Zamestnanie cudzinca s osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí

Zamestnávateľ môže zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny v zmysle § 23a ods. 1 písm. g) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak (i) má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny a (ii) má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí. Musia tu teda byť splnené dve podmienky. Prvou je získanie osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí. Druhou je udelený prechodný pobyt.

Prechodný pobyt cudzinca s osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí 

K podaniu žiadosti o prechodný pobyt štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, priloží:

 • 2 fotografie zobrazujúce aktuálnu podobu (3×3,5 cm)
 • platný cestovný doklad
 • osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
 • poplatok 4,5 EUR
 • doklad o ubytovaní v prípade, ak na pobytovej kartičke cudzinec požaduje uviesť presnú adresu. V prípadoch, keď cudzinec oznámi len adresu, kde bude ubytovaný bez dokladania dokladu o ubytovaní, na pobytovej karte sa uvedie len mesto, v ktorom cudzinec bude ubytovaný. Aj v druhom prípade však sa cudzineckej polícii uvedie meno ubytovateľa a kontakt naňho.
 • výpis z registra trestov sa neprekladá v prípade, ak žiadosť o pobyt bola podaná do 60 dní odo dňa vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí 

Upozorňujeme, že cudzinecká polícia pri podaní žiadosti skontroluje, či cudzinec neprekročil maximálny čas, ktorý sa môže zdržiavať na území SR v rámci bezvízového styku. 

Štátny príslušník tretej krajiny je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o tejto žiadosti, ak má vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí a požiadal o udelenie prechodného pobytu.

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, môže podnikať. 

Viac k prechodnému pobytu sa dočítate tu: Slovák žijúci v zahraničí – prechodný pobyt na Slovensku

Povinnosti vo vzťahu k úradu práce 

Osoby, ktoré majú priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí môžu na území SR pracovať na základe informačnej karty, ktorú je potrebné vyplniť a zaslať úradu práce do 7 pracovných dní od začatia pracovného pomeru.  

Zamestnávateľovi vznikajú nasledujúce povinnosti:

 • Zamestnávateľ je povinný vyžiadať si od štátneho príslušníka tretej krajiny pred jeho prijatím do zamestnania platný doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt a uchovávať kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt počas trvania zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny.
 • Písomne informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. Ak ide o zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľ je povinný k informáciám priložiť kópiu pracovnej zmluvy.
 • Prihlásiť zamestnanca do zdravotnej poisťovne. (Najprv je potrebné, aby cudzinec podal prihlášku do zdravotnej poisťovne spolu s pracovnou zmluvou s uvedením výšky mzdy, ktorá musí presahovať 400 eur alebo pracovnú zmluvu a mzdový list, z ktorého vyplýva výška mzdy, následne po zaregistrovaní cudzinca je možné jeho prihlásenie zamestnávateľom.)
 • Prihlásiť zamestnanca do sociálnej poisťovne. (Postup ako u slovenských zamestnancov).
 • Zamestnávateľ je povinný do troch pracovných dní písomne oznámiť oddeleniu cudzineckej polície nenastúpenie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ak vydal písomný prísľub na zamestnanie.
 • Zamestnávateľ je povinný v lehote do troch pracovných dní oznámiť oddeleniu cudzineckej polície skončenie pracovného pomeru štátneho príslušníka tretej krajiny.
 • Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva občana tretej krajiny podľa § 23a (kam patrí aj občan tretej krajiny s postavením Slováka žijúceho v zahraničí), poskytuje písomne úradu údaje na formulári, ktorého vzor určí ústredie, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania.
 • Pri prechodnom pobyte štátnych príslušníkov tretích krajín s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí sa nevyžaduje doloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie