Trestná zodpovednosť právnických osôb od 1.1.2015

S účinnosťou od 01.05.2015 by sa aj právnické osoby mali stať trestne zodpovedné. Z verejného obstarávania sa tak napríklad vylúčia spoločnosti, ktoré nebudú bezúhonné a firmy môže postihnúť aj ich zánik. Vyplýva to z návrhu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý v decembri 2013 posunulo do pripomienkového konania Ministerstvo spravodlivosti SR. Pri trestnej zodpovednosti právnických osôb pritom pôjde o priame trestné stíhanie právnickej osoby, bez dokazovania viny konkrétnej fyzickej osoby. Medzirezortné pripomienkové konanie bolo ukončené 22.01.2014 a navrhovaná účinnosť je od 01.01.2015.

Cieľom zákona je zabrániť páchaniu trestných činov fyzickými osobami prostredníctvom osôb právnických. Nový zákon upravuje podmienky trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov a ochranných opatrení, ktoré budú ukladané právnickým osobám a takisto aj postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ak je obvineným právnická osoba.

Trestné činy právnických osôb

Návrh zákona v § 3 vymenúva trestné činy, ktorých sa môžu právnické osoby dopustiť. Právnické osoby budú postihované najmä za činy, ktoré súvisia s korupciou, ekonomickou trestnou činnosťou, ale aj za ohováranie, týranie zvierat, marenie výkonu úradného rozhodnutia, obchodovanie s ľuďmi či extrémizmus.

Trestný čin sa bude považovať za spáchaný právnickou osobou, ak je spáchaný:

 • v jej záujme, alebo
 • v rámci jej činnosti, alebo
 • jej prostredníctvom

a spáchal ho:

 1. štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, alebo iná osoba, ktorá je oprávnená menom právnickej osoby alebo za právnickú osobu konať
 2. ten, kto u tejto právnickej osoby vykonáva riadiacu činnosť
 3. ten, kto u tejto právnickej osoby vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad, aj keď nemá iný vzťah k právnickej osobe
 4. ten, kto vykonáva rozhodujúci vplyv na riadenie tejto právnickej osoby, ak jeho konanie bolo aspoň jednou z podmienok zakladajúcich trestnú zodpovednosť právnickej osoby, alebo
 5. iný zamestnanec alebo osoba v obdobnom postavení pri plnení pracovných úloh alebo iných úloh pre právnickú osobu vykonaných na základe rozhodnutia, schválenia alebo pokynu orgánov právnickej osoby alebo osoby uvedenej v bode 1. až 4

Právnická osoba pritom bude zodpovedná aj vtedy, ak fyzická osoba, ktorá konala za právnickú osobu, nie je za takýto trestný čin zodpovedná.

Trestná zodpovednosť právnickej osoby nezanikne ani vyhlásením konkurzu, vstupom do likvidácie, jej zrušením alebo zavedením nútenej správy.

Trestná zodpovednosť právnických osôb – výlučenie zodpovednosti

Návrh zákona obsahuje tiež výnimky z trestnej zodpovednosti právnických osôb. Nebude možné vyvodzovať trestnú zodpovednosť voči výslovne uvedeným právnickým osobám, ktorými sú najmä: Slovenská republika, jej orgány, iné štáty a ich orgány, medzinárodné organizácie zriadené na základe medzinárodného práva verejného a ich orgány, jednotky územnej samosprávy, právnické osoby, ktoré sú v čase spáchania trestného činu zriadené zákonom.

Prechod trestnej zodpovednosti na právneho nástupcu

Návrh zákona takisto upravuje prechod trestnej zodpovednosti právnickej osoby na jej právneho nástupcu a to z toho dôvodu, aby sa zrušenie spoločnosti nestalo jednoduchým spôsobom, akým by sa právnické osoby mohli vyhnúť trestnému konaniu. Návrh zákona tak uvádza, že trestná zodpovednosť právnickej osoby, ktorá bola zrušená, prechádza na všetkých jej právnych nástupcov. Trestná zodpovednosť za žiadnych okolností neprechádza na fyzickú osobu.

Druhy trestov a ochranné opatrenia

Okrem podmienok vzniku trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb zákon obsahuje aj taxatívny výpočet trestných činov, za ktoré budú právnické osoby stíhané. Za spáchaný trestný čin môže súd uložiť právnickej osobe tieto tresty:

 • trest zrušenia právnickej osoby
 • trest prepadnutia majetku
 • trest prepadnutia veci
 • peňažný trest až do výšky 1.600 000 EUR
 • trest zákazu činnosti
 • trest zákazu prijímať verejné dotácie alebo subvencie na jeden rok až desať rokov
 • trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
 • trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku

Za spáchaný trestný čin môže súd uložiť právnickej osobe ochranné opatrenie súdneho dohľadu nad činnosťou právnickej osoby.

Tzv. nepriama trestná zodpovednosť právnických osôb od roku 2010

Tzv. nepriama trestná zodpovednosť právnických osôb bola do právneho poriadku SR zavedená novelou zákona č. 224/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle novely môžu byť právnické osoby v súčasnosti postihnuté ochrannými opatreniami:

 1. zhabaním peňažnej čiastky,
 2. zhabaním majetku

Zhabanie peňažnej čiastky môže súd uložiť právnickej osobe, ak bol spáchaný trestný čin, hoci aj v štádiu pokusu, alebo ak došlo k účasti na trestnom čine v súvislosti:

 1. s výkonom oprávnenia zastupovať túto právnickú osobu
 2. s výkonom oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene tejto právnickej osoby
 3. s výkonom oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby, alebo
 4. so zanedbaním dohľadu alebo náležitej starostlivosti v tejto právnickej osobe

Zhabanie peňažnej čiastky môže súd uložiť od 800 eur do 1 660 000 eur.

Zhabanie majetku súd uloží právnickej osobe, ak bol spáchaný trestný čin, hoci aj v štádiu pokusu, alebo ak došlo k účasti na trestnom čine uvedenom v § 58 ods. 2, a ak právnická osoba nadobudla majetok alebo jeho časť trestnou činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti, v súvislosti:

 1. s výkonom oprávnenia zastupovať túto právnickú osobu
 2. s výkonom oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene tejto právnickej osoby
 3. s výkonom oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby, alebo
 4. so zanedbaním dohľadu alebo náležitej starostlivosti v tejto právnickej osobe

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie