Reklamné zariadenia podľa novely stavebného zákona

d 02.01.2015 vstupuje do účinnosti nový zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Reakcia na nadmerný počet reklamných zariadení nenechala na seba dlho čakať. Dlhodobo pretrvávajúca nedostatočná právna regulácia v oblasti vonkajšej reklamy spôsobovala neprimerané rozšírenie čiernych stavieb reklamných zariadení, ako aj takých reklamných zariadení, ktoré nie sú jednoznačne pevne spojené so zemou.

Po novom zákon sprísni hlavne reguláciu povoľovania vonkajšej reklamy a zruší možnosť dodatočného povolenia reklamnej stavby.

Nová definícia reklamnej stavby

Nová definícia v prípade reklamných stavieb upresňuje doterajší nejednoznačný výklad pevného spojenia so zemou a zahŕňa už aj informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ktoré doteraz neboli stavbami, ale len hnuteľnými vecami, keďže boli upevnené napr. o betónový kváder, panel položený na zemi  na upravenom alebo neupravenom podklade, čím dochádzalo k obchádzaniu povinností a pravidiel podľa stavebného zákona.

Reklamné stavby novela zákona po novom definuje v § 43 ods. 2, ktorý znie:

„Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely povoľovania a kolaudácie členia podľa veľkosti informačnej plochy na:

  • reklamné zariadenia, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť do 3 m²
  • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m²
  • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m²

Najväčšou informačnou plochou sa rozumie priemet jednej najväčšej informačnej plochy, umiestnenej na reklamnej stavbe podľa projektovej dokumentácie reklamnej stavby predloženej stavebnému úradu.“

Zmeny v stavebnom zákone

Čo nám zákon prinesie?

  • Prekvalifikovanie reklamných zariadení na reklamné stavby.
  • Delenie reklamných stavieb pre účely konania aj poplatkov podľa veľkosti najväčšej reklamnej plochy.
  • Doterajšie reklamné zariadenia, ktoré nespadali pod stavebný zákon, lebo neboli pevne spojené so zemou (alebo toto spojenie bolo sporné) sa stanú reklamnými stavbami a tým sa odstráni diskriminácia podmienok pre podnikateľov aj ich nadmerný počet.
  • Zrušenie konania o dodatočnom povolení reklamných stavieb, čím sa zamedzí čiernej výstavbe.
  • Zavedenie dvoch skrátených konaní (o odstránení nedovolenej reklamnej stavby pre vlastníka pozemku a ukladanie pokút pevnými sumami za čierne stavby, čoho cieľom je odstrániť prieťahy vo vymáhaní pokút v odvolacom konaní).
  • Na odstraňovaní a likvidácii nelegálnych stavieb sa môže podieľať aj združenie zástupcov vlastníkov reklamných stavieb (musí splniť podmienky registrácie uvedené v zákone).

Týmto zákonom sa mení a dopĺňa aj cestný zákon a zákon o správnych poplatkoch.

Účinnosť

Účinnosť nadobudne dňa 2. januára 2015.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie