Skrátenie koncipientskej praxe na 3 roky

V parlamente sa momentálne nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o advokácii“).

Skrátenie koncipientskej praxe na 3 roky (2019)

Novela zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“) s účinnosťou od 01.01.2019 priniesla viaceré zmeny, ktoré sa dotkli najmä dĺžky koncipientskej praxe a započítavania tzv. inej právnej praxe. 

Najzásadnejšou však bola novela ustanovenia § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o advokácii, ktorá ustanovila, že „komora zapíše do zoznamu advokátov na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia toho, kto získal najmenej trojročnú prax ako advokátsky koncipient s minimálnymi obsahovými nárokmi podľa § 62a; priebeh praxe sa preukazuje výkazom praxe.“ SAK pritom uvádza na svojom webovom sídle, že ak už má niekto splnenú prax 3 rokov, SAK mu umožní do šiestich mesiacov od požiadania vykonať advokátsku skúšku.“  

Druhá zásadná zmena sa dotkla ustanovenia § 6 ods. 2 pokiaľ ide o započítavanie inej právnej praxe. Podľa tejto zmeny „komora započíta do praxe advokátskeho koncipienta prax sudcu, prokurátora, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vyššieho súdneho úradníka, justičného čakateľa, právneho čakateľa prokuratúry a notársku prax. Komora môže do praxe advokátskeho koncipienta započítať v rozsahu maximálne dvoch rokov aj inú právnu prax, ak ňou advokátsky koncipient získal skúsenosti potrebné na výkon činnosti advokáta; podmienky započítania inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta určí predpis komory.“ 

Dňa 21.02.2019 vydalo predsedníctvo  Slovenskej advokátskej komory Uznesenie č. 13/3/2019 z 21.02.2019 o podmienkach započítania inej právnej praxe do povinnej praxe advokátskeho koncipienta. „Inou právnou praxou sa na účely tohto uznesenia rozumie právna prax vykonávaná najmenej 24 mesiacov nepretržite po absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa v odbore právo, na ktorej výkon sa preukázateľne vyžaduje nie iné ako právnické vzdelania a bola:

  1. vykonávaná v pracovnom pomere so zamestnávateľom zamestnávajúcim najmenej 20 zamestnancov
  2. v služobnom pomere, v štátnej službe alebo vo verejnej službe“

Uznesením SAK zároveň vylúčila započítavanie praxe vykonávanej na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Bližšie informácie nájdete na stránke https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/spravy/proxy/select/634/display 

Snahy o skrátenie koncipientskej praxe v minulosti 

Snahy o skrátenie koncipientskej praxe na 3 roky boli aj v minulosti. V roku 2014 sme Vám ohľadne týchto snáh priniesli tento príspevok: 

V parlamente sa momentálne nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o advokácii“).

Predmetný návrh chce opätovne zaviesť 3-ročnú koncipientskú prax, čím dôjde k skráteniu koncipientskej praxe zo súčasnej lehoty piatich rokov. Prax sa nemá skrátiť len advokátskym koncipientom, ale aj notárskym a exekútorským koncipientom.

Skrátenie koncipientskej praxe na 3 roky – ciele a dôvody predloženia návrhu

Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona je jeho cieľom “odstránenie negatívnych dôsledkov, ktoré sú spôsobené neodôvodneným predĺžením praxe advokátskych koncipientov z troch na päť rokov.” Návrh je odôvodnený aj nevyhnutnosťou podpory zamestnanosti mladých ľudí s čím súvisí aj potreba menej dôraznej regulácie vstupu do profesijných povolaní.

Návrh zákona je podložený štatistikami zo zahraničia, napríklad počtom advokátov v pomere k počtu obyvateľstva iných členských štátov EÚ. Podľa tejto štatistiky počet advokátov na Slovensku v porovnaní s inými členskými štátmi Európskej únie v pomere k počtu obyvateľstva je relatívne malý. Návrh zákona tiež dodáva, že až 24 z 28 členských štátov Európskej únie má kratšiu dĺžku koncipientskej praxe. Ďalším z argumentov na skrátenie koncipientskej praxe na 3 roky je aj odliv absolventov zo Slovenska a nárast advokátskych koncipientov najmä v Českej republike.

Advokátska / notárska / exekútorská skúška

Dôvodová správa výslovne uvádza, že po vrátení dĺžky koncipientskej praxe na tri roky nie je obava zníženia kvality advokátov, nakoľko každý budúci advokát musí úspešne vykonať advokátsku / exekútorskú / notársku skúšku.

Advokátska skúška sa prijatím Skúšobného poriadku opätovne sprísnila, keď k prípadovej štúdii a ústnej skúške pribudol aj písomný test, ktorého úspešnosť nesmie klesnúť pod 85 %. (Advokátska skúška – nový Skúšobný poriadok).

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie