Nostrifikácia dokladu o vzdelaní na Slovensku

Uznávanie dokladov o vzdelaní upravuje zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní. Dokladom o vzdelaní, ktorý je možné na Slovensku uznať,  je podľa tohto zákona vysokoškolský diplom, absolventský diplom, vysvedčenie o maturitnej skúške alebo vysvedčenie o záverečnej skúške, ktorý vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu.

Uznanie (nostrifikácia) stredoškolského vzdelania na účel ďalšieho štúdia na Slovensku

Maturitné vysvedčenia a iné doklady o ukončení stredoškolského vzdelania vydané v iných štátoch na účely ďalšieho štúdia uznáva na Slovensku regionálny úrad školskej správy.

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní a potrebné prílohy

Pre uznanie dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí na účel štúdia na Slovensku je potrebné doložiť nasledovné doklady:

 • Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní (oficiálne tlačivo)
 • Notárom overenú kópiu osvedčenia o absolvovaní  (napr. doklad o absolvovaní štúdia / o maturitnej skúške / certifikát / diplom / vysvedčenie) a vyžaduje sa aj úradne overený preklad do slovenčiny
 • Notárom overenú kópiu výpisu známok a vyžaduje sa aj úradne overený preklad do slovenčiny
 • Kópiu pasu alebo občianskeho preukazu študenta
 • ak by išlo o odborné vzdelanie, je potrebný aj doklad o rozsahu praktického vyučovania (prax – rozsah by mal sedieť s našimi podmienkami)
 • Administratívny poplatok, kolok v hodnote 5 € / 30 € ( v závislosti od krajiny)

Vyššie overenie (apostilla / superlegalizácia) sa nevyžaduje, ak doklad o vzdelaní, ktorý sa uznáva, bol vydaný v štáte, s ktorým je uzavretá bilaterálna zmluva a ktorý bol vydaný po 1.9.2020. Bilaterálne dohody sú uzavreté so štátmi: Čína, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Rusko a Ukrajina. Niektoré z dohôd sa vzťahujú len na vybrané doklady, iné (Nemecko, Čína) majú obmedzenú platnosť na doklady vydané po ich uzavretí. Pokiaľ sa na doklad nevzťahuje dohoda, postupuje sa ako pri štátoch bez bilaterálnej dohody. Doklady z Českej republiky sú automaticky platné na území Slovenskej republiky a nepodliehajú tomuto typu uznania.

Žiadosť a uvedené doklady treba podať v čase úradných hodín, buď osobne alebo zaslať poštou na adresu Regionálneho úradu školskej správy.

Ak žiadateľ je Slovák, bude potrebné absolvovať rozdielovú skúšku zo slovenského jazyka (až potom dôjde k nostrifikácii). Pri cudzincovi sa rozdielová skúška nevyžaduje. Ak predtým študoval na Slovensku, rozdielová skúška sa dohodne na škole, kde študoval na Slovensku. Skúšku zabezpečuje Regionálna školská správa.

Termín ukončenia nostrifikácie závisí aj od termínu skúšky, lehota je 15 dní po splnení všetkých podmienok.

Bližšie informácie je možné nájsť aj na stránkach regionálnych úradov školskej správy napr. https://www.russ-bb.sk/947-sk/nostrifikacie-uznanie-dokladov-o-vzdelani/

Uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou (nostrifikácia VŠ dokladu)

Rovnako tak ako v prípade stredoškolského dokladu o vzdelaní, aj k uznaniu vysokoškolského dokladu sa vyžaduje vyplnenie predpísanej žiadosti. K žiadosti je potrebné priložiť najmä tieto prílohy:

 • kópiu dokladu totožnosti (OP, pasu)
 • úradne overenú kópiu dokladu o vzdelaní s úradným prekladom do slovenského jazyka (diplom) 
 • úradne overenú kópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach s úradným prekladom do slovenského jazyka 
 • úradne overenú kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho škola vydáva, s úradným prekladom do slovenského jazyka
 • informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (fotokópia)
 • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom  tretieho štátu príslušným na jeho overenie 
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku (elektronický kolok)
 • Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý (Česká republika, Maďarsko, Nemecká spolková republika, Chorvátsko, Poľská republika, Rumunsko, Ukrajina, Ruská federácia, Čína – viď www.minedu.sk) – 5 eur
 • Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý – 30 eur

Doklady by mali byť opatrené apostillou alebo superlegalizované. Doklady vydané v českom jazyku nie je potrebné prekladať.

Uznanie dokladu o vzdelaní pre zubára, ktorý študoval v Srbsku

Na Slovensku je možné uznanie dokladu o vzdelaní, avšak musí ísť o oficiálny doklad, ktorý preukazuje ukončenie daného vzdelania, napríklad diplom alebo vysvedčenie o štátnej skúške. Iný doklad, ako napríklad ptvrdenie príslušnej vysokej školy, že daný študent úspešne ukončil štúdium s najväčšou pravdepodobnosťou nebude možné na Slovensku uznať. 

Podľa vyjadrenia Ministerstva školstva SR je uvedené možné skúsiť, avšak je potrebné preukázať minimálne aj počet hodín absolvovanej praxe, čo v prípade zubára je 5000. Pravdepodobne práve z dôvodu nedosiahnutia daného počtu hodín nie je študentovi vydaný diplom, ale len dočasné potvrdenie.

Po uznaní dokladu o vzdelaní bude môcť absolvent – zubár absolvovať dočasnú odbornú stáž v slovenskej zubnej ambulancii. 

Aby mohol vykonávať činnosť zubára, tam už bude potrebovať aj doplňujúcu skúšku vykonanú na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

Povinnosti stážistu vo vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – zamestnávateľovi

„Stážista k žiadosti o výkon stáže priloží poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti najmä:

 • kópiu dokladu totožnosti,
 • kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na účely výkonu príslušného zdravotníckeho povolania,
 • doklad, ktorým sa preukazuje zdravotná spôsobilosť podľa § 32 ods. 1 a 7 zákona č. 578/2004 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 38 zákona č. 578/2004 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka alebo anglického jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon príslušného zdravotníckeho povolania.

Povinnosti poskytovateľa pri dočasnej odbornej stáži

„Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého stážista začal vykonávať stáž je povinný

 1. bezodkladne oznámiť Ministerstvu zdravotníctva SR elektronickou formou na email: mzsr.podatelna@health.gov.sk
 2. meno a priezvisko stážistu,
 3. dátum narodenia stážistu,
 4. štátne občianstvo stážistu,
 5. evidenčné číslo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní,
 6. meno a priezvisko dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka,
 7. informáciu, že stážista predložil všetky vyššie uvedené dokumenty – priložiť scan kópie informácie (vzor k dispozícii na stiahnutie tu).

Za porušenie oznamovacej povinnosti Ministerstvo zdravotníctva SR uloží pokutu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti až do výšky 5 000,00 eur.

 • zabezpečiť, aby dohliadajúci zdravotnícky pracovník vykonával odborný dohľad najviac nad troma stážistami a bol osobne prítomný pri výkone stáže; v čase neprítomnosti dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka musí byť fyzicky prítomný pri výkone stáže náhradný dohliadajúci zdravotnícky pracovník.
 • ak ide o poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti, je povinný zabezpečiť, aby dohliadajúcim zdravotníckym pracovníkom bol zdravotnícky pracovník s najmenej trojročnou odbornou praxou a bol osobne prítomný pri výkone stáže. Odborný dohľad musí dohliadajúci zdravotnícky pracovník vykonávať najviac nad jedným stážistom. V čase neprítomnosti dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka musí byť fyzicky prítomný pri výkone stáže náhradný dohliadajúci zdravotnícky pracovník.“ (zdroj: health.gov.sk)

Za porušenie povinnosti zabezpečiť výkon odborného dohľadu pri výkone stáže Ministerstvo zdravotníctva SR uloží pokutu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti až do výšky 15 000,00 eur.

Nakoľko štúdium zubného lekárstva prebiehalo v tretej krajine mimo EÚ (v Srbsku), bude potrebné absolvovať na Slovensku aj doplňujúcu skúšku na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Po jej úspešnom absolvovaní môže pracovať ako zubár.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie