Pridelenie kódu ISIN listinnému dlhopisu

Prideľovanie medzinárodného kódu cenných papierov ISIN vykonáva CDCP, a.s. ISIN môže byť pridelený aj listinnému cennému papieru, ak jeho vydanie v tejto podobe dovoľuje zákon.

O pridelenie kódu ISIN žiada osoba, ktorá dlhopis vydáva (emitent). Môže tak urobiť osobne v sídle CDCP, a.s. alebo písomne poštou. O pridelenie kódu ISIN sa žiada CDCP, a.s. na tlačive E0. Tlačivo nájdete na stránke CDCP, a.s. tu.

Pokiaľ sa v žiadosti pod bodom 9. uvedie nesúhlas so zverejnením emisných podmienok na web stránke CDCP, a.s., nevyžaduje sa overený podpis osôb, ktoré sú oprávnené za emitenta konať. Vyplýva to aj z Prevádzkového poriadku CDCP, a.s. z časti III. článku 3. bod 3.1., ktorý upravuje pravidlá pre registráciu emisií.

Prílohy k žiadosti o pridelenie kódu ISIN

K žiadosti o pridelenie ISIN sa prikladá: 

  • Výpis z obchodného registra emitenta
  • Rozhodnutie o vydaní dlhopisu
  • Prípadne plná moc

Emisné podmienky sa nemusia k žiadosti o pridelenie kódu ISIN prikladať, stačí ich doložiť dodatočne v lehote 15 dní.

Rozhodnutie o vydaní dlhopisu

Rozhodnutie o vydaní dlhopisu môže prijať buď štatutárny orgán spoločnosti (emitenta), akcionár, prípadne je ho možné urobiť aj vo forme notárskej zápisnice. Podpis na rozhodnutí nemusí byť úradne overený.

Poplatky

  • Poplatok CDCP, a.s. za pridelenie jedného kódu ISIN – 130 EUR DPH

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie