Ktoré subjekty musia zapísať konečných užívateľov výhod do OR?

Zákon č. 52/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zakotvil pre viaceré kategórie subjektov povinnosť zapísať identifikačné údaje svojich konečných užívateľov výhod do registrov, v ktorých sú vedené. Povinnosť sa okrem obchodných spoločností vedených v obchodnom registri týka aj iných subjektov.

Neinvestičné fondy

Fond je v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Vzniká dňom zápisu do registra. Register neinvestičných fondov vedie okresný úrad v sídle kraja a ústredný register Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Od 01.11.2018 je pri návrhu na zápis do registra fondov potrebné uviesť aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod (meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod).

Fondy, ktoré vznikli pred 31.10.2018 sú povinné podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod do registra fondov v lehote do 31.12.2019.

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby právnická osoba založená podľa zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. Neziskové organizácie sa zapisujú do Registra neziskových organizácií, ktorý vedie okresný úrad v sídle kraja. Ústredný register Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

Prečítajte si aj:

Od 01.11.2018 musí byť súčasťou návrhu na zápis neziskovej organizácie do registra aj písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod obsahujúce identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod (meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod). 

Neziskové organizácie, ktoré vznikli pred 31.10.2018 sú povinné podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod do registra neziskových organizácií v lehote do 31.12.2019.

Nadácie

Nadácia je podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu. Nadácia vzniká dňom zápisu do Registra nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Prečítajte si aj:

Od 01.11.2018 musí byť súčasťou návrhu na zápis nadácie do registra aj písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod obsahujúce identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod (meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod). 

Nadácie, ktoré vznikli pred 31.10.2018 sú povinné podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod do registra nadácií v lehote do 31.12.2019.

Bližšie informácie si môžete prečítať v našom článku https://www.akmv.sk/aktuality/obchodne-pravo/zapis-konecneho-uzivatela-vyhod-do-registra-nadacii-do-31.12.2019

Obchodné spoločnosti

Do obchodného registra sa v zmysle zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu EÚ alebo rovnocenných medzinárodných noriem, zapisujú aj údaje o konečnom užívateľovi výhod (meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod).

Obchodné spoločnosti vznikajú dňom ich zápisu do obchodného registra. Od 01.11.2018 musia byť súčasťou návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra aj vyššie uvedené identifikačné údaje konečných užívateľov výhod. Obchodné spoločnosti, ktoré vznikli pred 31.11.2018 sú povinné podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra v lehote do 31.12.2019.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710