Nostrifikácia dokladu o vzdelaní na Slovensku

Uznávanie dokladov o vzdelaní upravuje zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní. Dokladom o vzdelaní, ktorý je možné na Slovensku uznať,  je podľa tohto zákona vysokoškolský diplom, absolventský diplom, vysvedčenie o maturitnej skúške alebo vysvedčenie o záverečnej skúške, ktorý vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu.

Uznanie (nostrifikácia) stredoškolského vzdelania na účel ďalšieho štúdia na Slovensku

Maturitné vysvedčenia a iné doklady o ukončení stredoškolského vzdelania vydané v iných štátoch na účely ďalšieho štúdia uznáva na Slovensku regionálny úrad školskej správy.

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní a potrebné prílohy

Pre uznanie dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí na účel štúdia na Slovensku je potrebné doložiť nasledovné doklady:

 • Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní (oficiálne tlačivo)
 • Notárom overenú kópiu osvedčenia o absolvovaní  (napr. doklad o absolvovaní štúdia / o maturitnej skúške / certifikát / diplom / vysvedčenie) a vyžaduje sa aj úradne overený preklad do slovenčiny
 • Notárom overenú kópiu výpisu známok a vyžaduje sa aj úradne overený preklad do slovenčiny
 • Kópiu pasu alebo občianskeho preukazu študenta
 • ak by išlo o odborné vzdelanie, je potrebný aj doklad o rozsahu praktického vyučovania (prax – rozsah by mal sedieť s našimi podmienkami)
 • Administratívny poplatok, kolok v hodnote 5 € / 30 € ( v závislosti od krajiny)

Vyššie overenie (apostilla / superlegalizácia) sa nevyžaduje, ak doklad o vzdelaní, ktorý sa uznáva, bol vydaný v štáte, s ktorým je uzavretá bilaterálna zmluva a ktorý bol vydaný po 1.9.2020. Bilaterálne dohody sú uzavreté so štátmi: Čína, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Rusko a Ukrajina. Niektoré z dohôd sa vzťahujú len na vybrané doklady, iné (Nemecko, Čína) majú obmedzenú platnosť na doklady vydané po ich uzavretí. Pokiaľ sa na doklad nevzťahuje dohoda, postupuje sa ako pri štátoch bez bilaterálnej dohody. Doklady z Českej republiky sú automaticky platné na území Slovenskej republiky a nepodliehajú tomuto typu uznania.

Žiadosť a uvedené doklady treba podať v čase úradných hodín, buď osobne alebo zaslať poštou na adresu Regionálneho úradu školskej správy.

Ak žiadateľ je Slovák, bude potrebné absolvovať rozdielovú skúšku zo slovenského jazyka (až potom dôjde k nostrifikácii). Pri cudzincovi sa rozdielová skúška nevyžaduje. Ak predtým študoval na Slovensku, rozdielová skúška sa dohodne na škole, kde študoval na Slovensku. Skúšku zabezpečuje Regionálna školská správa.

Termín ukončenia nostrifikácie závisí aj od termínu skúšky, lehota je 15 dní po splnení všetkých podmienok.

Bližšie informácie je možné nájsť aj na stránkach regionálnych úradov školskej správy napr. https://www.russ-bb.sk/947-sk/nostrifikacie-uznanie-dokladov-o-vzdelani/

Uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou (nostrifikácia VŠ dokladu)

Rovnako tak ako v prípade stredoškolského dokladu o vzdelaní, aj k uznaniu vysokoškolského dokladu sa vyžaduje vyplnenie predpísanej žiadosti. K žiadosti je potrebné priložiť najmä tieto prílohy:

 • kópiu dokladu totožnosti (OP, pasu)
 • úradne overenú kópiu dokladu o vzdelaní s úradným prekladom do slovenského jazyka (diplom) 
 • úradne overenú kópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach s úradným prekladom do slovenského jazyka 
 • úradne overenú kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho škola vydáva, s úradným prekladom do slovenského jazyka
 • informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (fotokópia)
 • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom  tretieho štátu príslušným na jeho overenie 
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku (elektronický kolok)
 • Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (Česká republika, Maďarsko, Nemecká spolková republika, Chorvátsko, Poľská republika, Rumunsko, Ukrajina, Ruská federácia, Čína – viď www.minedu.sk) – 5 eur
 • Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý – 30 eur

Doklady by mali byť opatrené apostillou alebo superlegalizované. Doklady vydané v českom jazyku nie je potrebné prekladať.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vnikanie susedových mačiek na pozemok

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Odhlásenie z trvalého pobytu

Mal som dve deti v pestúnskej starostlivosti, odišli od nás pred 6 rokmi a neodhlásili sa z trvalého pobytu, ako...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie