Uzavretie zmieru od 1.7.2016 a niektoré zmeny v novej právnej úprave

V ust. § 148 nového Civilného sporového poriadku sú upravené nové ustanovenia o zmieri. Podľa tohto paragrafu: „Žalobca a žalovaný môžu uzavrieť zmier. O uzavretie zmieru sa má súd vždy pokúsiť. Súd rozhodne o tom, či uzavretý zmier schvaľuje; neschváli ho, ak je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.”

Zmeny oproti predchádajúcej právnej úprave

V praxi sme zastupovali klienta v súdnom spore, ktorý sa po účinnosti CSP skončil uzavretím zmieru. Zmier bol schválený na Okresnom súde Bratislava I vo forme uznesenia.

V úprave účinnej do 30.6.2016 (§ 167 OSP) bolo jednoznačne uvedené, že zmier sa schvaľuje vo forme uznesenia.Podľa nového CSP forma schválenia zmieru nie je úplne jednoznačná. Súvisí to s odporujúcim si znením nasledujúcich ustanovení:

Podľa ust. § 234 CSP: „Súd rozhoduje uznesením, ak nerozhoduje vo veci samej.” Podľa ust. § 212 ods. 1 CSP: „Rozsudkom rozhoduje súd vo veci samej.” Podľa dôvodovej správy k § 144 CSP posledná veta: “Zmier sa schvaľuje rozsudkom, keďže ide o rozhodnutie vo veci samej.”

Naproti tomu tu máme ust. § 398 CSP, podľa ktorého: „Žaloba na obnovu konania je prípustná aj proti právoplatnému uzneseniu, ktorým bol schválený zmier, ak možno dôvody obnovy vzťahovať aj na predpoklady, za ktorých sa zmier schvaľoval;”

Z nového CSP poriadku s účinnosťou od 1.7.2016 vypadlo, že predpokladom schválenia zmieru musí byť skutočnosť, že to povaha veci pripúšťa. Z terminologického hľadiska sa po novom používa pojem „zmier“ oproti prechádzajúcemu pomenovaniu „súdny zmier.“

Preferovanie zmierlivého vyriešenia sporu

CSP obsahuje viaceré ustanovenia zdôrazňujúce potrebu zmierlivého vyriešenia sporu. V zmysle článku 7 CSP je jednou zo základných povinností súdu viesť strany sporu k zmierlivému vyriešeniu sporu. Podľa dôvodovej správy k tomuto článku: „Priorizuje sa povinnosť súdu viesť strany k zmierlivému vyriešeniu ich hmotnoprávneho konfliktu (mediačná funkcia civilného súdnictva).”

Rovnako jedným z cieľov predbežného prejednania sporu podľa ust. § 170 CSP ako nového inštitútu by mala byť aj snaha súdu vyriešiť spor zmierom. Podľa ust. § 170 CSP: „Ak je to možné a účelné, súd sa pokúsi o vyriešenie sporu zmierom, prípadne stranám odporučí, aby sa o zmier pokúsili mediáciou.” Viac o predbežnom prejednaní sporu si môžete prečítať v našom článku: Predbežné prejednanie sporu ako nový inštitút civilného procesu od 1.7.2016.

Uvedenú mediačnú funkciu civilného súdnictva zdôrazňuje aj dôvodová správa vo viacerých častiach: „Predbežné prejednanie sporu tak má slúžiť na vyjasnenie predmetu sporu a vydiskutovanie si procesných možností vrátane možnosti ukončiť spor zmierlivým spôsobom.“ „Navrhovaná právna úprava vychádza z tzv. mediačného pôsobenia súdu a preferuje inštitút súdneho zmieru v sporovom konaní.“

Osobitná miestna príslušnosť 

Záverom poukazujeme na § 21 CSP, podľa ktorého na vydanie, zmenu a zrušenie osvedčení podľa osobitného predpisu súvisiaceho so súdnym rozhodnutím alebo so zmierom je príslušný súd, ktorý vydal rozhodnutie alebo súd, na ktorom bol schválený alebo uzavretý zmier.

Zmier a vrátenie súdneho poplatku

Výhodou dohody strán uzavretej vo forme zmieru je aj vrátenie súdneho poplatku obom stranám. Podľa zákona o súdnych poplatkoch „ak konanie skončia strany schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia strany schválením zmieru po začatí prvého pojednávania, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Pri ešte nezaplatených poplatkoch súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok zruší.“

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zbavenie svojprávnosti

Sme nútení zbaviť syna právnej resp. zdravotnej spôsobilosti, nakoľko trpí schizofréniou. My ako rodičia, ako aj syn, máme všetci rakúske...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie