Vnútropodnikové smernice pre spoločnosti

Systém riadenia každej spoločnosti je podložený sústavou legislatívnych, organizačných, riadiacich, metodických a informačných noriem, prípadne ďalšími druhmi pravidiel a nástrojov riadenia. Takéto interné smernice sa v spoločnostiach vydávajú z dôvodu určenia jednotnej a záväznej štruktúry základných pravidiel rôzneho charakteru podľa potrieb spoločnosti. Tvorba niektorých vnútropodnikových smerníc pre spoločnosti vyplýva priamo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, tvorbu iných si vyžaduje až reálne fungovanie spoločnosti. Je potrebné dbať na to, aby boli smernice záväzné pre všetkých zamestnancov podniku, prípadne pre konkrétnu cieľovú skupinu zamestnancov, ktorých sa priamo týkajú.

Vnútropodnikové smernice pre spoločnosti sú písomné normatívne akty, ktoré usmerňujú konkrétne činnosti v spoločnosti, buď také, ktoré sa pravidelne opakujú alebo naopak jednorazové situácie, ktoré sa neopakujú.

Druhy vnútropodnikových smerníc

Sústavu vnútropodnikových predpisov spoločnosti môže tvoriť napríklad organizačný poriadok, pracovný poriadok, registratúrny a archívny poriadok a organizačné a riadiace normy (smernice, rozhodnutia, príkazy, štatúty).

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok je štatutárnou smernicou, to znamená, že je záväzný pre všetky organizačné zložky a zamestnancov. Upravuje základ činností, organizačné usporiadanie, organizačnú štruktúru a hlavné činnosti konkrétnych útvarov, členenie nižších organizačných zložiek a definuje ich náplň. Okrem toho obsahuje systém riadenia, stupne riadenia, rozdelenie úloh pre jednotlivé úrovne riadenia, vnútorný rozsah právomocí a zodpovedností a zásady vzájomných vzťahov. Ekonomické pravidlá a pravidlá vnútorného ekonomického riadenia sú taktiež súčasťou organizačného poriadku.

Pracovný poriadok

Čo sa týka pracovnoprávnych noriem, tie obsahuje predovšetkým pracovný poriadok. Pracovný poriadok je pre zamestnancov základnou a najdôležitejšou pracovnoprávnou vnútropodnikovou normou. Upravuje podrobne jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce v nadväznosti na konkrétne podmienky zamestnávateľa, takisto špecifické podmienky zamestnávateľa, definuje práva a povinnosti zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru a upravuje otázku zodpovednosti v jednotlivých funkciách. Všetky ustanovenia pracovného poriadku musia byť v súlade so Zákonníkom práce a ostatnými právnymi predpismi. Pracovný poriadok nesmie určovať oprávnenia alebo obmedzenia nad rámec zákona.

Registratúrny a archívny poriadok

Registratúrny a archívny poriadok upravuje postup organizačných zložiek pri správe registratúry, pri manipulácii so záznamami a spismi, pri vyraďovaní spisov, ustanovuje zásady činnosti archívu, ukladanie archívnych dokumentov, bezpečné uloženie, ochrana, evidencia atď.

Ďalšie druhy vnútropodnikových smerníc

Organizačné a riadiace normy poznáme ako rozhodnutia, príkazy, smernice a štatúty.

Neoddeliteľnou súčasťou podnikania u väčšiny podnikateľov sú cestné motorové vozidlá. To, ako majú zamestnanci využívať motorové vozidlá môže podnikateľ upraviť v smernici. Názov smernice si upraví podnikateľ, napríklad „Smernica o využívaní služobných motorových vozidiel“ alebo „Prevádzka vozidla“.

Smernicou môže podnikateľ upraviť rôzne oblasti ako napríklad pracovný čas, cestovné náhrady, mzdové nároky a iné. Nedodržiavanie vnútropodnikových smerníc môže byť klasifikované ako porušenie pracovnej disciplíny s následkami v zmysle Zákonníka práce a pracovného poriadku, prípadne s následkami, ktoré sú definované priamo v konkrétnej smernici spoločnosti.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie