Spôsob konania viacerých konateľov

Právna úprava spôsobu konania konateľov

Spôsob konania konateľov v spoločnosti s ručením obmedzeným upravuje § 133 Obchodného zákonníka. Ten v druhej vete uvádza, že ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.Spôsob konania viacerých konateľov.

Odborná verejnosť nezdiela rovnaké stanovisko, či je prípustný spôsob konania viacerých konateľov napríklad tak, že:

  1. jeden z konateľov je oprávnený konať samostatne a ostatní zas výhradne spoločne, alebo
  2. konatelia sú oprávnení konať samostatne, ale pri určitých úkonoch alebo do určitej hodnoty právneho úkonu môžu konať výhradne len spoločne

Podľa ide o prvý prípad, rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 24.02.1920, číslo R I 78/20 uvádza: „Je nepřípustné ustanovení společenské smlouvy, podle nehož jednatelé zastupují společnost zpravidla samostatně, v jistých případech však kolektivně.“ Toto stanovisko je v citovanom rozhodnutí odôvodnené právnou istotou tretích osôb, pretože v každom jednotlivom prípade by muselo byť skúmané, o aké záväzky ide a či k ich vzniku stačí súhlas jedného konateľa alebo všetkých.

Naproti tomuto rozhodnutiu zastáva odlišný názor iná odborná právna literatúra (Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 3. vydanie. Praha: C.H.Beck, 2010, 406 s.), keď uvádza: “Domnievame sa, že nie je v rozpore s citovaným rozhodnutím dojednanie takého spôsobu konania, ak urćitý konateľ koná samostatne a ďalší napr. dvaja konatelia konajú spoločne, pokiaľ by sa takto dojednaný spôsob konania týkal všetkých vecí spoločnosti… Pokiaľ však bol spôsob konania dojednaný v spoločenskej zmluve tým spôsobom, že dvaja konatelia konajú samostatne, ale v určitých prípadoch (napr. do určitej hodnoty právneho úkonu) vždy spoločne, takto dojednaný spôsob konania by mohol byť v rozpore s vyššie citovanou zásadou ochrany právnej istoty tretích osôb.”

Podpisovanie za spoločnosť v rozpore so spôsobom konania zapísaným v obchodnom registriPodľa rozsudku Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 29 Cdo 695/2000 “Konateľ (konatelia) sú štatutárnym orgánom spoločnostis ručením obmedzeným a jeho (ich) konanie je priamym konaním právnickej osoby: pokiaľ konal pri uzavieraní kúpnej zmluvy len jeden konateľ, hoci mali konať obidvaja konatelia, nekonala právnická osoba riadne svojím štatutárnym orgánom a kúpna zmluva je z tohto dôvodu absolútne neplatná pre rozpor so zákonom (§ 39 OZ).

”Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Cdo/42/2007 zo dňa 31. januára 2008 „Pokiaľ z výpisu z obchodného registra vyplýva určitý spôsob konania štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, treba ho dodržať nielen pri uzatvorení kúpnej zmluvy, ale aj pri uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve (§ 50 Občianskeho zákonníka).

Podpisovanie za spoločnosť bez uvedenia mien a funkcie podpisujúcich

Častokrát je v obchodnom registri zapísaný spôsob konania viacerých konateľov tým spôsobom, že podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno a funkciu.

Je však listina, ktorá je podpísaná konateľom spoločnosti bez uvedenia jeho mena a funkcie neplatná? Túto otázku vyriešil už Najvyšší súd SR v rozhodnutí z 29.03.2000, sp. zn. 2Obo 182/1999, podľa ktorého “Samotná skutočnosť, že ručiteľská listina je za ručiteľa nečitateľne podpísaná bez uvedenia mien a funkcií podpisujúcich, čo nezodpovedá zapísanému spôsobu v obchodnom registri, podľa ktorého sa podpisovanie vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie v spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis, bez ďalšieho nespôsobuje neplatnosť ručiteľskej listiny. Pokiaľ zo záhlavia ručiteľskej listiny je zrejmé, kto je ručiteľom, mená a funkcie konajúcich za ručiteľa, pravosť podpisov, ktorých ručiteľ v konaní nespochybnil, niet pochýb o tom, ktoré osoby za vytlačeným názvom spoločnosti ručiteľskú listinu podpísali a v akej funkcii.”

Zmena konateľa a povinnosť vypracovania zmeny spoločenskej zmluvy

V zmysle § 110 Obchodného zákonníka je povinnou náležitosťou spoločenskej zmluvy (v prípade jednoosobovej spoločnosti zakladateľskej listiny) identifikácia prvých konateľov – mená, bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti ako aj spôsob, akým konatelia konajú v mene spoločnosti.

Ak po vzniku spoločnosti dôjde k zmene konateľov, nevyžaduje to zmenu spoločenskej zmluvy. Podmienkou však je, že sa nemení počet konateľov ani spôsob ich konania. V tomto prípade tak nie je potrebné k návrhu na zápis zmeny konateľa/ov ako prílohu do obchodného registra predkladať zmenenú spoločenskú zmluvu (zakladateľskú listinu).

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie