Praktický postup pri uplatnení ošetrovného a nemocenského počas COVID-19

V rámci opatrení na zmiernenie následkov prebiehajúcej epidémie koronavírusu bol dňa 25.03.2020 prijatý zákon, ktorým došlo k zmenám zákona o sociálnom poistení v časti týkajúcej sa nárokov na nemocenské a ošetrovné. V článku si priblížime, o aké zmeny ide a aký je postup na uplatnenie si týchto dávok.

Ošetrovné počas koronavírusu 

Po zmenách v zákone o sociálnom poistení má poistenec Sociálnej poisťovne nárok na ošetrovné, ak sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom ak:

  • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia
  • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo
  • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať

V čase krízovej situácie nárok na ošetrovné vzniká už od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti. Okrem vyššie uvedených prípadov nárok vzniká aj v prípade, že poistenec Sociálnej poisťovne:

  • osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou alebo
  • sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie

Ako si uplatniť ošetrovné počas koronavírusu 

Vo vyššie uvedených prípadoch je potrebné, aby si poistenec uplatnil nárok na ošetrovné podaním žiadosti o ošetrovné na Sociálnu poisťovňu. 

Tlačivo žiadosti je prístupné na webe Sociálnej poisťovne. 

Žiadosť je možné doručiť Sociálnej poisťovni e-mailom na e-mailovú adresu príslušnej pobočky, elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk, prípadne poštou na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. 

Poistenec, ktorému bolo priznané ošetrovné, je povinný ku koncu kalendárneho mesiaca preukázať nárok na výplatu ošetrovného čestným vyhlásením o tom, v ktorých dňoch osobne a celodenne ošetroval dieťa alebo inú osobu, na ktorú sa môže ošetrovné vzťahovať podľa bodov uvedených vyššie v článku. Na splnenie tejto povinnosti pripravila Sociálna poisťovňa formulár čestného vyhlásenia, ktorý je prístupný na webe Sociálnej poisťovne. 

Upozorňujeme, že čestné vyhlásenie je potrebné zaslať vždy ku koncu každého kalendárneho mesiaca, kedy nárok na ošetrovné trvá. Pokiaľ v priebehu mesiaca postupne poberali na to isté dieťa ošetrovné obaja rodičia, je potrebné, aby čestné vyhlásenie zaslali obaja osobitne, každý za seba. 

Ako formu zaslania čestného vyhlásenia Sociálna poisťovňa odporúča zaslanie na e-mailovú adresu príslušnej pobočky podľa zverejneného zoznamu

Nemocenské počas koronavírusu 

Zamestnanec a povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba majú nárok na nemocenské, ak boli pre chorobu alebo úraz uznaní za dočasne práceneschopných na výkon zárobkovej činnosti alebo ak im bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia.

Zamestnancovi, ktorý bol v čase trvania krízová situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, a to vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. 

Výška nemocenského povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ktorá v čase trvania krízovej situácie bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie je 55 % denného vymeriavacieho základu (prípadne pravdepodobného denného vymeriavacieho základu). 

V uvedených prípadoch bude teda dávka vyplácaná Sociálnou poisťovňou už od prvého dňa, a nie až od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. 

Ako si uplatniť nemocenské počas koronavírusu 

Je potrebné posúdiť, či ide o žiadosť o nemocenské v súvislosti s epidémiou alebo z iných dôvodov. 

Pokiaľ poistenec Sociálnej poisťovne žiada o nemocenskú dávku z dôvodu, že mu bola nariadená karanténa úradom verejného zdravotníctva alebo sa vrátil z rizikových oblastí, je v zmysle inštrukcií Sociálnej poisťovne potrebné telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára. Lekár posúdi opodstatnenosť dočasnej práceneschopnosti a v prípade jej opodstatnenosti vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré zašle do Sociálnej poisťovne. 

V prípade, že potvrdenie od lekára bude obsahovať aj telefonický kontakt na poistenca, Sociálna poisťovňa poistenca kontaktuje za účelom vyplnenia žiadosti o nemocenské. Inak je potrebné, aby poistenec sám kontaktoval príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne telefonicky alebo e-mailom. 

V prípade ostatných dôvodov dočasnej pracovnej neschopnosti (u ochorení nesúvisiacich s koronavírusovou epidémiu) platí štandardný postup žiadosti. 

Informovanie zamestnávateľa 

Zároveň upozorňujeme, že prípade dočasnej pracovnej neschopnosti, ako aj ošetrovania člena rodiny, sa jedná o prekážky na strane zamestnanca a zamestnanec je o týchto skutočnostiach povinný informovať svojho zamestnávateľa. 

Podľa § 144 Zákonníka práce: „Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.“ 

Využite naše právne služby: 

  • spisovanie žiadostí o ošetrovné a žiadostí o nemocenské
  • komplexné právne poradenstvo pre zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti práva sociálneho zabezpečenia a pracovného práva
  • komplexné právne poradenstvo počas pandémie koronavírusu

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie