Turistické víza na Slovensko

Otázka:

Zdravím Vás. Mám otázku, kedže preukážem pri podaní žiadosti o turistické vízum pre občana Egypta cestovné poistenie uzatvorene na svk, čestné vyhlásenie o ubytovaní, treba skutočne mať tak veľký obnos na účte? (12 násobok životného minima /deň?)

Odpoveď:

Pokiaľ chcete požiadať o schengenské turistické víza, musíte ako pozývajúca osoba preukázať schopnosť uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého pozývate. Túto skutočnosť preukážete potvrdením o zostatku na Vašom bankovom účte (nie potvrdením na účte cudzinca), čo vyplýva z § 19 ods. 7 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. 

Zostatok na Vašom účte musí byť spolu vo výške:

  • dvanásťnásobku životného minima (výške životného minima na plnoletú fyzickú osobu v roku 29019 je 205,07 EUR), čo predstavuje necelých 2.500 EUR (jednorázová suma, nie za každý deň) plus
  • finančné prostriedky na každý deň pobytu pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa  6 ods. 3. Suma finančných prostriedkov potrebných na pokrytie nákladov spojených s pobytom štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky je určená v článku 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/399 a je 56 EUR na jeden deň. Túto sumu treba vynásobiť počtom dní, na ktoré sa štátny príslušník tretej krajiny pozýva na Slovensko. 

Potvrdenie banky o zostatku na účte nesmie byť staršie ako 90 dní. 

Celý proces vybavenia víza pre cudzinca sme opísali aj v našom článku.