Volebné pravidlá po novom

Prijatím nového Zákona o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, a Zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku, schválila NR SR zmenu súčasných volebných pravidiel. Viaceré zmeny, ktoré sa týmito právnymi predpismi zavádzajú do života budú platiť od 1. júla 2015. Viac o zmenách sa dočítate v našom článku.

Ciele zavedenia nových volebných pravidiel

Účelom zavedenia týchto zákonov je zjednotiť podmienky všetkých volieb, sprehľadniť financovanie politických strán a kampaní, a zavedenie moratória vo voľbách do NR SR. Volebného systému ako takého sa zmeny nedotknú, avšak týmito zmenami sa upravia viaceré inštitúty. V súčasnosti sú volebné pravidlá upravené v rôznych právnych predpisoch, napr. v zákone č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v zákone č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda, v zákone č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní, v zákone č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, v zákone č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu a v zákone č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Cieľom nového zákona o voľbách je zjednotenie súčasných volebných pravidiel s úpravou v jedinom zákone. Uvedené zákony sa zrušia a nahradí ich iba jeden zákon.

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Po novom sa zriadi nezávislý orgán na kontrolu financovania politických strán a politických hnutí, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Týmto orgánom bude Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ďalej len „štátna komisia“. Štátna komisia bude 14-členná, z toho 10 členov budú delegovať politické strany úmerne podľa počtu získaných poslaneckých mandátov v posledných voľbách do NR SR. Pritom počet členov štátnej komisie delegovaných politickými stranami, ktoré vytvorili vládu, sa musí rovnať počtu členov štátnej komisie delegovaných ostatnými politickými stranami zastúpenými v NR SR. Táto rovnosť bude musieť byť zachovaná počas celého funkčného obdobia štátnej komisie. Po jednom členovi štátnej komisie bude delegovať predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, generálny prokurátor a predseda Najvyššieho kontrolného úradu. Funkčné obdobie štátnej komisie sa začne dňom zloženia sľubu členmi štátnej komisie do rúk predsedu NR SR a skončí sa dňom zloženia sľubu členmi novej štátnej komisie.

§ 16 zákona o voľbách vymedzuje konkrétne úlohy štátnej komisie a to:

„(1) Štátna komisia

 • preskúmava a registruje kandidátne listiny pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu,
 • dohliada na pripravenosť volebných komisií nižších stupňov zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
 • riadi odborný sumarizačný útvar pri plnení úloh podľa tohto zákona,
 • kontroluje financovanie politických strán,
 • kontroluje financovanie a vedenie volebnej kampane,
 • je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam ministerstva vnútra vydaným podľa osobitných predpisov vo veciach financovania politických strán a vo veciach volebnej kampane,
 • prerokúva pridelenie vysielacích časov v televíznom vysielaní a rozhlasovom vysielaní počas volebnej kampane na základe návrhu vysielateľa,
 • zisťuje výsledky volieb poštou osobami oprávnenými voliť, ktoré nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania poštou osobami oprávnenými voliť, ktoré nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • zisťuje a zverejňuje priebežné a celkové výsledky volieb,
 • vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb,
 • vydáva kandidátom zvoleným za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu osvedčenia o zvolení,
 • vyhlasuje nastúpenie náhradníka za poslanca Európskeho parlamentu,
 • oznamuje predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky nastúpenie náhradníka alebo neuplatňovanie mandátu v prípade, v ktorom to ustanovuje zákon v osobitných častiach,
 • usmerňuje spracovanie výsledkov hlasovania,
 • odovzdáva volebné dokumenty do úschovy ministerstvu vnútra,
 • plní ďalšie úlohy podľa osobitných častí tohto zákona a podľa osobitných predpisov.“

Priestupky

V súčasnej právnej úprave priestupky absentujú, ale po novom sa v zákone o voľbách zavádzajú aj skutkové podstaty priestupkov.

„Priestupku sa dopustí ten, kto

 • neodloží po hlasovaní nepoužité hlasovacie lístky do schránky na to určenej,
 • neuposlúchne pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti podľa § 26,
 • požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike,
 • uvedie v čestnom vyhlásení ku kandidátnej listine nepravdivý údaj.“

Za priestupok podľa bodu 1 a 2 Okresný úrad uloží pokutu vo výške 33 € a za priestupok podľa bodov 3 a 4 pokutu vo výške 100 €.

Ďalšie zmeny sa dotknú úpravy miestností určených na voľby. Obdobne ako volebná schránka bude musieť byť po novom aj schránka na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov zapečatená. Hlasovacie lístky sa budú môcť iba krúžkovať. Zákon o voľbách zavedie povinnosť okresných volebných komisií bezodkladne po podpise zápisnice o hlasovaní zaslať ju elektronicky štátnej komisii.

Ako predpoklad výkonu funkcie starostu sa zavádza stredoškolské vzdelanie, z čoho vyplýva aj novelizácia ďalších zákonov, v tomto prípade ide o novelu zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s účinnosťou odo dňa 1. júla 2014.

Osobitné transparentné účty

Veci týkajúce sa volieb bude okrem zákona o voľbách upravovať aj zákon o volebnej kampani. Práve týmto zákonom sa zavádza nový inštitút tzv. osobitných transparentných účtov. Volebnú kampaň bude možné financovať len z takéhoto účtu, pri ktorých banka umožní komukoľvek oboznámiť sa s obsahom účtu. Cieľom je zabezpečiť možnosť verejnosti kontrolovať financovanie a finančné toky súvisiace s volebnou kampaňou.

Limity na volebnú kampaň

Po novom bude môcť politická strana vynaložiť na volebnú kampaň do NR SR a do Európskeho parlamentu najviac 3 000 000 €, na volebnú kampaň do orgánov územnej samosprávy najviac 500 000 €, prezidentský kandidát pre obidve kolá volieb najviac 500 000 €. Nezávislý kandidát bude môcť vynaložiť na volebnú kampaň na funkciu predsedu samosprávneho kraja najviac 250 000 € pre obidve kolá volieb, na funkciu primátora Bratislavy a na funkciu primátora Košíc najviac 250 000 € a na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti od 2 000 € až do 100 000 € podľa počtu obyvateľov. Tretia strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 100 000 €, a ak ide o voľby do orgánov územnej samosprávy, najviac 25 000 €.

Moratórium

Moratórium bude zavedené pre všetky typy volieb. Volebná kampaň sa nebude môcť viesť 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania. Podobne bude zavedené moratórium na zverejňovanie volebných prieskumov. Volebné prieskumy po novom nebudú môcť byť zverejňované 14 dní pred dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Ak sa bude konať druhé kolo volieb prezidenta alebo druhé kolo volieb predsedu samosprávneho kraja, výsledky volebných prieskumov bude zakázané zverejňovať 7 dní pred dňom konania druhého kola volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania.

Sankcie

Ak osoba alebo politická strana poruší povinnosti vyplývajúce zo zákona o volebnej kampani dopustí sa správneho deliktu, za ktorý bude politickým stranám hroziť pokuta do výšky 100 000 €, kandidátom na prezidenta do výšky 50 000 € a nezávislým kandidátom do výšky 10 000 €.

Ďalšie zmeny

Ďalšími novinkami sú, že právo zakladať politické strany a byť ich členmi budú mať aj občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Tým sa uvedeným cudzincom umožní byť za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky volenými do orgánov miestnej samosprávy. Okrem toho vzniká politickým stranám povinnosť viesť evidenciu o daroch na webovom sídle strany a sprísnia sa aj pravidlá pre prijímanie darov a ich evidencia. Do 31. marca bude strana povinná zverejniť na svojom webovom sídle alebo v dennej tlači zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku sumou vyššou ako je minimálna mzda. Takisto vzniká povinnosť osobe, ktorá strane poskytne dar alebo iné bezodplatné plnenie v hodnote vyššej ako 5 000 €, túto skutočnosť oznámiť štátnej komisii najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka na formulári, ktorého vzor zverejní štátna komisia na svojom webovom sídle.

Účinnosť

Volebné kódexy nadobúdajú účinnosť od 1. júla 2015.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie