Doručovanie do elektronickej schránky, elektronický OP

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nazývaného aj zákon o e-Governmente, sa na právnické osoby, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky a zapísané organizačné zložky vzťahuje povinnosť aktivácie elektronických schránok.

Proces aktivácie prebiehal v období od 1. augusta 2016 do 1. januára 2017, pričom platilo, že:

  • po 1. auguste sa budú schránky aktivovať na doručovanie momentom prvého prístupu (prvého prihlásenia) osoby oprávnenej pristupovať a disponovať za právnickú osobu alebo zapísanú organizačnú zložku s elektronickou schránkou do elektronickej schránky, alebo
  • najneskôr 1. januára 2017, kedy budú aktivované na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb a organizačných zložiek (aj tie, do ktorých nebolo počas prechodného obdobia vstúpené)

Elektronický občiansky preukaz (eID karta)

Zavedenie povinnej aktivizácie elektronických schránok okrem iného znamená pre štatutárov právnických osôb povinnosť zaobstarať si do konca roka 2016 tzv. elektronický občiansky preukaz, teda občiansky preukaz s čipom, bez ktorého nebude vstup do elektronickej schránky možný. K elektronickému občianskemu preukazu Vám zároveň bude pridelený bezpečnostný osobný kód BOK. Občiansky preukaz s čipom si vybavíte na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva polície, pričom za jeho vydanie zaplatíte sumu 4,50 EUR. Okrem toho budete potrebovať čítačku kariet, ako aj bezplatnú aplikáciu eID klient, ktorú si stiahnete z portálu www.slovensko.sk, cez ktorý sa zároveň budete môcť prihlasovať do svojej elektronickej schránky (odkaz „Prihlásiť sa na portál“).

Do schránky bude mať prístup štatutár právnickej osoby ako majiteľ občianskeho preukazu s čipom, je možné však udeliť oprávnenie na prístup aj ďalším osobám. V prípade, že štatutárny zástupca právnickej osoby je zahraničná osoba, na úplný prístup k elektronickej schránke právnickej osoby musí udeliť oprávnenie fyzickej osobe (občanovi SR, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom).

Účel a fungovanie elektronickej schránky

Účelom zriadenia elektronických schránok je zabezpečenie elektronickej komunikácie s úradmi a elektronického doručovania (prijímanie elektronických správ a elektronických úradných rozhodnutí od inštitúcií a orgánov verejnej moci).

Povinná aktivácia však neznamená automaticky i povinnosť komunikovať s úradmi a inými inštitúciami verejnej moci prostredníctvom elektronickej schránky – zákonodarca stále ponecháva právnickým osobám možnosť listinného doručovania, avšak doručené elektronické rozhodnutie do schránky zo strany orgánu verejnej moci bude mať v takom prípade rovnaký právny účinok akoby bolo doručované v listinnej forme. Pozor teda treba dávať najmä na plynutie zákonných lehôt spojených s jednotlivými úradnými rozhodnutiami.

Rozlišovanie spôsobov doručovania

I v rámci elektronického doručovania sa pritom bude rozlišovať medzi obyčajným doručením a doručením do vlastných rúk. Ak sa elektronicky nedoručuje do vlastných rúk, elektronická správa sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po jej uložení do elektronickej schránky. V prípade, že sa doručuje do vlastných rúk, správa sa považuje za doručenú ak:

  • potvrdíte doručenku, a to v deň a v čase, ktorý je v nej uvedený, alebo
  • márnym uplynutím úložnej lehoty 15 dní (fikcia doručenia) odo dňa nasledujúceho po dni uloženia správy do schránky

podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvedel. Ak sa správa doručuje bez fikcie doručenia, v prípade nepotvrdenia doručenky a po uplynutí 15- dňovej úložnej lehoty sa správa považuje za nedoručenú.

Nakoľko môže ísť často aj o dôležité správy, systém poskytuje možnosť notifikácie o doručení do Vašej elektronickej schránky prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy, táto funkcia však nie je automatická a je potrebné si ju nastaviť.

Množstvo ďalších informácii, ako aj užitočných video návodov v súvislosti s aktivovanom a využívaním elektronickej schránky nájdete na stránkach internetového portálu www.slovensko.sk.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie