Založenie poľovníckej organizácie, zmeny, výpis

Otázky súvisiace s výkonom činnosti poľovníctva upravuje v slovenskom právnom poriadku zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve (ďalej len „zákon o poľovníctve“).

Poľovnícka organizácia

Poľovnícka organizácia predstavuje „združovanie občanov za účelom spoločného užívania poľovného revíru.“ (Dôvodová správa k zákonu č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve). Poľovnícke organizácie sú zapísané v registri, ktorý vedie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

V prípade záujmu o založenie poľovníckej organizácie alebo vykonania zmien nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk.

Vznik poľovníckej organizácie

V zmysle § 33 ods. 2 zákona o poľovníctve: „Návrh na registráciu poľovníckej organizácie (ďalej len „návrh na registráciu“) môžu podať najmenej traja občania Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorí sú držiteľmi platných poľovných lístkov (ďalej len „prípravný výbor“). Návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú v ňom svoje meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko a číslo poľovného lístka a kto z nich je oprávnený konať v ich mene (ďalej len „splnomocnenec“). K návrhu na registráciu pripoja dva výtlačky stanov poľovníckej organizácie.“

Stanovy poľovníckej organizácie musia v zmysle § 33 ods. 2 zákona o poľovníctve obsahovať:

 1. názov poľovníckej organizácie
 2. sídlo
 3. pôsobnosť
 4. cieľ a rozsah jej činnosti
 5. práva a povinnosti členov
 6. orgány poľovníckej organizácie, ich kompetencie, spôsob ich vytvorenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene organizácie
 7. spôsob registrácie členov a organizačných zložiek
 8. ustanovenia o organizačných zložkách, ak sú vytvorené a ak konajú vo svojom mene
 9. zásady hospodárenia

Názov poľovníckej organizácie musí byť odlišný od názvu inej poľovníckej organizácie, ktorá je už registrovaná.

Ministerstvo vedie centrálny register, ale registračným miestom je obvodný lesný úrad.

V zmysle § 34 ods. 2 zákona o poľovníctve: „Návrh na registráciu podáva prípravný výbor alebo splnomocnenec okresnému úradu príslušnému podľa sídla organizácie.

V zmysle § 36 zákona o poľovníctve: „Ak okresný úrad nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 15 dní od začatia konania registráciu a v tejto lehote zašle splnomocnencovi prípravného výboru alebo prípravnému výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie. O registrácii sa rozhodnutie nevydáva.

Zánik poľovníckej organizácie

Poľovnícka organizácia môže zaniknúť:

 1. dobrovoľným rozpustením
 2. zlúčením s inou poľovníckou organizáciou
 3. právoplatným rozhodnutím okresného úradu o rozpustení.

Zmena štatutárneho zástupcu, zmena adresy, výpis z registra

Pri zmene štatutárneho orgánu je najskôr potrebné vyhotoviť zápisnicu zo schôdze, na ktorej sa zmena odsúhlasila, tá sa doručí na príslušný okresný úrad podľa sídla poľovníckej organizácie spolu so žiadosťou o zmenu štatutárneho orgánu.

V prípade, ak si štatutárny zástupca poľovníckeho združenia zmenil adresu trvalého pobytu, postačuje ohlásiť danú skutočnosť príslušnému okresnému úradu podľa sídla organizácie. K oznámeniu pripojí kópiu občianskeho preukazu.

O výpis z centrálneho registra poľovníckych organizácií možno požiadať priamo ministerstvo, jeho vystavenie je spoplatnené sumou 3 eurá.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie