Úmrtie v zahraničí – ako vybaviť slovenský úmrtný list?

Ak nastal či už sobáš, narodenie alebo úmrtie slovenského občana v zahraničí, uvedená skutočnosť sa zapisuje do osobitnej matriky a sú Vám následne vydané aj slovenské doklady potvrdzujúce tieto skutočnosti. S celým procesom Vám radi pomôžeme, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk  

Podľa § 23 ods. 1 zákona o matrikách „Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na:

a) území cudzieho štátu,

b) zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,

c) lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,

d) území nepatriacom žiadnemu štátu,

sa zapisujú do osobitnej matriky.“

Zápis úmrtia do osobitnej matriky

Úmrtie slovenského občana, ktoré nastalo v zahraničí, sa oznamuje do osobitnej matriky na tlačive (zápis o úmrtí). Žiadosť obsahuje najmä tieto údaje:

Meno a priezvisko zomretého:………………………………………………

rodné priezvisko:………………………………stav:………………………….

deň, mesiac a rok úmrtia:…………………..pohlavie:……………………

miesto úmrtia / okres a štát /:……………………………………………….

číslo dokladu totožnosti / ID karta, CP /:…………………………………

kedy a kým bol vydaný:……………………………………………………….

trvalý pobyt:…………………………………….rodné číslo:…………………

deň, mesiac a rok narodenia zomretého:……………………………….

miesto narodenia / okres a štát /:………………………………………….

štátne občianstvo zomretého:………………………………………………

Prílohy potrebné k vydaniu slovenského úmrtného listu

K žiadosti sa predkladajú viaceré prílohy vyžadované úradom, kto sa zápis podáva, najmä originál alebo overená kópia zahraničného úmrtného listu vydaného zahraničným matričným úradom preložený slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (všetko spolu zviazané). Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami (apostilla alebo superlegalizácia).

Tiež sa dokladá doklad totožnosti nebohého (prípadne kópia rodného listu, prípadne sobášneho listu nebohého).

Podľa § 23 ods. 4 zákona o matrikách „Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti. Týmto spôsobom nemožno nahradiť právoplatné rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho.

Zahraničné dokumenty vyžadujú úradný preklad do slovenského jazyka, výnimkou sú dokumenty / listiny vydané v Českej republike. Úradné preklady Vám v prípade potreby tiež zabezpečíme.

Úmrtie v Rakúsku

Vyššie overenie (tzn. apostilla) nie je potrebná na úradných / matričných dokumentoch vydaných v Rakúskej republike.

Kto môže žiadať o slovenský úmrtný list?

Oznámenie podáva buď pozostalý alebo splnomocnenec na základe overenej plnej moci (podpis sa overí buď na zastupiteľskom úrade v zahraničí alebo na slovenskom notárskom úrade. Ak sa overuje u zahraničného notára, môže sa vyžadovať aj apostilla).

Vieme Vám pomôcť aj s nasledovnými udalosťami, ktoré nastali v zahraničí:

Do osobitnej matriky sa zapíše úmrtie len v prípade, ak zomrelá osoba bola v čase úmrtia občanom Slovenskej republiky. Podľa informácie zo stránky ministerstva zahraničných vecí „Uvedenú skutočnosť možno preukázať niektorým z dokladov, ktorým sa preukazuje štátne občianstvo Slovenskej republiky, platným ku dňu úmrtia (§ 9a ods. 1 zákona o štátnom občianstve), t.j.
a) cestovným pasom,
b) občianskym preukazom alebo
c) osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky.“

Ak by žiadateľ nemal niektorý z uvedených dokladov, možnosťou je požiadať o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve zomrelej osoby ku dňu úmrtia.

Čo ak nastane opačná situácia, že na Slovensku zomrie cudzinec?

Ak by nastala opačná situácia, že na Slovensku zomrie cudzinec, postupuje sa podľa § 22 ods. 1 zákona o matrikách, kedy „Úmrtie cudzinca na území Slovenskej republiky sa po zápise do knihy úmrtí vždy oznámi zastupiteľskému úradu príslušného cudzieho štátu v Slovenskej republike. Ak cudzí štát nemá v Slovenskej republike zastupiteľský úrad, oznámi matričný úrad úmrtie cudzinca Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky.“

Koľko trvá vydanie slovenského úmrtného listu?

Osobitná matrika má 3 mesiace na vybavenie žiadosti a vydanie slovenského úmrtného listu. Táto lehota však začína plynúť až od odo dňa doručenia žiadosti na osobitnú matriku, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR  (nie dňom podania žiadosti, ktorá sa priamo na osobitnej matrike nepodáva).

Podľa § 23 ods. 4 zákona o matrikách „Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti na osobitnú matriku. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.

Kde môžem oznámiť úmrtie v zahraničí?

Žiadosť o vydanie slovenského úmrtného listu sa nepodáva priamo na osobitnej matrike. Žiadosťou je samotný zápis o úmrtí a môže sa podať len:

  • a) zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
  • b) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan Slovenskej republiky trvalý pobyt,
  • c) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan Slovenskej republiky posledný trvalý pobyt, alebo
  • d) ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan Slovenskej republiky nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt (§ 23 ods. 2 zákona o matrikách)

Referencie od klientov

Advokátsku kaceláriu AKMV som oslovil vo veci zastupovania v dedičskom konaní. Oceňujem jasnú komunikáciu, dodržiavanie termínov a plnenie dohôd. Spolupráca bola bez akýchkoľvek problémov. Bonusom je velmi príjemné prostredie kancelárie. Ak budem potrebovať na Slovensku právne služby isto využijem kanceláriu AKMV a jej služby môžem len doporučiť.

Miroslav Hrubý
245 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zastupovanie zosnulej pred ukončením dedičského konania

Moja mama za života vlastnila poľnohospodársku pôdu, ktorá je súčasťou poľovného revíru. Mama zomrela tento rok, dedičské konanie nebolo zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Neodkladné opatrenie – zákaz nakladania s vecami

Je nejaká možnosť zablokovať prípadný predaj domu, ak som požiadala o obnovu dedičského konania?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Závet som urobila pred uzatvorením manželstva, bude dcéra výlučnou dedičkou?

Ako rozvedená som závetom odkázala rodinný dom a úspory svojej dcére. Potom (po záveti ), som sa druhý krát vydala. Závet...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie