Príkazná zmluva – základná charakteristika

Príkazná zmluva je výhradne upravená v Občianskom zákonníku v paragrafoch 724 až 732. Nakoľko tento typ zmluvy nie je upravený v Obchodnom zákonníku, ustanovenia Občianskeho zákonníka o príkaznej zmluve sa použijú aj v obchodných právnych vzťahoch.

Predmetom príkaznej zmluvy je zaobstaranie alebo vykonanie veci prostredníctvom zástupcu. Obstaranie veci upravuje zmluva o obstaraní veci (§ 733 a nasl. Občianskeho zákonníka) a obstaranie predaja veci zas zmluva o obstaraní predaja veci (§737 a nasl. Občianskeho zákonníka). Obe zmluvy sú osobitným typom príkaznej zmluvy.

Príkazná zmluva nemusí byť len samostatnou zmluvou, ale môže byť aj súčasťou inej zmluvy.

Predmetom príkaznej zmluvy môže byť zaobstaranie hnuteľnej či nehnuteľnej veci, správa majetku, uzavretie zmluvy, vykonanie právnych úkonov vo vzťahu k úradom, súdom či tretím osobám. Charakteristické je, že príkazník (ten, čo je poverený vykonaním činnosti) koná v mene a na účet druhej strany – príkazcu.

Príkazná zmluva a bezodplatnosť

Príkazná zmluva je charakteristická bezodplatnosťou. Na rozdiel od príkaznej zmluvy, odplatnosť je pojmovým znakom zmluvy o obstaraní veci ako aj zmluvy o obstaraní predaja veci. Odmena však výnimočne môže byť poskytnutá aj podľa príkaznej zmluvy v prípade, ak bola dohodnutá alebo je obvyklá vzhľadom na povolanie príkazníka (§ 730 OZ). O druhý prípad ide najmä vtedy, ak je činnosť , ktorú má príkazník vykonať, je predmetom jeho podnikateľskej činnosti. Odmenu je potrebné zaplatiť aj vtedy, ak požadovaný výsledok nenastal.

Iné zmluvy so zástupcami – porovnanie

Mandátna zmluva – Zmyslom mandátnej zmluvy, ktorá má odplatný charakter, je na rozdiel od príkaznej zmluvy obstaranie obchodnej záležitosti a jej účastníkmi sú väčšinou podnikatelia. Zatiaľ čo príkazník musí konať podľa svojich znalostí a schopností, mandatár má konať s odbornou starostlivosťou. Osobné konanie mandatára nie je povinné. Na rozdiel od mandátnej zmluvy, príkazná zmluva umožňuje aj nepriame zastúpenie príkazcu.

Komisionárska zmluva – Komisionárska zmluva je formou nepriameho zastúpenia, uzatváraná medzi podnikateľmi, a je vždy len odplatná. Komisionár nekoná na základe plnej moci.

Zmluva o dielo – Príkazná zmluva na rozdiel od zmluvy o dielo nevyžaduje hmotný výsledok.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie