Súdne poplatky v exekučnom konaní – zmeny v zákone o súdnych poplatkoch

V súvislosti so zmenami v zákone č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov došlo s účinnosťou ku dňu 01.04.2017 aj k zmene zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o súdnych poplatkoch“).

Novela zakotvuje, že na poplatky vyberané v exekučnom konaní sa nevzťahuje znížená sadzba súdneho poplatku (o 50%) v prípade uskutočnenia podaní elektronickými prostriedkami, nakoľko všetky návrhy na vykonanie exekúcie budú podávané elektronicky. 

Osobitné ustanovenia k plateniu súdnych poplatkov v exekučnom konaní 

V zákone o súdnych poplatkoch tiež pribudol § 11d zakotvujúci osobitné ustanovenia k plateniu súdnych poplatkov v exekučnom konaní. 

Súdny poplatok za podanie návrhu na vykonanie exekúcie je po novom možné platiť len poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. 

Zúčtovacie údaje sa oznamujú automatizovaným spôsobom, pričom súd na zaplatenie súdneho poplatku v konaní nevyzýva. Nesplnenie poplatkovej povinnosti v lehote do 15 dní od podania návrhu na vykonanie exekúcie má za následok, že súd na návrh nebude prihliadať (okrem návrhov podaných oprávnenými oslobodenými od platenia súdnych poplatkov). 

Nové súdne poplatky v exekučnom konaní 

Novelou sa tiež zavádzajú súdne poplatky súvisiace s úkonmi súdu, ktorých vykonanie podnietil účastník konania vlastnou aktivitou (postúpenie pohľadávky, predaj podniku alebo jeho časti). 

Podľa Dôvodovej správy k zákonu č. 2/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: „Nieto dôvodu takéto úkony nespoplatňovať, keďže rozhodnutia s tým súvisiace tvoria významnú časť agendy súdov.“ 

V dôsledku uvedenej zmeny v Sadzobníku súdnych poplatkov v položke 13 pribudli nasledujúce súdne poplatky (oba vo výške 16,50 EUR):

  • súdny poplatok za rozhodnutie v exekučnom konaní o zmene oprávneného alebo za vydanie dodatku k povereniu na vykonanie exekúcie, ak je dôvodom zmeny oprávneného postúpenie vymáhaného nároku alebo predaj podniku alebo jeho časti
  • súdny poplatok za rozhodnutie o návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Dotácia na nájomné z dôvodu koronavírusu

Máme s.r.o. venujúcu sa na Slovensku technickej podpore (zákazníkom produktov, ktoré si v zahraničí od našich partnerských spoločností kúpia zákazníci).  ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie platieb v hotovosti počas krízovej situácie (COVID-19)

Chcem kúpiť obchodný podiel jednej spoločnosti a zaplatiť zaň kúpnu cenu vyššej hodnoty. Moja účtovníčka mi povedala, že to spraviť nemôžem vzhľadom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom

Požiadal som Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, generálne riaditeľstvo v Banskej Štiavnici o informáciu kedy bude uzatvorená nájomná alebo kúpna...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie