Prehľad štátnej podpory počas koronavírusu pre udržanie zamestnanosti

Na zmiernenie dopadov epidémie koronavírusu sú postupne prijímané viaceré opatrenia na pomoc podnikateľom, ktorí sú súčasnou situáciou ovplyvnení. Niektoré z opatrení sme si už priblížili v iných článkoch ako Zmeny v zákonníku práce v súvislosti s koronavírusom od 4.4.2020 alebo Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti v súvislosti s Covid 19 od 4.4.2020. Teraz si priblížime opatrenia smerujúce k udržaniu pracovných miest. Článok budeme aktualizovať o ďalšie opatrenia, ktoré boli avizované, ale ešte k nim nie sú známe detaily. 

Právny rámec podpory udržania zamestnanosti 

Zákonom č. 62/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bolo do zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov doplnené ustanovenie § 54 ods. 1 písm. e), podľa ktorého sa za aktívne opatrenia na trhu práce považujú aj: „projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie alebo úrad.“ 

Uvedená novela predstavuje legislatívny základ pre možnosť využitia Európskeho sociálneho fondu, Operačného programu ľudské zdroje na podporu udržania pracovných miest v súčasnej situácii spôsobenej epidémiou koronavírusu. 

Uznesením vlády SR č. 178 z 31. marca 2020 boli schválené podmienky podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov, na základe čoho došlo k vytvoreniu Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v situácii spôsobenej nákazou COVID-19 a spusteniu projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov“, ktorý spadá do Operačného programu ľudské zdroje. 

Prvá pomoc na podporu udržania zamestnanosti 

Projekt Prvá pomoc na podporu udržania zamestnanosti počíta s realizáciou opatrení na podporu udržania pracovných miest. Jedná sa o:

  • opatrenie na podporu zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva uzatvorili alebo zakázali prevádzky
  • opatrenie na podporu SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo ktorým poklesli tržby a 
  • opatrenie na podporu zamestnávateľov, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby
  • opatrenie na podporu SZČO a jednoosobových s. r. o., ktoré od 13.03.2020 nemajú žiaden iný príjem 

Podpora zamestnávateľom so zavretými prevádzkami 

Zamestnávatelia, ktorí majú v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva uzatvorené alebo zakázané prevádzky môžu prostredníctvom portálu elektronicky požiadať o poskytnutie finančného príspevku na úhradu časti náhrady mzdy pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorému v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu uzatvorili alebo zakázali prevádzky. 

O takúto formu podpory sa môže v zmysle Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku uchádzať „len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020“ a je možné si ju uplatniť iba na zamestnancov, ktorí boli prijatí do pracovného pomeru najneskôr do 01.03.2020. „Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere. Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napríklad na pracovníka pracujúceho na dohodu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúcej osoby – manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona o nelegálnej práci nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, dobrovoľníka, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu.“ 

Príspevok je určený zamestnávateľom, ktorí svojim zamestnancom vyplácajú náhradu mzdy minimálne vo výške 80 % ich priemerného zárobku, prípadne za mesiac marec náhradu mzdy vo výške podľa kolektívnej zmluvy. 

Finančný príspevok predstavuje sumu vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 1 100 eur. Pokiaľ zamestnávateľ na základe kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku zohľadní sa za mesiac marec 2020 reálne vyplatená náhrada mzdy, avšak najviac vo výške 880,00 eur. 

Podľa vyššie uvedeného Oznámenia: „Ak je náhrada mzdy (ktorú už zamestnávateľ vyplatil, resp. ktorá bude vyplatená vo výplatnom termíne do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predkladá žiadosť) nižšia ako 1 100 eur, príspevok je najviac vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy. 

Za prvý mesiac žiadateľ podáva Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a Výkaz pre priznanie príspevku. Následne sa príspevok za ďalšie mesiace bude poskytovať na základe predloženého Výkazu pre priznanie príspevku, ktorý je zároveň žiadosťou o úhradu príspevku. 

Príspevok sa poskytuje žiadateľovi bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku. Príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, v  ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta, alebo iný úrad práce určený ústredím. Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800 000 eur na celé obdobie realizácie projektu.“ 

Podpora SZČO, ktorej poklesli tržby 

SZČO, ktoré majú v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva uzatvorené alebo zakázané prevádzky alebo ktorým poklesli tržby môžu prostredníctvom tohto portálu podať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre SZČO, ktorej v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby. 

Na základe žiadosti bude SZČO poskytnutý príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti a to podľa veľkosti poklesu tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (prípadne s priemerom za rok 2019). Ak žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, zdokladuje porovnateľné obdobie za február 2020, a to nasledovne najviac vo výške:

pokles tržieb (kategórie)marec 2020
menej ako 10%0,- eur
10 % – 19,99%90,- eur
20 % – 29,99%150,- eur
30 % – 39,99%210,- eur
40 a viac %270,- eur

Príspevok za obdobie mesiacov apríl, máj sa vzťahuje na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO podľa miery poklesu tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (prípadne s priemerom za rok 2019). Ak žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, zdokladuje porovnateľné obdobie za február 2020, a to nasledovne najviac vo výške:

pokles tržieb (kategórie)apríl, máj 2020
menej ako 20%0,- eur
≥ 20 %, od 20,00 – 39,99%180,- eur
≥ 40 %, od 40,00 – 59,99%300,- eur
≥ 60 %, od 60,00 – 79,99%420,- eur
≥ 80 %, od 80% a viac540,- eur

Podľa Oznámenia: „Za prvý mesiac žiadateľ podáva Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a Výkaz pre priznanie príspevku. Následne sa príspevok za ďalšie mesiace bude poskytovať na základe predloženého Výkazu pre priznanie príspevku, ktorý je zároveň žiadosťou o úhradu príspevku. Príspevok sa poskytuje žiadateľovi bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku. Finančný príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Žiadateľovi následne úrad práce zasiela informáciu o výške poskytnutého príspevku prostredníctvom Oznámenia o poskytnutí príspevku. Za ďalšie mesiace (napr. za apríl 2020, máj 2020) žiadateľ predkladá na úrad práce už iba výkaz pre priznanie príspevku.“ 

Podpora zamestnávateľom zasiahnutých mimoriadnou situáciou 

Príspevok je určený zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO – zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti. Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020. 

Formulár žiadosti je prístupný na tejto webovej stránke. Žiadosť predkladá zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta. Ak má zamestnávateľ viac prevádzok, tak na úrad práce, v územnom obvode ktorého má svoje sídlo. 

Príspevok je poskytnutý na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880 eur paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa. 

Výška príspevku nadväzuje na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 alebo v porovnaní s februárom 2020 ak žiadateľ v tomto období neprevádzkoval činnosť. 

Príspevok sa v závislosti od poklesu tržieb poskytne v nasledovnej výške: 

pokles tržieb (kategórie)marec 2020
menej ako 10%0,- eur
10 % – 19,99%90,- eur
20 % – 29,99%150,- eur
30 % – 39,99%210,- eur
40 a viac %270,- eur
pokles tržieb (kategórie)apríl, máj 2020
menej ako 20%0,- eur
≥ 20 %, od 20,00 – 39,99%180,- eur
≥ 40 %, od 40,00 – 59,99%300,- eur
≥ 60 %, od 60,00 – 79,99%420,- eur
≥ 80 %, od 80% a viac540,- eur

Príspevok sa poskytuje žiadateľovi bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku. Príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta, alebo iný úrad práce určený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podpora SZČO a jednoosobových s. r. o. 

Štvrté opatrenie je určené na pomoc SZČO, ktorá od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem – príjem z podnikateľskej činnosti, nepodnikateľskej činnosti, ani závislej činnosti a ktorá prerušila vykonávanie / prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie / prevádzkovanie. Príjmom sa na tieto účely rozumie aj starobný, invalidný, výsluhový dôchodok a pod.

Zaujímavosťou je, že na účely aplikácie tohto opatrenia sa v zmysle Oznámenia za SZČO považuje okrem živnostníka, osoby podnikajúcej na základe osobitného predpisu (ako napr. advokáti, notári, daňoví poradcovia a audítori, osoby v slobodných povolaniach atď.) a osoby vykonávajúcej poľnohospodársku výrobu aj fyzická osoba, ktorá je:

  • jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur; v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur / 12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12xpočet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019
  • je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom, a
  • nie je spoločníkom v inej s.r.o. 

Podpora je poskytnutá vo forme mesačného paušálneho príspevku na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020. Príspevok sa poskytuje žiadateľovi bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku. Príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ prevádzkuje/prevádzkoval alebo vykonáva / vykonával samostatnú zárobkovú činnosť/činnosť. Žiadateľovi následne úrad práce zasiela informáciu o výške poskytnutého príspevku prostredníctvom Oznámenia o poskytnutí príspevku.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie