Prehliadka advokátskej kancelárie

Na základe novely Trestného poriadku s účinnosťou od 1.5.2023 boli prijaté nové pravidlá, ktoré majú podľa dôvodovej správy zabezpečiť riadny postup prehliadky priestorov výkonu advokácie tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu práv občanov a k svojvoľným a nezákonným postupom orgánom činných v trestnom konaní. Novelou sú teda zavedené prísne pravidlá, kedy a akým spôsobom môže dôjsť k prehliadke priestorov, v ktorých advokát vykonáva činnosť a nachádza sa tam vec dôležitá pre trestné konanie. 

Novelou sa vkladá do trestného poriadku ustanovenie § 106a, ktoré upravuje takúto prehliadku a určuje jej spôsob.

Podľa § 106a ods.1 pri vykonávaní domovej prehliadky alebo iných priestorov, v ktorých advokát vykonáva advokáciu a zároveň sa v tomto priestore nachádzajú listiny či iné veci, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti musí byť súčinný zástupca Slovenskej advokátskej komory a sudca pre prípravné konanie.

„Pri vykonávaní domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov, v ktorých advokát vykonáva advokáciu, pokiaľ sa tam môžu nachádzať listiny, ktoré obsahujú skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti advokáta, je orgán činný v trestnom konaní vykonávajúci úkon povinný si vyžiadať súčinnosť Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „komora“) a sudcu pre prípravné konanie, ktorý by vo veci rozhodoval. Orgán činný v trestnom konaní vykonávajúci úkon je oprávnený sa oboznámiť s obsahom listín uvedených v príkaze výlučne za prítomnosti zástupcu komory. Orgán činný v trestnom konaní vykonávajúci úkon nie je oprávnený bez súhlasu zástupcu komory alebo sudcu pre prípravné konanie oboznámiť sa a zaistiť listiny, ktoré obsahujú skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti advokáta. Zástupcu komory ustanoví predseda komory z radov jej zamestnancov alebo advokátov. Ak sa napriek riadnemu a včasnému vyrozumeniu komory zástupca komory nedostaví, domovú prehliadku alebo prehliadku iných priestorov je možné vykonať aj bez prítomnosti zástupcu komory. Stanovisko zástupcu komory a sudcu pre prípravné konanie sa uvedie v zápisnici podľa § 105 ods. 5.

OČTK sa môžu oboznamovať len s listinami, na ktoré sa vzťahuje príkaz a to výlučne za účasti zástupcu SAK. Týmto novela zaručuje, že nebude porušená mlčanlivosť advokáta a taktiež zamedzuje zásahu do práv klientov advokáta.

Zástupca SAK musí udeliť súhlas, ak však neudelí, sudca pre prípravné konanie rozhodne opatrením, ktoré uvedie do zápisnice, podľa § 106a ods.2.

„Ak zástupca komory odmietne udeliť súhlas podľa odseku 1, sudca pre prípravné konanie rozhodne opatrením na mieste a v prípade odôvodnenej potreby rozhodne opatrením so stručným odôvodnením bez zbytočného odkladu od ukončenia prehliadky. Opatrenie uvedie do zápisnice podľa § 105 ods. 5.

Ak sa zástupca SAK aj napriek riadnemu a včasnému vyrozumeniu nedostaví, OČTK môžu vykonať prehliadku aj bez jeho prítomnosti.

Pre čo najlepšie zabezpečenie ochrany práv klientov advokáta a mlčanlivosti advokáta reaguje ustanovenie § 106a ods. 3 na prípad neudelenia súhlasu zástupcu SAK tak, že listiny musia byť za účasti orgánu vykonávajúceho úkon, advokáta a zástupcu komory zabezpečené tak, aby sa s obsahom informácií na listinách nemohol nikto oboznámiť, zničiť, či poškodiť ich a zároveň musia byť bezprostredne odovzdané súdu.

„Pri rozhodovaní o nahradení súhlasu podľa odseku 1 sa zúčastní prokurátor, advokát a zástupca komory. Listiny musia byť za účasti orgánu vykonávajúceho úkon, advokáta a zástupcu komory zabezpečené tak, aby sa s ich obsahom nemohol nikto oboznámiť, prípadne ich zničiť alebo poškodiť; bezprostredne potom musia byť príslušné listiny odovzdané súdu. Súd zabezpečí, aby listiny boli chránené pred neoprávneným oboznámením s ich obsahom. Podrobnosti a postup zabezpečenia a zaistenia listiny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti.“

Dôležitou zmenou je aj to, že z celej prehliadky je advokát a zástupca komory a orgán vykonávajúci prehliadku oprávnený vyhotovovať zvukový či obrazovo-zvukový záznam na základe § 106a ods.6.

„Advokát, u ktorého sa vykonáva domová prehliadka alebo prehliadka iných priestorov, je oprávnený z priebehu prehliadky vyhotovovať zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam, čo sa zaznamená aj v zápisnici. Rovnaké oprávnenie má aj zástupca komory, ako aj orgán vykonávajúci prehliadku.“

Obsah novely reaguje na časté prípady ohrozovania práv klientov. V takejto veci sa vyjadroval aj Ústavný súd (III. ÚS 68/2010 -62) v prípade, v ktorom boli zaistené listiny a nosiče, ktoré obsahovali informácie nad rámec tých, ktoré boli potrebné k vyšetrovaniu. Ústavný súd sa vyjadril, že OČTK zasiahli do povinnosti mlčanlivosti advokáta, do ústavného práva na súkromie, listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností.

„Z uvedeného vyplýva, že znalec bol poverený vytvorením kompletnej kópie obsahu počítačového vybavenia sťažovateľa, čo znamená, že do dispozície orgánov činných v trestnom konaní sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostali, a sú takto uchovávané, aj údaje spadajúce do sféry súkromia sťažovateľa, ktoré však s vyšetrovanou vecou nijako nesúvisia. Samotné vyhotovenie kompletnej kópie má síce oporu v zákonnej norme, minimalizácia zásahu do práva na súkromie si však vyžaduje redukciu jeho dôsledkov, teda selekciu údajov, ktoré sú pre vedené vyšetrovanie relevantné. Ďalšie neobmedzené uchovávanie kompletnej kópie bez následnej selekcie absolútne postráda legitimitu a proporcionalitu zásahu do súkromnej sféry sťažovateľa a treba ho kvalifikovať ako stav porušovanie práva na súkromie.“

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie