Uzavretie zmieru od 1.7.2016 a niektoré zmeny v novej právnej úprave

V ust. § 148 nového Civilného sporového poriadku sú upravené nové ustanovenia o zmieri. Podľa tohto paragrafu: „Žalobca a žalovaný môžu uzavrieť zmier. O uzavretie zmieru sa má súd vždy pokúsiť. Súd rozhodne o tom, či uzavretý zmier schvaľuje; neschváli ho, ak je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.”

Zmeny oproti predchádajúcej právnej úprave

V praxi sme zastupovali klienta v súdnom spore, ktorý sa po účinnosti CSP skončil uzavretím zmieru. Zmier bol schválený na Okresnom súde Bratislava I vo forme uznesenia.

V úprave účinnej do 30.6.2016 (§ 167 OSP) bolo jednoznačne uvedené, že zmier sa schvaľuje vo forme uznesenia.Podľa nového CSP forma schválenia zmieru nie je úplne jednoznačná. Súvisí to s odporujúcim si znením nasledujúcich ustanovení:

Podľa ust. § 234 CSP: „Súd rozhoduje uznesením, ak nerozhoduje vo veci samej.” Podľa ust. § 212 ods. 1 CSP: „Rozsudkom rozhoduje súd vo veci samej.” Podľa dôvodovej správy k § 144 CSP posledná veta: “Zmier sa schvaľuje rozsudkom, keďže ide o rozhodnutie vo veci samej.”

Naproti tomu tu máme ust. § 398 CSP, podľa ktorého: „Žaloba na obnovu konania je prípustná aj proti právoplatnému uzneseniu, ktorým bol schválený zmier, ak možno dôvody obnovy vzťahovať aj na predpoklady, za ktorých sa zmier schvaľoval;”

Z nového CSP poriadku s účinnosťou od 1.7.2016 vypadlo, že predpokladom schválenia zmieru musí byť skutočnosť, že to povaha veci pripúšťa. Z terminologického hľadiska sa po novom používa pojem „zmier“ oproti prechádzajúcemu pomenovaniu „súdny zmier.“

Preferovanie zmierlivého vyriešenia sporu

CSP obsahuje viaceré ustanovenia zdôrazňujúce potrebu zmierlivého vyriešenia sporu. V zmysle článku 7 CSP je jednou zo základných povinností súdu viesť strany sporu k zmierlivému vyriešeniu sporu. Podľa dôvodovej správy k tomuto článku: „Priorizuje sa povinnosť súdu viesť strany k zmierlivému vyriešeniu ich hmotnoprávneho konfliktu (mediačná funkcia civilného súdnictva).”

Rovnako jedným z cieľov predbežného prejednania sporu podľa ust. § 170 CSP ako nového inštitútu by mala byť aj snaha súdu vyriešiť spor zmierom. Podľa ust. § 170 CSP: „Ak je to možné a účelné, súd sa pokúsi o vyriešenie sporu zmierom, prípadne stranám odporučí, aby sa o zmier pokúsili mediáciou.” Viac o predbežnom prejednaní sporu si môžete prečítať v našom článku: Predbežné prejednanie sporu ako nový inštitút civilného procesu od 1.7.2016.

Uvedenú mediačnú funkciu civilného súdnictva zdôrazňuje aj dôvodová správa vo viacerých častiach: „Predbežné prejednanie sporu tak má slúžiť na vyjasnenie predmetu sporu a vydiskutovanie si procesných možností vrátane možnosti ukončiť spor zmierlivým spôsobom.“ „Navrhovaná právna úprava vychádza z tzv. mediačného pôsobenia súdu a preferuje inštitút súdneho zmieru v sporovom konaní.“

Osobitná miestna príslušnosť 

Záverom poukazujeme na § 21 CSP, podľa ktorého na vydanie, zmenu a zrušenie osvedčení podľa osobitného predpisu súvisiaceho so súdnym rozhodnutím alebo so zmierom je príslušný súd, ktorý vydal rozhodnutie alebo súd, na ktorom bol schválený alebo uzavretý zmier.

Zmier a vrátenie súdneho poplatku

Výhodou dohody strán uzavretej vo forme zmieru je aj vrátenie súdneho poplatku obom stranám. Podľa zákona o súdnych poplatkoch „ak konanie skončia strany schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia strany schválením zmieru po začatí prvého pojednávania, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Pri ešte nezaplatených poplatkoch súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok zruší.“

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

Od 1.7.2024 je účinná nová úprava zodpovednosti za vady podľa Občianskeho zákonníka, viac si prečítate v našom článku: Zodpovednosť za vady od 1.7.2024

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie