Významný zahraničný investor

Za významného zahraničného investora v zmysle zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách (ďalej ako „zákon o významných investíciách“) sa považuje právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo osvedčenie o významnej investícii.

Významná investícia je podľa zákona o významných investíciách investičný projekt, ktorého realizáciu bude zabezpečovať právnická osoba, ktorej zakladateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec, ak vláda Slovenskej republiky o ňom rozhodla, že je vo verejnom záujme.

Za významnú investíciu sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o významných investíciách považuje aj investičný projekt, ktorého „realizáciu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky“, v prípade, že

 1. „investičný projekt bude realizovaný na strategickom území,
 2. investičné náklady vynaložené na realizáciu investičného projektu sú najmenej 30 miliónov eur,
 3. nových pracovných miest vytvorených v priamej súvislosti s realizáciou investičného projektu je najmenej 50,
 4. akceptuje požiadavky vo vzťahu k ochrane životného prostredia a
 5. vláda o ňom rozhodla, že je vo verejnom záujme“

Významná investícia je okrem vyššie uvedeného v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 aj „investičný projekt verejno-súkromného partnerstva, ktorého realizáciu bude zabezpečovať právnická osoba s majetkovou účasťou štátu, vyššieho územného celku alebo obce v rozsahu najmenej 51 %“ v prípade, že

 1. „investičný projekt bude realizovaný na strategickom území,
 2. investičné náklady vynaložené na realizáciu investičného projektu verejno-súkromného partnerstva sú najmenej 100 miliónov eur,
 3. akceptuje požiadavky vo vzťahu k ochrane životného prostredia a
 4. vláda o ňom rozhodla, že je vo verejnom záujme“

Významná investícia je podľa ustanovenia § 3 ods. 5 zákona o významných investíciách aj taký investičný projekt, ktorého „účelom je výstavba zdravotníckeho zariadenia alebo informačnej technológie verejnej správy, ak je súčasťou kritickej infraštruktúry a spĺňa podmienky podľa ods. 1 citovaného ustanovenia.

Žiadosť o vydanie osvedčenia o významnej investícii

Žiadosť o vydanie osvedčenia o významnej investícii podáva právnická osoba príslušnému ministerstvu v listinnej podobe a v elektronickej podobe. Náležitosti žiadosti sa odvíjajú od toho, o aký druh investície ide.

Pokiaľ sa jedná o významnú investíciu, ktorá je investičným projektom, ktorého realizáciu bude zabezpečovať právnická osoba, ktorej zakladateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec, za podmienky, že vláda rozhodla, že je vo verejnom záujme alebo ak ide o investičný projekt, ktorého  účelom výstavba zdravotníckeho zariadenia alebo informačnej technológie verejnej správy a je súčasťou kritickej infraštruktúry žiadosť musí v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o významných investíciách obsahovať:

 1. „identifikačné údaje žiadateľa, a to názov, sídlo, identifikačné číslo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
 2. plánovanú výšku finančných prostriedkov na prípravu strategického územia v členení na jednotlivé roky jeho prípravy,
 3. označenie navrhovaného strategického územia jeho znázornením na geometrickom pláne vrátane parciel alebo zobrazením na katastrálnej mape vrátane parciel, na ktorých sa bude strategické územie nachádzať; označenie územia vždy obsahuje presné vyznačenie všetkých chránených území, oblastí a ochranných pásiem, ako aj environmentálnych záťaží,
 4. celkovú plochu strategického územia v m2,
 5. situačný nákres strategického územia,
 6. popis účelu strategického územia spolu s odôvodnením, že príprava tohto územia je vo verejnom záujme,
 7. informácie o plánovanom termíne začatia prípravy strategického územia a termíne ukončenia prípravy strategického územia,
 8. plánovaný harmonogram realizácie prípravy strategického územia“

Pokiaľ sa jedná významnú investíciu podľa § 3 ods. 2 zákona o významných investíciách, žiadosť musí v zmysle § 5 ods. 3 obsahovať:

 1. „identifikačné údaje žiadateľa, a to názov, sídlo, identifikačné číslo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
 2. plánovanú výšku investičných nákladov určených na realizáciu investičného projektu v členení na jednotlivé roky realizácie tohto projektu,
 3. doklad preukazujúci finančné krytie investičných nákladov,
 4. plánovaný počet nových pracovných miest vytvorených v priamej súvislosti s realizáciou investičného projektu a harmonogram ich vytvárania,
 5. označenie územia, na ktorom bude investičný projekt realizovaný, jeho grafickým znázornením; označenie územia vždy obsahuje presné vyznačenie všetkých chránených území, oblastí a ochranných pásiem, ako aj environmentálnych záťaží,
 6. celkovú plochu územia určenú na realizáciu investičného projektu v m2 vrátane jej rozdelenia podľa účelu budúceho využitia,
 7. situačný nákres investičného projektu,
 8. popis investičného projektu spolu s odôvodnením verejného záujmu na jeho realizácii,
 9. informácie o plánovanom termíne začatia realizácie významnej investície a termíne ukončenia realizácie významnej investície,
 10. plánovaný harmonogram realizácie investičného projektu.“

V prípade, že ide o významnú investíciu podľa § 3 ods. 3 zákona o investíciách, žiadosť musí obsahovať:

 1. „identifikačné údaje žiadateľa a subjektov verejno-súkromného partnerstva, a to názov, sídlo, identifikačné číslo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
 2. plánovanú výšku investičných nákladov určených na realizáciu investičného projektu verejno-súkromného partnerstva v členení na jednotlivé roky realizácie tohto projektu,
 3. označenie územia, na ktorom bude investičný projekt verejno-súkromného partnerstva realizovaný, jeho znázornením na geometrickom pláne vrátane parciel; označenie územia vždy obsahuje presné vyznačenie všetkých chránených území, oblastí a ochranných pásiem, ako aj environmentálnych záťaží,
 4. celkovú plochu územia určeného na realizáciu investičného projektu verejno-súkromného partnerstva v m2 vrátane jej rozdelenia podľa účelu budúceho využitia,
 5. situačný nákres investičného projektu,
 6. popis investičného projektu verejno-súkromného partnerstva spolu s odôvodnením verejného záujmu na jeho realizácii,
 7. informácie o plánovanom termíne začatia realizácie významnej investície verejno-súkromného partnerstva a termíne ukončenia realizácie významnej investície,
 8. plánovaný harmonogram realizácie investičného projektu v členení na jednotlivé etapy realizácie.“

Posúdenie žiadosti

Žiadosť je posudzovaná príslušným ministerstvom v lehote do 60 dní od jej doručenia, pričom táto lehota začína plynúť od predloženia úplných a správnych podkladov.

V prípade, že žiadosť nie je úplná, obsahuje nesprávne informácie alebo v nej žiadateľ neudal dostatočný dôvod, že realizácia investície je vo verejnom záujme, obdrží žiadateľ výzvu od príslušného ministerstva, aby neúplné či nesprávne údaje doplnil, prípadne opravil, alebo aby dostatočne odôvodnil, že realizácia investície je vo verejnom záujme. Príslušné ministerstvo určí primeranú lehotu, počas ktorej žiadateľ musí požadované zmeny urobiť; táto lehota však nepresiahne 30 dní a je možné ju na základe žiadosti predĺžiť (aj opakovanie). V prípade, že žiadateľ požadované údaje nedoplní či neopraví, alebo ich doplní a upraví nesprávne, prípadne neodôvodní verejný záujem na plánovanej investícii dostatočne, jeho žiadosť bude príslušným ministerstvom zamietnutá; o zamietnutí bude žiadateľ písomne informovaný.

Zamietnutie žiadosti

Ak žiadateľ nespĺňa podmienky vymedzené vyššie a nemá predpoklad ich splniť, ministerstvo žiadosť zamietne, o čom žiadateľa písomne informuje.

Žiadosť bude v zmysle § 6 ods. 4 zákona o významných investíciách zamietnutá aj v prípade, „ak žiadateľ alebo osoba, ktorá má voči žiadateľovi postavenie partnerského podniku alebo prepojeného podniku podľa osobitného predpisu a má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky:

 1. má daňový nedoplatok alebo colný nedoplatok,
 2. má nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie alebo evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie
 3. v predchádzajúcich troch rokoch pred podaním žiadosti porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu
 4. je osobou, voči ktorej je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia
 5. je osobou, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo došlo k zamietnutiu návrhu na vyhlásenie konkurzu na jej majetok pre nedostatok majetku alebo došlo k povoleniu reštrukturalizácie,
 6. bola právoplatne odsúdená podľa osobitného predpisu.

Osvedčenie o významnej investícii

V prípade, že žiadosť obsahuje všetky náležitosti podľa a nedošlo k jej zamietnutiu, ministerstvo vypracuje návrh na schválenie významnej investície a predloží ho na schválenie vláde do 90 dní od doručenia úplnej a správnej žiadosti, o čom žiadateľa písomne informuje.

Osvedčenie o významnej investícii vydá ministerstvo do 14 dní od schválenia návrhu vládou. V prípade, že návrh nebude schválený, ministerstvo žiadosť zamietne. Žiadateľ o zamietnutí dostane písomnú informáciu do 14 dní od zamietnutia.

Osvedčenie o významnej investícii v zmysle ustanovenia § 7 zákona o významnej investícii obsahuje:

 1. „identifikačné údaje o držiteľovi osvedčenia,
 2. popis významnej investície a jej účel,
 3. údaj o tom, že významná investícia je vo verejnom záujme,
 4. územie, na ktorom sa bude významná investícia realizovať,
 5. údaj o výške investičných nákladov, ak ide o významnú investíciu podľa § 3 ods. 2 ale 3 zákona o významných investíciách,
 6. údaj o počte nových pracovných miest, ktoré budú vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného projektu, ak ide o významnú investíciu podľa § 3 ods. 2 ale 3 zákona o významných investíciách,
 7. povinnosti držiteľa osvedčenia.“

Prechodný pobyt zástupcu alebo zamestnanca významného investora

Štátny príslušník tretej krajiny zastupujúci alebo pracujúci pre významného investora môže požiadať o udelenie prechodného, resp. trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.

Získanie prechodného pobytu umožňuje pracovnú činnosť na území Slovenskej republiky po dobu 90 dní od vstupu na územie Slovenskej republiky bez udeleného prechodného pobytu na účel podnikania. V tomto prípade však vzniká povinnosť spĺňať podmienky pobytu podľa čl. 6 Kódexu schengenských hraníc, a musí byť splnená povinnosť hlásenia pobytu podľa §111 ods. 2 písm. a) zákona o pobyte cudzincov. V prípade konania  o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania (koná pre významného zahraničného investora) štátny príslušník tretej krajiny neprikladá finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti.

Doklady prikladané k žiadosti o udelenie prechodného pobytu, zahŕňajú:

 • doklad o zabezpečení ubytovania
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • doklad potvrdzujúci oprávnenie na podnikanie
 • pracovnú zmluvu
 • medzinárodnú zmluvu
 • doklady týkajúce sa odbornej kvalifikácie, vysokoškolského vzdelania a regulovaného povolania v súvislosti s vnútropodnikovým presunom

V prípade žiadosti o udelenie prechodného pobytu sa aplikuje skrátená lehota rozhodovania (do 30 dní).

Takisto je možné získanie trvalého pobytu na päť rokov z dôvodu, že udelenie je v záujme Slovenskej republiky. Doklad, ktorý preukazuje, že udelenie pobytu je v záujme Slovenskej republiky, vydáva Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SAIRO). SAIRO je na tento úkon splnomocnená Ministerstvom hospodárstva. Rovnako ako v prípade prechodného pobytu, aj v prípade žiadosti o udelenie trvalého pobytu sa aplikuje skrátená lehota rozhodovania (do 30 dní).

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie