Registrácia zaknihovaných cenných papierov na CDCP

Otvorenie účtu majiteľa cenných papierov

Pokiaľ akciová spoločnosť disponuje zaknihovanými cennými papiermi a jej akcionári ešte nemajú otvorený účet majiteľa cenných papierov, je potrebné najprv vykonať jeho zriadenie. Akcionár vypíše Žiadosť o zriadenie účtu majiteľa pre zaknihované cenné papiere. Žiadosť o otvorenie účtu sa musí podať osobne na Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej “CDCP”) v dvoch (2) vyhotoveniach.

Súčasne so žiadosťou sa podpisuje aj Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov.

Pokiaľ je akcionár zahraničná osoba (aj občan Českej republiky), je potrebné so žiadosťou predložiť CDCP aj osvedčenie o rodnom čísle zahraničnej osoby. CDCP sa predkladá buď originál osvedčenia alebo jeho overená fotokópia. Osvedčenie na požiadanie vydá Odbor správy registrov (Register obyvateľov SR), ktorý sídli na adrese Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica.

Zriadenie účtu majiteľa v evidencii CDCP je bezplatné.

Pokiaľ by sa akcionár chcel dať zastúpiť, je potrebné predložiť CDCP plnú moc s overeným podpisom splnomocniteľa. Upozorňujeme, že pokiaľ je splnomocnencom fyzická osoba, je potrebné uviesť do plnej moci jej osobné údaje v rozsahu trvalého bydliska, dátumu narodenia, rodného čísla. Pokiaľ je splnomocnencom advokát – fyzická osoba, CDCP nebude postačovať uvedenie čísla zápisu do zoznamu advokátov vedenom SAK.

Registrácia zaknihovaných cenných papierov

Následne je možné požiadať CDCP o registráciu zaknihovaných cenných papierov. K registrácii je potrebné vyplniť Žiadosť o pridelenie identifikačného kódu emisie cenných papierov (ISIN) – formulár F4.  Taktiež je potrebné CDCP predložiť aj originál alebo úradne overenú kópia výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace, ako aj zakladateľskú listinu.

Žiadosť je možné doručiť osobne do podateľne CDCP alebo poslať poštou na adresu CDCP: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava.

Následne CDCP podpíše s emitentom zmluvu o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov spolu s prílohami. Zmluvu spolu s prílohami zašle CDCP na vyžiadanie.

Emisia bude zaregistrovaná po úhrade ceny za emisiu (Cenník služieb CDCP).

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie