Výpočtový základ pre výpočet odmeny advokáta v roku 2023 (režijný paušál 12,52 EUR)

Advokát má právo požadovať od klienta na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné sumu vo výške jednej stotiny výpočtového základu za každý úkon právnej služby (tzv. advokátska tarifa). Túto sumu môže advokát požadovať aj vtedy, ak sa na jej náhrade s klientom osobitne nedohodol.

Výpočtový základ v roku 2023

Výpočtový základ je 1 252 eur

 • 1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c) vyhlášky), t. j. 208,67 eur
 • 1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b) vyhlášky), t. j. 156,50 eur
 • 1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a) vyhlášky), t. j. 104,33 eur
 • 1/13 výpočtového základu, (§ 11 ods. 1 vyhlášky) t. j. 96,31 eur
 • 1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2 vyhlášky), t. j. 52,17 eur
 • 1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1 vyhlášky), t. j. 20,87 eur
 • 1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 12,52 eur (režijný paušál)

Výpočtový základ v roku 2022

Výpočtový základ 1 163 eur

1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c) vyhlášky), t. j. 193,50 eur

1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b) vyhlášky), t. j. 145,38 eur

1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a) vyhlášky), t. j. 96,92 eur

1/13 výpočtového základu, (§ 11 ods. 1 vyhlášky) t. j. 89,46 eur

1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2 vyhlášky), t. j. 48,46 eur

1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1 vyhlášky), t. j. 19,38 eur

1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 11,63 eur

Výpočtový základ v roku 2021

 • 1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c) vyhlášky),  t.j. 181,17 eur
 • 1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b) vyhlášky), t.j. 135,88 eur
 • 1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a) vyhlášky), t.j. 90,58 eur
 • 1/13 výpočtového základu, (§ 11 ods. 1 vyhlášky)  t.j. 83,62 eur
 • 1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2 vyhlášky), t.j. 45,29 eur
 • 1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1 vyhlášky), t.j. 18,12 eur
 • 1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t.j. 10,87 eur

DPH a režijný paušál

S účinnosťou od 1.1.2009 je advokát oprávnený pripočítať si k režijnému paušálu aj daň z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z § 18 ods. 2 vyhlášky. Podľa tohto ustanovenia ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa nielen jeho odmena ale aj náhrady podľa vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je advokát povinný platiť podľa zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Do 31.12.2008 platilo, že ak bol advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšovala sa len tarifná odmena určená podľa § 9 až 14f vyhlášky o daň z pridanej hodnoty. To potvrdilo aj Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 7So 86/2008 z 11.12.2008, podľa ktorého “…o DPH je možné zvýšiť len tarifnú odmenu podľa § 9 až 14f, nie aj náhradu hotových výdavkov uvedených v § 16 ods. 3, ktoré predstavujú tzv. režijný paušál.”

Výpočtový základ v roku 2014

 • 1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c), t. j. 134 eur
 • 1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b), t. j. 100,50 eur
 • 1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a), t. j. 67 eur
 • 1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1), t. j. 61,87 eur
 • 1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2), t. j. 33,50 eur
 • 1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1 a 3), t. j. 13,40 eur
 • 1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 8,04 eur

Výpočtový základ na rok 2015 (režijný paušál advokáta)

 • 1/6 výpočtového základu (§ 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c), t. j. 139,83 eur
 • 1/8 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. b), t. j. 104,80 eur
 • 1/12 výpočtového základu (§ 12 ods. 3 písm. a), t. j. 69,92 eur
 • 1/13 výpočtového základu (§ 11 ods. 1), t. j. 64,54 eur
 • 1/24 výpočtového základu (§ 12 ods. 1 a 2), t. j. 34,96 eur
 • 1/60 výpočtového základu (§ 17 ods. 1), t. j. 13,98 eur
 • 1/100 výpočtového základu (§ 16 ods. 3 vyhlášky), t. j. 8,39 eur

Odmena advokáta v zmysle vyhlášky 655/2004 Z. z.

Zmluvná odmena

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom.

Zmluvná odmena sa určuje:

 1. podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena)
 2. paušálnou sumou (paušálna odmena)
 3. podielom na hodnote veci (podielová odmena)
 4. tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny

Hodinová odmena

Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Paušálna odmena

Paušálna odmena sa môže dohodnúť:

 1. za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas
 2. za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí

Podielová odmena

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Tarifná odmena

Ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb o tarifnej odmene.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie