Zápis do registra prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb

S účinnosťou od 1.4.2018 platí na Slovensku nový zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti upravujúci problematiku kybernetickej bezpečnosti. Okrem iného zriadil jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti a zaviedol nové povinnosti pre regulované subjekty – prevádzkovateľov základnej služby a poskytovateľov digitálnej služby. Niektoré z nich si v tomto článku objasníme.

Spolu so zákonom sú od 15.6.2018 v účinnosti aj tri súvisiace vyhlášky, a to:

Zápis do registra prevádzkovateľov základných služieb 

Národný bezpečnostný úrad zaradí základnú službu definovanú podľa § 3 písm. k) prvého bodu do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb na základe oznámenia prevádzkovateľom tejto služby. 

Základnou službou podľa § 3 písm. k) prvého bodu je služba, ktorá je zaradená v zozname základných služieb a závisí od sietí a informačných systémov a je činnosťou aspoň v jednom sektore alebo podsektore podľa prílohy č. 1

Len dodávame, že základnou službou podľa § 3 písm. k) bodu dva a tri je aj služba, ktorá je zaradená v zozname základných služieb a je informačným systémom verejnej správy, alebo je prvkom kritickej infraštruktúry (prvkom kritickej infraštruktúry je najmä inžinierska stavba, služba vo verejnom záujme a informačný systém v sektore kritickej infraštruktúry, ktorých narušenie alebo zničenie by malo podľa sektorových kritérií a prierezových kritérií závažné nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, a tým na kvalitu života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku, ako aj životného prostredia). 

Zápis do registra poskytovateľov digitálnych služieb 

Ustanovenie § 21 zákona stanovuje povinnosť aj poskytovateľovi digitálnej služby oznamovať vyžadované údaje, a to názov a sídlo, kontaktné údaje, poskytovanú službu a názov, sídlo a kontaktné údaje zástupcu podľa § 23. Poskytovateľ digitálnej služby je tak povinný urobiť do 30 dní odo dňa začatia poskytovania digitálnej služby. Na základe tohto oznámenia Národnému bezpečnostnému úradu ho úrad zaradí do registra poskytovateľov digitálnych služieb. 

V zmysle prechodných ustanovení zákona tak boli poskytovatelia digitálnych služieb povinní urobiť do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti zákona. Nakoľko zákon nadobudol účinnosť 1.4.2018, lehota uplynula na konci septembra 2018. 

Ďalšie povinnosti prevádzkovateľov základnej a poskytovateľov digitálnej služby

Ak prevádzkovateľ služby v sektore podľa prílohy č. 1 zákona zistí, že došlo k prekročeniu identifikačných kritérií prevádzkovanej služby podľa § 18, je povinný to oznámiť úradu do 30 dní odo dňa, keď prekročenie zistil. 

Prevádzkovateľ základnej služby zaradený do registra prevádzkovateľov základných služieb je povinný do dvoch rokov odo dňa účinnosti zákona prijať bezpečnostné opatrenia podľa § 20. 

Poskytovateľ digitálnej služby zaradený do registra poskytovateľov digitálnych služieb je povinný do dvoch rokov odo dňa účinnosti zákona prijať bezpečnostné opatrenia podľa § 22 ods. 1 zákona.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Dotácia na nájomné z dôvodu koronavírusu

Máme s.r.o. venujúcu sa na Slovensku technickej podpore (zákazníkom produktov, ktoré si v zahraničí od našich partnerských spoločností kúpia zákazníci).  ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie platieb v hotovosti počas krízovej situácie (COVID-19)

Chcem kúpiť obchodný podiel jednej spoločnosti a zaplatiť zaň kúpnu cenu vyššej hodnoty. Moja účtovníčka mi povedala, že to spraviť nemôžem vzhľadom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom

Požiadal som Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, generálne riaditeľstvo v Banskej Štiavnici o informáciu kedy bude uzatvorená nájomná alebo kúpna...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie