Spísanie závetu

V prípade, že uvažujete nad spísaním závetu, potrebujete radu či pomoc, neváhajte nás kontaktovať. Radi zodpovieme Vaše otázky a vysvetlíme procesný postup tak, aby váš závet bol platný a akceptovaný podľa aktuálnych zákonov slovenského práva.

300 € + DPH
7 dní doba vypracovania závetu
Mám záujem o pomoc pri spísaní závetu

Dedenie zo závetu predstavuje jednu z dvoch foriem dedenia, ktoré rozlišuje slovenský právny poriadok. Oproti dedeniu zo zákona má dokonca prednosť, musí však spĺňať pomerne veľa zákonných požiadaviek, s nesplnením ktorých Občiansky zákonník spája jeho neplatnosť.

Závet môže zriadiť iba fyzická osoba. Podmienkou je, že je v čase zriadenia závetu úplne spôsobilá na právne úkony. Zákon zároveň umožňuje, aby závet zriadila aj osoba, ktorá dovŕšila 15. rok svojho veku. Tu sa však vyžaduje jeho spísanie vo forme notárskej zápisnice. Zákon nepripúšťa spoločný závet viacerých poručiteľov.

Závet musí obsahovať výslovný prejav vôle poručiteľa, t.j. musí byť z neho zrejmá vôľa poručiteľa ustanoviť niektoré osoby za svojich dedičov a určiť im dedičský podiel. Pokiaľ poručiteľ v závete neurčí podiely dedičov, ich podiely budú rovnaké. Ďalšou náležitosťou pre platnosť závetu je jeho písomná forma. Závet musí tiež obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný.

Zákon pripúšťa, aby bol závet napísaný buď vlastnou rukou, alebo za účasti svedkov zriadený v inej písomnej forme. Ďalšou možnosťou je jeho zriadenie vo forme notárskej zápisnice.

Pozor si treba dávať aj v prípade potomkov – maloletí potomkovi poručiteľa, bez ohľadu na to, či ide o manželských alebo mimomanželských potomkov, musia dostať z dedičstva po poručiteľovi aspoň toľko, koľko predstavuje ich dedičský podiel zo zákona. Plnoletí potomkovia musia dostať z dedičstva aspoň toľko, koľko by predstavovala polovica ich podielu, keby malo dôjsť k dedeniu zo zákona. Pokiaľ by závet bol v rozpore s uvedeným, bol by v tej časti neplatný, ak opomenutý dedič túto neplatnosť uplatní. Uvedené by sa však neaplikovalo, ak by došlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Referencie od klientov

Advokátsku kaceláriu AKMV som oslovil vo veci zastupovania v dedičskom konaní. Oceňujem jasnú komunikáciu, dodržiavanie termínov a plnenie dohôd. Spolupráca bola bez akýchkoľvek problémov. Bonusom je velmi príjemné prostredie kancelárie. Ak budem potrebovať na Slovensku právne služby isto využijem kanceláriu AKMV a jej služby môžem len doporučiť.

Miroslav Hrubý
244 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zastupovanie zosnulej pred ukončením dedičského konania

Moja mama za života vlastnila poľnohospodársku pôdu, ktorá je súčasťou poľovného revíru. Mama zomrela tento rok, dedičské konanie nebolo zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Neodkladné opatrenie – zákaz nakladania s vecami

Je nejaká možnosť zablokovať prípadný predaj domu, ak som požiadala o obnovu dedičského konania?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Závet som urobila pred uzatvorením manželstva, bude dcéra výlučnou dedičkou?

Ako rozvedená som závetom odkázala rodinný dom a úspory svojej dcére. Potom (po záveti ), som sa druhý krát vydala. Závet...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie