Pridelenie kódu ISIN listinnému dlhopisu

Prideľovanie medzinárodného kódu cenných papierov ISIN vykonáva CDCP, a.s. ISIN môže byť pridelený aj listinnému cennému papieru, ak jeho vydanie v tejto podobe dovoľuje zákon.

O pridelenie kódu ISIN žiada osoba, ktorá dlhopis vydáva (emitent). Môže tak urobiť osobne v sídle CDCP, a.s. alebo písomne poštou. O pridelenie kódu ISIN sa žiada CDCP, a.s. na tlačive E0. Tlačivo nájdete na stránke CDCP, a.s. tu.

Pokiaľ sa v žiadosti pod bodom 9. uvedie nesúhlas so zverejnením emisných podmienok na web stránke CDCP, a.s., nevyžaduje sa overený podpis osôb, ktoré sú oprávnené za emitenta konať. Vyplýva to aj z Prevádzkového poriadku CDCP, a.s. z časti III. článku 3. bod 3.1., ktorý upravuje pravidlá pre registráciu emisií.

Prílohy k žiadosti o pridelenie kódu ISIN

K žiadosti o pridelenie ISIN sa prikladá: 

  • Výpis z obchodného registra emitenta
  • Rozhodnutie o vydaní dlhopisu
  • Prípadne plná moc

Emisné podmienky sa nemusia k žiadosti o pridelenie kódu ISIN prikladať, stačí ich doložiť dodatočne v lehote 15 dní.

Rozhodnutie o vydaní dlhopisu

Rozhodnutie o vydaní dlhopisu môže prijať buď štatutárny orgán spoločnosti (emitenta), akcionár, prípadne je ho možné urobiť aj vo forme notárskej zápisnice. Podpis na rozhodnutí nemusí byť úradne overený.

Poplatky

  • Poplatok CDCP, a.s. za pridelenie jedného kódu ISIN – 130 EUR DPH

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako získam povolenie na predaj alkoholu v kaviarni?

Potrebovala by som povolenie na predaj alkoholu, nalievanie v kaviarni. Kde môžem získať toto povolenie?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Chov sladkovodných rýb – oprávnenie na podnikanie

Predmet podnikania Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi je zaradený medzi voľné živnosti. Avšak chov sladkovodných rýb podľa § 3 zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť bezobalový obchod?

Z formulácie činnosti nie je zrejmé, čo bude predmetom „obchodnej činnosti“, t. j. či nepôjde o predaj tovaru, ktorý je z režimu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie