Reklamné zariadenia podľa novely stavebného zákona

d 02.01.2015 vstupuje do účinnosti nový zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Reakcia na nadmerný počet reklamných zariadení nenechala na seba dlho čakať. Dlhodobo pretrvávajúca nedostatočná právna regulácia v oblasti vonkajšej reklamy spôsobovala neprimerané rozšírenie čiernych stavieb reklamných zariadení, ako aj takých reklamných zariadení, ktoré nie sú jednoznačne pevne spojené so zemou.

Po novom zákon sprísni hlavne reguláciu povoľovania vonkajšej reklamy a zruší možnosť dodatočného povolenia reklamnej stavby.

Nová definícia reklamnej stavby

Nová definícia v prípade reklamných stavieb upresňuje doterajší nejednoznačný výklad pevného spojenia so zemou a zahŕňa už aj informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ktoré doteraz neboli stavbami, ale len hnuteľnými vecami, keďže boli upevnené napr. o betónový kváder, panel položený na zemi  na upravenom alebo neupravenom podklade, čím dochádzalo k obchádzaniu povinností a pravidiel podľa stavebného zákona.

Reklamné stavby novela zákona po novom definuje v § 43 ods. 2, ktorý znie:

„Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely povoľovania a kolaudácie členia podľa veľkosti informačnej plochy na:

  • reklamné zariadenia, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť do 3 m²
  • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m²
  • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m²

Najväčšou informačnou plochou sa rozumie priemet jednej najväčšej informačnej plochy, umiestnenej na reklamnej stavbe podľa projektovej dokumentácie reklamnej stavby predloženej stavebnému úradu.“

Zmeny v stavebnom zákone

Čo nám zákon prinesie?

  • Prekvalifikovanie reklamných zariadení na reklamné stavby.
  • Delenie reklamných stavieb pre účely konania aj poplatkov podľa veľkosti najväčšej reklamnej plochy.
  • Doterajšie reklamné zariadenia, ktoré nespadali pod stavebný zákon, lebo neboli pevne spojené so zemou (alebo toto spojenie bolo sporné) sa stanú reklamnými stavbami a tým sa odstráni diskriminácia podmienok pre podnikateľov aj ich nadmerný počet.
  • Zrušenie konania o dodatočnom povolení reklamných stavieb, čím sa zamedzí čiernej výstavbe.
  • Zavedenie dvoch skrátených konaní (o odstránení nedovolenej reklamnej stavby pre vlastníka pozemku a ukladanie pokút pevnými sumami za čierne stavby, čoho cieľom je odstrániť prieťahy vo vymáhaní pokút v odvolacom konaní).
  • Na odstraňovaní a likvidácii nelegálnych stavieb sa môže podieľať aj združenie zástupcov vlastníkov reklamných stavieb (musí splniť podmienky registrácie uvedené v zákone).

Týmto zákonom sa mení a dopĺňa aj cestný zákon a zákon o správnych poplatkoch.

Účinnosť

Účinnosť nadobudne dňa 2. januára 2015.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Dotácia na nájomné z dôvodu koronavírusu

Máme s.r.o. venujúcu sa na Slovensku technickej podpore (zákazníkom produktov, ktoré si v zahraničí od našich partnerských spoločností kúpia zákazníci).  ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie platieb v hotovosti počas krízovej situácie (COVID-19)

Chcem kúpiť obchodný podiel jednej spoločnosti a zaplatiť zaň kúpnu cenu vyššej hodnoty. Moja účtovníčka mi povedala, že to spraviť nemôžem vzhľadom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom

Požiadal som Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, generálne riaditeľstvo v Banskej Štiavnici o informáciu kedy bude uzatvorená nájomná alebo kúpna...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie