Závet som urobila pred uzatvorením manželstva, bude dcéra výlučnou dedičkou?

Otázka:

Ako rozvedená som závetom odkázala rodinný dom a úspory svojej dcére. Potom (po záveti ), som sa druhý krát vydala. Závet som teda urobila pred uzatvorením manželstva. V prípade mojej smrti bude dcérka výlučnou dedičkou domu a úspor, ktoré som jej odkázala v záveti?

Odpoveď:

Dedičia zo zákona majú prednostné právo dediť. To znamená, že najprv sa dedí na základe závetu, pokiaľ závetu niet, až potom nastupujú dedičia zo zákona. Pokiaľ ste teda spísala závet a zanechala časť majetku jedinému potomkovi – dcére, nebude mať na jeho platnosť vplyv, že po uzavretí závetu ste sa znova vydala, manžel nebude dediť majetok zahrnutý v platnom závete. Závet sa totiž podľa zákona zrušuje len neskorším platným závetom, pokiaľ popri pôvodnom nemôže obstáť, alebo jeho odvolaním. Je ho tiež možné zrušiť tým, že poručiteľ zničí listinu, na ktorej bol spísaný. 

Upozorňujeme, že uvedené platí len v prípade, ak nemáte viac detí, nakoľko podľa zákona nemôžete opomenúť tzv. neopomenuteľných dedičov. Vyplýva to z § 479 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého „Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.“

Časť dedičstva, ktorá sa nenadobudne zo závetu (čiže majetok okrem domu a úspor, ak nejaký zostane), nadobudnú dedičia zo zákona. Tu by už prichádzala možnosť, že dediť bude aj manžel, nakoľko manžel a deti patria do prvej zákonnej dedičskej skupiny. 

Záverom uvádzame, že závet odporúčame vždy uzatvárať vo forme notárskej zápisnice, nakoľko sa hneď zaregistruje do Notárskeho centrálneho registra závetov a bude tak prístupný aj v budúcnosti notárovi, ktorý bude dedičstvo prejednávať.