Samostatný finančný agent – získanie oprávnenia na činnosť pre fyzickú osobu

V zmysle ust. § 7 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve vykonáva samostatný finančný agent finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou; pričom v tom istom čase môže mať uzavreté písomné zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami. V tomto príspevku sa budeme zaoberať získaním povolenia na činnosť pre fyzickú osobu.

Podmienky vykonávania finančného sprostredkovania a poradenstva

Na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska. O udelení povolenia rozhoduje Národná banka Slovenska na základe žiadosti. Povolenie nemožno previesť na inú osobu a neprechádza ani na právneho nástupcu. Povolenie môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí samostatný finančný agent alebo finančný poradca splniť pred začatím vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, alebo podmienky, ktoré je samostatný finančný agent povinný dodržiavať pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.

Prílohy k žiadosti o udelenie povolenia

Ak je žiadateľom fyzická osoba, prílohou k žiadosti sú: 

  • doklady preukazujúce dôveryhodnosť žiadateľa a čestné vyhlásenie preukazujúce jeho plnú spôsobilosť na právne úkony
  • písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetci jeho zamestnanci, prostredníctvom ktorých má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, sú dôveryhodní a odborne spôsobilí
  • doklady preukazujúce technickú a organizačnú pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva

O žiadosti rozhodne Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti.

Odborná skúška pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti

Samostatný finančný agent, ktorý je fyzickou osobou musí spĺňať požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti. Odborná skúška pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa vykonáva testovou formou. Test obsahuje celkovo 30 otázok (otázky strednej aj vyššej náročnosti); 5 otázok zo všeobecných znalostí a právnych aspektov finančného trhu a 25 otázok z príslušného sektora. Účastník skúšky vyznačí jednu z troch ponúkaných možností ako správnu. Čas na vypracovanie testu je 40 minút. Na úspešné zloženie skúšky je potrebných najmenej 24 správne zodpovedaných otázok.

Informácie o zabezpečení odbornej skúšky nájdete tu.

Bližšie informácie sa nachádzajú aj v opatreniach NBS tu.

Poistenie samostatného finančného agenta

Samostatný finančný agent musí byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva pred začatím jeho vykonávania a toto poistenie musí trvať po celú dobu jeho vykonávania. Limit poistného plnenia pre toto poistné krytie musí byť najmenej 100 000 eur na každú poistnú udalosť a najmenej 150 000 eur úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku. Ak sa v poistnej zmluve dohodla spoluúčasť, jej výška môže byť najviac 1 % z dohodnutej výšky poistného plnenia. Ak ide o samostatného finančného agenta, ktorý je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia, poistná zmluva musí mať platnosť aj na území iných členských štátov a výška poistného krytia v poistnej zmluve musí byť najmenej 1 120 200 eur na každú poistnú udalosť a najmenej 1 680 300 eur úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku. Samostatný finančný agent môže začať vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo najskôr dňom nadobudnutia platnosti poistnej zmluvy.

Povinnosti samostatného finančného agenta

Samostatný finančný agent je povinný do 31. marca kalendárneho roka predkladať Národnej banke Slovenska výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie