LV chýba časť A – majetková podstata a pivnica nemá súpisné číslo, nie je evidovaná v mape na portály ZBGIS, je však zakreslená na mapách, ktoré sa nachádzajú na obecnom úrade.

V prípade, že kupujúci pivnicu kúpi, ale nebude evidovaný ako vlastník tejto nehnuteľnosti, môže mu to v budúcnosti narobiť množstvo problémov, napríklad ak by prebiehalo dedičské konanie po pôvodnom vlastníkovi a spomínaná pivnica by bola notárom zahrnutá do predmetu dedičstva, nakoľko by lustráciou v katastri nehnuteľností dospel k záveru, že vlastníkom je naďalej pôvodný vlastník, rovnako napríklad, ak by začalo exekučné konanie voči vlastníkovi.

Podľa Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky takáto pivnica (podzemná diera) so spevneným vstupným portálom, nie je príslušenstvom žiadnej stavby.

Úrad uvádza, že podľa súkromného práva platného na Slovensku do roku 1950 mohla byť pivnica ako samostatná nehnuteľnosť evidovaná v pozemkovej knihe, ak sa pivnica nachádzala pod pozemkom iného vlastníka, ako je vlastník pivnice, a vchod do nej ústil na verejné priestranstvo. Uhorské právo poznalo okrem iného delené vlastníctvo a na základe neho bolo pri zachovaní princípu superficies solo cedit prípustné, aby vlastníkom pozemku a pod ním sa nachádzajúcej pivnice boli odlišní vlastníci.

Podľa súčasnej právnej úpravy nemožno pivnicu (podzemnú dieru) považovať za stavbu v zmysle definície §119 ods. 2 zákona č, 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a nemôže byť zahrnutá do predmetu prevodu v rámci scudzovacej zmluvy, ktorá je posudzovaná v konaní o návrhu na vklad, a to aj napriek tomu, že môže mať samostatné bližšie určenie.

V danom prípade, pivnica nachádzajúca sa pod povrchom pozemku, nie je ani predmetom samostatného evidovania v katastri nehnuteľnosti a nezapisuje sa samostatne do súboru popisných informácií na list vlastníctva do časti ,,A“ ako stavba.

Predmetom evidovania v katastri nehnuteľnosti bude vstupný portál pivnice zobrazený ako pozemok, ktorý sa v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností eviduje na liste vlastníctva v časti ,,A“ s vyznačením kód spôsobu využitia pozemku ,,28“ (v zmysle vyhlášky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov) a zobrazením tohto pozemku ako parcela označená parcelným číslom v súbore geodetických informácií.

K takému zápisu je potrebné doložiť geometrický plán s vyznačením pozemku ako vstupného portálu pivnice. V iných údajoch listu vlastníctva, na ktorom je vyznačený vyššie uvedený kód spôsobu využitia pozemku (vstupný portál pivnice), Úrad odporúča uviesť bližšie skutočnosti týkajúce sa pivnice. (zdroj: Úrad Geodézie a Kartografie)

Stanovisko z 22.6.2023 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

V zmysle zákona NR SR č.162/1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov každá nehnuteľnosť, ktorá je predmetom zmeny vlastníckeho práva musí byť  jednoznačne identifikovateľná a určená. Nepostačuje jej zápis v časti „Iný údaj“, ktorý je iba informáciou o jej existencii. Predmetný list vlastníctva je list vlastníctva bez majetkovej podstaty, t.j. nehnuteľnosť nie je označená v zmysle katastrálneho zákona, ku ktorej  je zapísané vlastnícko právo. V danom prípade je potrebné postupovať v zmysle § 46 katastrálneho zákona , konkrétne:

 

(7) Pri zápise stavby alebo podzemnej stavby do katastra, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie16) alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. októbrom 1976, sa predkladá oznámenie obce, kedy bola stavba alebo podzemná stavba skolaudovaná alebo daná do užívania, aké súpisné číslo jej bolo určené a kto bol jej stavebníkom podľa kolaudačného rozhodnutia alebo užívacieho povolenia; ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v oznámení obce ako stavebník.

 

Zároveň pre zákres do katastrálnej mapy je potrebné aj  vyhotoviť geometrický plán so  zameraním podzemnej stavby. V zmysle § 6 ods1. písm c) bod 4 sa podzemná stavba eviduje v mieste prieniku so zemským povrchom;

 

Následne môže byť aj predmetom vkladového konania pre zmenu vlastníckeho práva. Listiny na zápis stavby môžu byť predložené aj súčasne s kúpnou zmluvou.

Stanovisko ÚGKaK zo dňa 09/2019

Dňa 04.09.2019 bola Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) doručená Vaša žiadosť o vydanie rozhodnutia, resp. stanoviska vo veci zápisu stavby- pivnice (podzemnej diery) so spevneným vstupným portálom, ktorá nie je príslušenstvom žiadnej stavby.

           

Vo Vašej žiadosti sa ďalej informujete, ako má postupovať správny orgán, ak účastník katastrálneho konania:

a)    Do predmetu prevodu zahrnie aj pivnicu evidovanú v časti LV iné údaje označenú rímskymi číslicami a predloží so zmluvou geometrický plán a písomnú informáciu obce o pridelení resp. nepridelení súpisného čísla podzemnej pivnici,

b)    Žiada pivnicu zapísať do evidencie katastra nehnuteľností ako stavbu na cudzom pozemku (na pôvodné pozemky) bez súpisného čísla

Úrad uvádza, že podľa súkromného práva platného na Slovensku do roku 1950 mohla byť pivnica ako samostatná nehnuteľnosť evidovaná v pozemkovej knihe, ak sa pivnica nachádzala pod pozemkom iného vlastníka, ako je vlastník pivnice, a vchod do nej ústil na verejné priestranstvo. Uhorské právo poznalo okrem iného delené vlastníctvo a na základe neho bolo pri zachovaní princípu superficies solo cedit prípustné, aby vlastníkom pozemku a pod ním sa nachádzajúcej pivnice boli odlišní vlastníci.

Podľa súčasnej právnej úpravy nemožno pivnicu (podzemnú dieru) považovať za stavbu v zmysle definície §119 ods. 2 zákona č, 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a nemôže byť zahrnutá do predmetu prevodu v rámci scudzovacej  zmluvy, ktorá je posudzovaná v konaní o návrhu na vklad, a to aj napriek tomu, že môže mať samostatné bližšie určenie.

V danom prípade, pivnica nachádzajúca sa pod povrchom pozemku, nie je ani predmetom samostatného evidovania v katastri nehnuteľnosti a nezapisuje sa samostatne do súboru popisných informácií na list vlastníctva do časti ,,A“ ako stavba. Predmetom evidovania v katastri nehnuteľnosti bude vstupný portál pivnice zobrazený ako pozemok, ktorý sa v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností eviduje na liste vlastníctva v časti ,,A“ s vyznačením kód spôsobu využitia pozemku ,,28“ (v zmysle vyhlášky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov) a zobrazením tohto pozemku ako parcela označená parcelným číslom v súbore geodetických informácií.

K takému zápisu je potrebné doložiť geometrický plán s vyznačením pozemku ako vstupného portálu pivnice. V iných údajoch listu vlastníctva, na ktorom je vyznačený vyššie uvedený kód spôsobu využitia pozemku (vstupný portál pivnice), Úrad odporúča uviesť bližšie skutočnosti týkajúce sa pivnice.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Čo je jednoduchá stavba?

Pojem jednoduchej stavby definuje záväzne ust. § 139b ods. 1, ods. 2 stavebného zákona. Podľa § 139b ods. 1 stavebného...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie