Komu sa môže tolerovaný pobyt udeliť?

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov uvádza, že tento druh pobytu sa udelí cudzincovi:

  • a) ktorý je maloletou osobou nájdenou na území Slovenskej republiky,
  • b) ak to vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života a neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok; štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 27 ods. 1 (ak by išlo o pobyt z dôvodu zlúčenia rodiny) a § 43 ods. 1 písm. a)až d) (ide napr. o manžela štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo o závislého príbuzného v priamom rade štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky) možno tento pobyt udeliť len vtedy, ak nie je držiteľom platného cestovného dokladu a hodnoverne preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Tu cudzinec musí pri podaní žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu priložiť doklady, ktorými potvrdí skutočnosti odôvodňujúce udelenie tolerovaného pobytu.
  • c) ktorý je obeťou obchodovania s ľuďmi,69) ak má najmenej 18 rokov; policajný útvar alebo osoba poverená ministerstvom vnútra oboznámi štátneho príslušníka tretej krajiny s možnosťou a podmienkami udelenia tolerovaného pobytu z tohto dôvodu a o právach a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú,
  • d) ak to vyplýva z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.
  • osobitný prípad je vtedy, ak policajný útvar na základe žiadosti orgánu činného v trestnom konaní udelí tolerovaný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý bol nelegálne zamestnaný za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, alebo nelegálne zamestnanej maloletej osobe, ak je prítomnosť tohto štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky nevyhnutná na účely trestného konania.

§ 58 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov: „Policajný útvar na základe žiadosti orgánu činného v trestnom konaní môže udeliť tolerovaný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý bol nelegálne zamestnaný za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, alebo nelegálne zamestnanej maloletej osobe, ak je prítomnosť tohto štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky nevyhnutná na účely trestného konania. Tolerovaný pobyt policajný útvar udelí na 180 dní. Policajný útvar môže predĺžiť tolerovaný pobyt o 180 dní, a to aj opakovane, až do právoplatného skončenia trestného konania alebo do doby, pokiaľ štátnemu príslušníkovi tretej krajiny nebude uhradená dlžná suma odmeny za vykonanú prácu. Orgán činný v trestnom konaní alebo osoba poverená ministerstvom vnútra oboznámi štátneho príslušníka tretej krajiny s možnosťou a podmienkami udelenia tolerovaného pobytu z tohto dôvodu a o právach a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú.“

Na akú dlhú dobu sa tolerovaný pobyt udeľuje?

Podľa § 59 zákona sa udeľuje tolerovaný pobyt najviac na 180 dní.

Policajný útvar udelí tolerovaný pobyt cudzincovi, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, najmenej na 180 dní, a to aj opakovane, ak prítomnosť štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky je nevyhnutná na účely trestného konania; policajný útvar však neudelí tolerovaný pobyt, ak sa preukáže, že žiadateľ neprerušil alebo obnovil z vlastnej vôle kontakty s osobami podozrivými zo spáchania trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi.

Ak dôvody trvajú, môže policajný útvar tolerovaný pobyt aj opakovane predĺžiť.

Kde sa podáva žiadosť o tolerovaný pobyt?

Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu sa podáva osobne na úradnom tlačive na policajnom útvare.

Osobitný je prípad, ak ide obeť obchodovania s ľuďmi alebo o spomenutý prípad osoby nelegálne zamestnanej, kedy žiadosť podáva za štátneho príslušníka tretej krajiny orgán činný v trestnom konaní. 

§ 59 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov:

„Za štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý pre bezvládnosť nemôže osobne podať žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu alebo predĺženie tolerovaného pobytu, môže podať žiadosť rodinný príslušník štátneho príslušníka tretej krajiny alebo ním splnomocnená osoba, ak na území Slovenskej republiky štátny príslušník tretej krajiny nemá rodinného príslušníka.

Za maloletého bez sprievodu, ktorý je umiestnený v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a nemá ustanoveného opatrovníka, môže podať žiadosť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“

Lehota na rozhodnutie

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu alebo o žiadosti o predĺženie tolerovaného pobytu do 15 dní od podania žiadosti policajnému útvaru.

Kedy sa žiadosť neprijme alebo zamietne?

Policajný útvar žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu neprijme, ak je štátny príslušník tretej krajiny v konaní o udelenie azylu podľa osobitného predpisu.

Žiadosť sa zamietne (ak nejde o cudzinca podľa písmena a) a c) vyššie), ak:

  • a) štátny príslušník tretej krajiny uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo predloží falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby,
  • b) nespĺňa podmienky na udelenie tolerovaného pobytu,
  • c) štátny príslušník tretej krajiny je nežiaducou osobou,
  • d) nepriložil doklad, ktorým preukáže potrebu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života a doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci jeho bezúhonnosť.

Ostatné informácie k tolerovanému pobytu

Počas platnosti tolerovaného pobytu štátny príslušník tretej krajiny nemôže podnikať.

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý požiadal o udelenie alebo predĺženie tolerovaného pobytu, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o tejto žiadosti.

Zrušenie tolerovaného pobytu

Policajný útvar zruší tolerovaný pobyt, ak

a) zistí, že zanikol dôvod, pre ktorý bol udelený tolerovaný pobyt,

b) štátny príslušník tretej krajiny podľa § 58 ods. 1 písm. b)c) alebo ods. 2 ohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok,

c) zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa § 59 ods. 12, alebo

d) ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 58 ods. 1 písm. c), ktorý obnovil z vlastnej vôle kontakty s osobami podozrivými zo spáchania trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi, ktorý predstiera spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo ktorý prestal spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.

(2) Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa nepoužije, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. c).

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Získanie štátneho občianstva SR

Som srbský občan žijúci na Slovensku od roku 1994 až do dnes. Teda narodil som sa v Srbsku a vyrastal...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Azyl na Slovensku

Požiadal som o udelenie azylu na území SR a poskytli mi doplnkovú ochranu. Ráta sa zdržiavanie v utečeneckom tábore alebo...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí (napr. Maďarsku)

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie