Založenie a zrušenie neinvestičného fondu

Čo je neinvestičný fond?

Fond je organizácia, ktorá zhromažďuje finančné prostriedky s cieľom podporiť všeobecné prospešné účely alebo poskytnúť humanitárnu pomoc jednotlivcom alebo skupinám, ktoré čelia životným ohrozeniam alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Právna úprava predmetnej organizácií je upravená v zákone č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z (ďalej len „zákon o neinvestičných fondoch“).

Ak máte záujem o zriadenie neinvestičného fondu, neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu na office@akmv.sk alebo telefonicky na 0915 046 749.

Za všeobecne prospešný účel pritom možno považovať:

 • a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
 • b) ochrana ľudských práv,
 • c) ochrana a tvorba životného prostredia,
 • d) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
 • e) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
 • f) rozvoj sociálnych služieb.

Ako založiť neinvestičný fond?

Zriaďovateľom neinvestičného fondu môže byť skupina ľudí, ale aj jednotlivec. V prípade, ak fond zriaďuje skupina ľudí, zriaďuje sa zriaďovacou zmluvou s úradne osvedčenými podpismi. Ak zriaďovateľom je jednotlivec, zriaďuje sa zriaďovacou listinou vo forme zápisnice.

Zriaďovacia listina, či zriaďovacia zmluva, musia mať potrebné náležitosti, ktoré sú obsiahnuté v § 5 ods. 1 zákona o neinvestičných fondoch a sú nimi:

 1. názov a sídlo neinvestičného fondu,
 2. čas, na ktorý sa fond zriaďuje,
 3. účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný,
 4. meno a priezvisko (názov) a trvalý pobyt (sídlo) zriaďovateľov,
 5. výšku peňažného vkladu (ďalej len „vklad“) každého zriaďovateľa a lehotu splatenia vkladu,
 6. určenie osoby, ktorá vykoná úkony súvisiace so vznikom fondu.

Obsahom každej listiny, či zmluvy, musí byť aj interný predpis fondu, ktorým je štatút fondu zahrňujúci organizačné a hospodárske náležitosti neinvestičného fondu.

Kompetentnými orgánmi štátnej správy pre registráciu neziskových fondov sú okresné úrady (odbor všeobecnej vnútornej správy) v územnom obvode sídla fondu.

Vznik neinvestičného fondu

„Fond vzniká dňom, ku ktorému bol zapísaný do registra. Návrh na zápis fondu do registra sa musí podať do 60 dní odo dňa zriadenia fondu; prikladá sa k nemu zriaďovacia zmluva, štatút fondu, vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými zriaďovateľmi a písomné vyhlásenie zriaďovateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa osobitného predpisu.“ (zdroj: zákon o neinvestičných fondoch § 9)

Okresný úrad po registrácií vydá rozhodnutie a vykoná zápis do registra neinvestičných fondov. Identifikačné číslo fondu je prideľované Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Majetok neinvestičného fondu

Majetok fondu tvoria vklady zriaďovateľov a ďalšie peňažné prostriedky, ktorými sú

 1. peňažné dary a príspevky od fyzických osôb alebo od právnických osôb,
 2. dedičstvo v peňažnej forme alebo príjem z predaja dedičstva získaného v inej forme,
 3. príjmy z lotérií a iných podobných hier,5)
 4. príjmy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií,
 5. príjmy z predaja vlastnej literatúry podporujúcej účel fondu,
 6. úroky z peňažných vkladov v bankách,
 7. príjmy zo štátnych dlhopisov,
 8. príjem z likvidačného zostatku iného fondu.“ (zdroj: Zákon o neinvestičných fondoch §19 ods. 1)

Základným predpisom hospodárenia fondu je rozpočet fondu, ktorý obsahuje všetky plánované príjmy a výdavky v príslušnom kalendárnom roku.

„Finančné prostriedky fondu sa nesmú použiť na podnikanie či už fondom samotným alebo inou právnickou osobou. Týmto opatrením sa sleduje snaha ochrániť prostriedky fondu, ktoré už boli určené na financovanie verejnoprospešného účelu pred rizikom ich znehodnotenia navrátením do sféry podnikania.“ (zdroj: Dôvodová správa k zákonu č. 147/1997 Z.z., o neinvestičných fondoch) Taktiež finančné prostriedky fondu nemôžu byť poskytnuté politickým stranám a politickým hnutiam, zriaďovateľovi ani členom orgánov fondu.  

Zánik neinvestičného fondu

Neinvestičný fond sa zrušuje:

 1. uplynutím času, na ktorý bol zriadený,
 2. dosiahnutím účelu, na ktorý bol zriadený,
 3. dňom uvedeným v rozhodnutí zriaďovateľov alebo správnej rady o zrušení fondu, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
 4. rozhodnutím zriaďovateľov alebo správnej rady o zlúčení alebo o splynutí fondu,
 5. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení fondu, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
 6. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.“ (zdroj:  Zákon o neinvestičných fondoch § 12 ods.1)

Súd môže na návrh štátneho orgánu alebo osoby s oprávneným záujmom rozhodnúť o zrušení fondu a jeho likvidácií, ak fond závažne porušil ustanovenia štatútu a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo neplní svoj účel dlhšie ako dva roky a nie je navrhnutý výmaz z registra.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie