Zákon o organizácii miestnej štátnej správy (účinný od 01.10.2013)

Dňa 01.10.2013 vstúpil do účinnosti zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Tento Zákon nadväzuje na zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zrušili špecializované miestne orgány štátnej správy s pôsobnosťou na území kraja.

Znenie § 8 Zákona zrušuje:

 1. obvodné úrady životného prostredia
 2. obvodné pozemkové úrady
 3. obvodné lesné úrady
 4. obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
 5. správy katastra, a
 6. obvodný úrad Štúrovo

Obvodné úrady zriadené podľa predpisov účinných do 30. septembra 2013 sa stávajú okresnými úradmi. Pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja, obvodného pozemkového úradu v sídle kraja, obvodného lesného úradu v sídle kraja, obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja a správy katastra v sídle kraja ustanovená osobitnými predpismi prechádza na okresný úrad v sídle kraja.

Okresné úrady

Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy, preddavková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.

Okresný úrad má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti. Za okresný úrad koná pred súdom prednosta okresného úradu alebo ním poverený zamestnanec.

Sídla a územné obvody okresných úradov

V prílohe č. 1 sú uvedené sídla a územné obvody okresných úradov na úsekoch štátnej správy:

 1. civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
 2. hospodárskej mobilizácie
 3. katastra nehnuteľností
 4. obrany štátu
 5. starostlivosti o životné prostredie

V prílohe č. 2 sú uvedené sídla a územné obvody okresných úradov na úsekoch štátnej správy:

 1. cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 2. poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav
 3. všeobecnej vnútornej správy
 4. živnostenského podnikania

Ak zákon ustanovuje pôsobnosť len okresnému úradu v sídle kraja, jeho územným obvodom pôsobnosti je územný obvod kraja, v ktorom má okresný úrad v sídle kraja sídlo; to sa nevzťahuje na Okresný úrad Košice-okolie.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Dotácia na nájomné z dôvodu koronavírusu

Máme s.r.o. venujúcu sa na Slovensku technickej podpore (zákazníkom produktov, ktoré si v zahraničí od našich partnerských spoločností kúpia zákazníci).  ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie platieb v hotovosti počas krízovej situácie (COVID-19)

Chcem kúpiť obchodný podiel jednej spoločnosti a zaplatiť zaň kúpnu cenu vyššej hodnoty. Moja účtovníčka mi povedala, že to spraviť nemôžem vzhľadom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom

Požiadal som Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, generálne riaditeľstvo v Banskej Štiavnici o informáciu kedy bude uzatvorená nájomná alebo kúpna...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie