Založenie pozemkového spoločenstva a povinnosť vykonania zmien do 30.6.2019

Založenie pozemkového spoločenstva sa spravuje zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon“).

Založenie pozemkového spoločenstva ako právnickej osoby je upravené v § 3. K založeniu sa vyžaduje spísanie zmluvy o pozemkovom spoločenstve, ktorú uzatvoria vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti alebo vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. Náležitosti zmluvy sú stanovené v § 5 zákona. K založeniu pozemkového spoločenstva je potrebné spísanie notárskej zápisnice, ktorá bude obsahovať aj prezenčnú listinu vlastníkov, prípadne ich zástupcov. Vyžaduje sa aspoň nadpolovičná väčšina hlasov spoluvlastníkov. Následne je potrebný zápis do registra pozemkových spoločenstiev. 

Zmluva o spoločenstve musí obsahovať

 1. názov spoločenstva
 2. adresu sídla spoločenstva
 3. údaj, či ide o spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. d) orgány spoločenstva, ich oprávnenia a povinnosti
 4. spôsob voľby, odvolávania a volebné obdobie orgánov spoločenstva
 5. práva a povinnosti členov spoločenstva
 6. druh činnosti spoločenstva podľa § 19 ods. 1
 7. údaj, či spoločenstvo bude vykonávať podnikateľskú činnosť
 8. počet podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2 alebo ktoré spravuje právnická osoba podľa § 10 ods. 6
 9. ďalšie skutočnosti podľa odseku 2, § 13 ods. 1 písm. d), § 13 ods. 4 a 5, § 15 ods. 1, 3 a 4
 10. dôvody vypovedania alebo odstúpenia od zmluvy o spoločenstve, ak ide o vlastníka spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, a spôsob a rozsah úhrady alebo vyrovnania nákladov skutočne a účelne vynaložených na obhospodarovanie spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti počas trvania spoločného obhospodarovania

Pokiaľ zmluvy o pozemkových spoločenstvách neobsahovali tieto údaje, spoločenstvá sú povinné prispôsobiť zmluvu o spoločenstve alebo stanovy zákonu do 30. júna 2019 a podať okresnému úradu oznam o zmene údajov. 

Okrem zmluvy o pozemkovom spoločenstve môže spoločenstvo vydať stanovy v prípade, ak viaceré podrobnosti (najmä práva a povinnosti členov spoločenstva, vnútornú organizáciu spoločenstva, pôsobnosť jeho orgánov, spôsob zvolávania a organizáciu zasadnutia valného zhromaždenia) nie sú upravené v zmluve o pozemkovom spoločenstve. 

Názov pozemkového spoločenstva 

Súčasťou názvu pozemkového spoločenstva je označenie „pozemkové spoločenstvo“ alebo skratka „pozem. spol.“ alebo „p. s.“. Samozrejme nie je možné zvoliť si názov totožný s už existujúcim názvom iného pozemkového spoločenstva.

Pokiaľ malo jedno spoločenstvo rovnaký názov ako iné spoločenstvo, ktoré vzniklo skôr, je povinné zmeniť svoj názov do 30. júna 2019. 

Orgány pozemkového spoločenstva 

Orgány pozemkového spoločenstva, ako aj podmienky na ustanovenie členov orgánov, sú vymenované v § 13. Medzi orgány patrí:

 • zhromaždenie
 • výbor
 • dozorná rada
 • iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou o spoločenstve

Čo je pozemkové spoločenstvo? 

Pozemkové spoločenstvo je definované v § 2 zákona ako:

 1. lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahovali osobitné predpisy a ktoré vzniklo podľa osobitných predpisov
 2. lesné spoločenstvo, pasienkové spoločenstvo alebo pozemkové spoločenstvo založené podľa osobitných predpisov
 3. spoločenstvo vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti
 4. spoločenstvo založené vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností; spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou je poľnohospodársky pozemok alebo lesný pozemok, ktorého vlastník spolu s inými vlastníkmi takýchto pozemkov zakladá spoločenstvo s cieľom ich spoločného obhospodarovania a užívania

Minimálny rozmer spoluvlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti 

V § 2 ods. 3 zákona je zakotvený zákaz drobenia podielov spoločnej nehnuteľnosti. Obmedzenie drobenia sa pritom vzťahuje aj na prechod vlastníctva, nielen na prevod. Vyplýva to z ustanovenia, ktoré hovorí, že: „Pri prevode a prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2 000 m2; zlúčením podielov môže vzniknúť podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia než 2 000 m2.“ 

Zmena právnej formy spoločenstva a povinnosť oznámenie do 31.8.2018 

Zákon v § 7 zaviedol s účinnosťou od 1.7.2018 zákaz zmeny právnej formy spoločenstva na inú právnickú osobu, t. j. družstvo, obchodnú spoločnosť, ale aj iné, napr. občianske združenie. 

Ak spoločenstvo zmenilo právnu formu na družstvo, obchodnú spoločnosť alebo inú právnickú osobu do 30. júna 2018, právnická osoba, na ktorú sa spoločenstvo zmenilo, bola povinná oznámiť okresnému úradu zmenu právnej formy do 31. augusta 2018. V prípade zmeny právnej formy bolo spoločenstvo povinné oznámiť rozhodnutie zhromaždenia o zmene právnej formy okresnému úradu do 31. augusta 2018.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie