Valné zhromaždenie v akciovej spoločnosti – základné informácie

Kedy a kde sa má konať valné zhromaždenie a.s.?

Valné zhromaždenie sa koná v mieste sídla spoločnosti. Miesto, dátum a hodina konania valného zhromaždenia sa musia určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť akcionárov zúčastniť sa na valnom zhromaždení. Miesto konania valného zhromaždenia môže byť aj iné miesto ako sídlo spoločnosti, ak to dovoľujú stanovy.

Kto zvoláva valné zhromaždenie a.s. a ako často?

Zákon zveruje zvolávanie valného zhromaždenia do pôsobnosti predstavenstva. Podľa zákona sa má konať najmenej raz za rok v lehote určenej stanovami.

Pozvánka na valné zhromaždenie a.s.

Pri spoločnosti s akciami na meno zasiela predstavenstvo pozvánku všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Pri spoločnosti s akciami na doručiteľa sa uverejňuje v tejto lehote oznámenie o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy, ak stanovy neurčujú periodickú tlač s celoštátnou pôsobnosťou. Stanovy môžu určiť aj iný spôsob uverejňovania. Spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní valného zhromaždenia v tej istej lehote na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti.

Verejné akciové spoločnosti sú povinné uverejňovať oznámenie o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy, pričom verejné akciové spoločnosti s akciami na doručiteľa sú povinné oznámenie uverejniť aj v prostriedkoch, ktoré umožnia šírenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia vo všetkých zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore v lehote podľa prvej vety. Náklady spojené so zvolaním a s konaním valného zhromaždenia znáša spoločnosť.

Zastúpenie akcionára na valnom zhromaždení a.s.

Akcionár sa môže zúčastniť valného zhromaždenia a.s. aj prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného splnomocnenia. Pokiaľ si zvolí viacerých splnomocnencov, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti. Pokiaľ jedna a tá istá osoba je splnomocnená viacerými akcionármi, táto môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.

Kedy sa vyžaduje zápisnica z konania valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice?

Vyhotovenie notárskej zápisnice sa vyžaduje v prípade schválenia rozhodnutia valného zhromaždenia: 

 • o zmene stanov
 • zvýšení alebo znížení základného imania
 • o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210
 • vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov
 • zrušení spoločnosti
 • zmene právnej formy

V týchto prípadoch je tiež potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

Pozvánka na valné zhromaždenie a jej náležitosti

Podľa § 184 ods. 4 Obchodného zákonníka patria k náležitostiam pozvánky na valné zhromaždenie: 

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti
 • miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia
 • označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie
 • program rokovania valného zhromaždenia
 • rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie

V prípade, ak má byť predmetom hlasovania aj rozhodovanie o znížení základného imania, v pozvánke sa uvedú aj tieto náležitosti, ak súčasťou pozvánky na valné zhromaždenie alebo oznámenia o konaní valného zhromaždenia nie je návrh uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania: 

 • dôvod a účel navrhovaného zníženia základného imania
 • navrhovaný rozsah zníženia základného imania
 • navrhovaný spôsob zníženia základného imania
 • spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania 

Čo musí obsahovať zápisnica z valného zhromaždenia a.s.?

Zákon vyžaduje, aby zápisnica obsahovala minimálne tieto náležitosti: 

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti
 • miesto a čas konania valného zhromaždenia
 • meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
 • opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia
 • rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia
 • obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada

K ďalším údajom, ktoré musí zápisnica obsahovať – ak ich vylúčenie nie je upravené v stanovách – je aj údaj o: 

 • počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy
 • pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú
 • celkovom počte odovzdaných platných hlasov
 • počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania

Zápisnica musí obsahovať tieto údaje iba ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia.

Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a predseda zasadania valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.

Prílohami zápisnice sú návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.

Zákon tiež vyžaduje, aby spoločnosť výsledky hlasovania zverejnila na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

Listina prítomných akcionárov

Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje: 

 • názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnenca
 • čísla listinných akcií a menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie
 • prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie

Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov.

Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia. Akcionári verejnej akciovej spoločnosti korešpondenčne hlasujúci alebo zúčastňujúci sa valného zhromaždenia prostredníctvom elektronických prostriedkov sa považujú na účely zápisu do listiny prítomných za prítomných akcionárov. Spoločnosť je povinná vykonať ich zápis do listiny prítomných.

Vyžiadanie kópie zápisnice

O vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice môže požiadať akcionár predstavenstvo. Predstavenstvo je následne povinné bez zbytočného odkladu zaslať túto kópiu akcionárovi na ním uvedenú adresu alebo mu ju poskytnúť iným spôsobom podľa dohody s akcionárom; inak je povinné ju poskytnúť v mieste sídla spoločnosti. Ak stanovy neurčujú inak, znáša náklady na vyhotovenie a zaslanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice akcionár, ktorý o vydanie tejto kópie požiadal. Stanovy môžu určiť aj ďalší spôsob, akým je spoločnosť povinná poskytnúť akcionárom kópiu zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice.

Uchovávanie dokumentácie z uskutočneného valného zhromaždenia

Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

Jediný akcionár a konanie valného zhromaždenia

Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať.

Do kedy vyhotoviť zápisnicu z valného zhromaždenia a.s.?

Zákon uvádza, že vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia zabezpečuje predstavenstvo, ktoré tak musí urobiť do 15 od jeho ukončenia.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie