Zaručený elektronický podpis – zmeny od 1.1.2014

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 10.12.2013 |

V našom článku – Elektronické schránky a nový zákon o eGovernmente – sme Vás informovali o nadobudnutí účinnosti zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Zaručený elektronický podpis – zmeny od 1.1.2014

Obsah

Zaručený elektronický podpis a zákon o eGovernmente Nový občiansky preukaz s elektronickým čipom – eID BOK (bezpečnostný osobný kód) eID nestačí, potrebujete softvér

Zaručený elektronický podpis a zákon o eGovernmente

Zákon o eGovernmente sa dotkne aj používateľov zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Používatelia zaručeného elektronického podpisu momentálne podávajú väčšinu podaní cez ústredný portál verejných služieb (www.slovensko.sk). V rámci svojho konta majú vytvorenú schránku, do ktorej im prichádzajú informácie o vybavení jednotlivých podaní. Od januára 2014 však dochádza k zmene a na podávanie podaní prostredníctvom tohto ústredného portálu bude potrebné používanie elektronickej schránky.

V zmysle zákona o eGovernmente majú všetky fyzické osoby (tak podnikatelia ako aj nepodnikatelia), ktoré dovŕšili 18 rokov veku, zriadené elektronické schránky. Týmto osobám sú elektronické schránky zriaďované automaticky, je ich však potrebné aktivovať. Je potrebné podanie žiadosti na Úrad vlády SR, ktorá sa podáva prostredníctvom aktivačnej funkcie elektronickej schránky. Aktiváciu vykoná Úrad vlády SR ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti.

Od roku 2014 nebude možné z existujúcich schránok zriadených na www.slovensko.sk odosielať žiadne podania. Tieto schránky budú slúžiť iba na príjem odpovedí a rozhodnutí ohľadne podaní zaslaných do konca roku 2013 a na prehliadanie histórie odoslaných podaní.

Nový občiansky preukaz s elektronickým čipom – eID

eID je nový typ občianskeho preukazu s elektronickým čipom. Okrem toho, že slúži ako klasický občiansky preukaz na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku, obsahuje navyše elektronický čip umožňujúci preukazovanie totožnosti občana v elektronickom prostredí pri využívaní elektronických služieb verejnej správy.

Prístup do elektronických schránok bude od januára 2013 možný iba prostredníctvom elektronickej identifikačnej karty (eID). Používatelia zaručeného elektronického podpisu, ktorí chcú využívať elektronické služby verejnej správy (e-Government služby) naďalej, si budú musieť požiadať o vydanie eID karty.

Medzi e-Government služby budú postupne zaraďované služby ako nahlasovanie zmien, podávanie žiadostí, sťažností, žalôb, služby katastra, služby daňového úradu, eHealth, eVoting.

BOK (bezpečnostný osobný kód)

Pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s elektronickým čipom, pri jeho prebratí alebo kedykoľvek počas doby jeho platnosti si môže jeho držiteľ na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru nahlásiť BOK – bezpečnostný osobný kód slúžiaci na verifikáciu držiteľa pri elektronickej komunikácii.

Zvolenie BOK-u nie je povinnosťou. BOK je však potrebný v prípade, ak držiteľ eID chce využívať e-Government služby. Zablokovanie BOK kódu nastane po 5tich nesprávnych pokusoch.

eID nestačí, potrebujete softvér

Na prístup k elektronickým službám prostredníctvom eID je potrebné okrem samotnej karty aj softvérové vybavenie do počítača a kontaktná čítačka čipových kariet. Softvér je možné bezplatne stiahnuť z portálu Ministerstva vnútra SR alebo zo stránky ústredného portálu verejnej správy. Ovládače k čítačke kariet občan získa priamo od výrobcu čítačky.

Naše služby:

  • komplexné právne služby a poradenstvo na celom území SR

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.