Zápis konečného užívateľa a iné zmeny v zákone

Dňa 15. marca 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 52/2018 Z. z. ktorým došlo k novelizácii zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti"), ktorý zakotvuje viaceré nové povinnosti pre podnikateľské aj iné subjekty. Zakotvenie nových povinností vychádza z legislatívy Európskej únie a aplikácie odporúčaní výboru Moneyval Rady Európy. V dnešnom článku si priblížime vybrané povinnosti na úseku ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, ktoré novela prináša.

Využite naše služby: Naša advokátska kancelária vykoná zápis koncového užívateľa výhod do obchodného registra teraz za 100 EUR bez DPHKontaktujte nás.

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra 

Nová povinnosť pribudne od 01.11.2018. Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií budú zapisovať aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. 

Vyššie uvedené právnické osoby, ktoré boli do obchodného registra zapísané pred 01.11.2018 budú povinné podať na obchodný register návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v lehote do 31.12.2019. 

Obdobne budú údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisované aj do registra nadácií. 

Máte záujem o zápis KÚV do obchodného registra alebo registra nadácií? Kontaktujte nás na office@akmv.sk a obratom Vám zašleme cenovú ponuku. 

Povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod 

Novela zakotvila aj povinnosť dotknutých právnických osôb identifikovať svojich konečných užívateľov výhod. Podľa ustanovenia § 10a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: „Právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity sú povinné identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod, údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod a údaje, ktorými sa preukazuje postavenie konečného užívateľa výhod, ak tieto údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v registri partnerov verejného sektora.“ 

Údaje sú vedené v rozsahu  meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátumu narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené), adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druhu a číslo dokladu totožnosti, u fyzickej osoby-podnikateľa aj adresa miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie. 

Uvedené údaje bude potrebné uchovať po dobu, počas ktorej má fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod, ako aj ďalších piatich rokov od zániku postavenia konečného užívateľa výhod. 

Zníženiu limitu hodnoty obchodu na 10 000 EUR 

Okruh osôb, na ktoré sa povinnosti podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vzťahujú je zakotvený v § 5 uvedeného zákona. Účinnosťou novely došlo k zníženiu limitu hodnoty obchodu z hodnoty najmenej 15 000 EUR na najmenej 10 000 EUR, čím došlo k rozšíreniu okruhu povinných osôb. Povinnou osobou je teda okrem subjektov podliehajúcich osobitnej regulácii ako napr. finančné inštitúcie, súdni exekútori, advokáti, audítori atď. aj každý podnikateľ, ktorý vykonáva obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10 000 EUR, či už je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu by prepojené. 

Minimálny rozsah identifikačných údajov 

K sprísneniu došlo aj vo vzťahu k okruhu identifikačných údajov, ktoré sú povinné osoby povinné zisťovať pri svojich klientoch. Po novom sú všetky povinné osoby povinné zisťovať rodné číslo. Dátum narodenia bude v rámci identifikácie fyzickej osoby postačovať iba v prípade, že danej fyzickej osobe nebolo rodné číslo pridelené. 

V závislosti od hodnotenia rizík pri konkrétnom obchode bude povinná osoba môcť zisťovať okrem minimálneho rozsahu identifikačných údajov aj ďalšie údaje, ako napr. telefónne číslo, adresu na doručovanie elektronickej pošty, údaje o zamestnaní / zamestnávateľovi a podobne. 

Detailnejšie preverovanie bude potrebné predovšetkým v prípade vysoko rizikových obchodov ako sú obchody s politicky exponovanými osobami alebo obchody klientov usadených v geografických oblastiach s výskytom terorizmu a podobne. 

Povinnosť vyhotoviť písomný záznam 

V prípade obchodov vymedzených v § 14 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (zložité, nezvyčajne veľké obchody a všetky obchody s nezvyčajnou povahou, ktoré nemajú zrejmý ekonomický účel alebo zrejmý zákonný účel) je povinná osoba povinná vyhotoviť písomný záznam obsahujúci informácie odôvodňujúce výsledok posudzovania obchodu. 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie