Dedičské právo

Dedenie zo zákona – kto dedí v priamom rade a ako je to s nehnuteľnosťami?

Občiansky zákonník rozlišuje dva právne dôvody dedenia. Dediť je možné na základe (i) závetu alebo (ii) zo zákona. Prednosť má...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Nakladanie s dedičstvom pred ukončením dedičského konania

Môžu dedičia ešte počas dedičského konania nakladať s majetkom poručiteľa, napríklad ho predať alebo prenajať?

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Konanie o dedičstve

Rekodifikácia civilného procesu sa dotkla aj právnej úpravy konania o dedičstve, ktoré je v súčasnosti upravené v druhej časti, druhej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dedenie na základe zahraničného dedičského titulu (cezhraničné dedenie)

V tomto článku si priblížime postup v prípade, ak dedičské konanie prebehlo v zahraničí, ale týkalo sa aj majetku na...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Vydedenie detí, ako platne postupovať?

Právny poriadok Slovenskej republiky v zásade nepripúšťa platnosť právnych úkonov vykonaných pre prípad smrti, výnimku predstavuje spísanie závetu a vydedenie.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dedičské konanie – postup notára, lehoty, uznesenie

Zákon o dedičskom konaní Zákon o dedičskom konaní v podmienkach Slovenskej republiky neexistuje. Dedičské konanie je upravené zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Závet a dedenie zo závetu – ako spísať poslednú vôľu?

“Skutočnosť, že listina obsahujúca závet pozostáva z viacerých listov, ktoré nie sú spojené, nezakladá bez ďalšieho neplatnosť závetu. Záver o...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako postupovať, ak osoba nebola povolaná dediť a dedičské konanie už bolo právoplatne skončené?

Konanie o dedičstve bolo právoplatne ukončené a následne sa objaví osoba, ktorá tvrdí, že je oprávneným dedičom a že bola...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK