Zákon o organizácii miestnej štátnej správy (účinný od 01.10.2013)

Dňa 01.10.2013 vstúpil do účinnosti zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Tento Zákon nadväzuje na zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zrušili špecializované miestne orgány štátnej správy s pôsobnosťou na území kraja.

Znenie § 8 Zákona zrušuje:

 1. obvodné úrady životného prostredia
 2. obvodné pozemkové úrady
 3. obvodné lesné úrady
 4. obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
 5. správy katastra, a
 6. obvodný úrad Štúrovo

Obvodné úrady zriadené podľa predpisov účinných do 30. septembra 2013 sa stávajú okresnými úradmi. Pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja, obvodného pozemkového úradu v sídle kraja, obvodného lesného úradu v sídle kraja, obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja a správy katastra v sídle kraja ustanovená osobitnými predpismi prechádza na okresný úrad v sídle kraja.

Okresné úrady

Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy, preddavková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.

Okresný úrad má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti. Za okresný úrad koná pred súdom prednosta okresného úradu alebo ním poverený zamestnanec.

Sídla a územné obvody okresných úradov

V prílohe č. 1 sú uvedené sídla a územné obvody okresných úradov na úsekoch štátnej správy:

 1. civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
 2. hospodárskej mobilizácie
 3. katastra nehnuteľností
 4. obrany štátu
 5. starostlivosti o životné prostredie

V prílohe č. 2 sú uvedené sídla a územné obvody okresných úradov na úsekoch štátnej správy:

 1. cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 2. poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav
 3. všeobecnej vnútornej správy
 4. živnostenského podnikania

Ak zákon ustanovuje pôsobnosť len okresnému úradu v sídle kraja, jeho územným obvodom pôsobnosti je územný obvod kraja, v ktorom má okresný úrad v sídle kraja sídlo; to sa nevzťahuje na Okresný úrad Košice-okolie.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie