Zmena právnej úpravy obchodného tajomstva od 01.01.2018

V rámci poslednej novely Obchodného zákonníka uskutočnenej zákonom č. 264/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „novela“) došlo aj k zmenám právnej úpravy ochrany obchodného tajomstva. Zmena právnej úpravy ochrany obchodného tajomstva vychádza z transpozície ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva). Ako je ochrana obchodného tajomstva upravená s účinnosťou od 01.01.2018 si priblížime v tomto článku.

Definícia obchodného tajomstva

Novelou došlo k zmene legálnej definície obchodného tajomstva nahradením pojmu „podnikateľ“ pojmom „majiteľ obchodného tajomstva“. Podľa ustanovenia § 17 Obchodného zákonníka tak obchodné tajomstvo „tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle majiteľa obchodného tajomstva utajené a majiteľ obchodného tajomstva zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.“

Nové pojmy

Do Obchodného zákonníka boli tiež zavedené tri nové pojmy s ich legálnymi definíciami, a to majiteľ obchodného tajomstva („fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá oprávnene nakladá s obchodným tajomstvom, ktoré sa vzťahuje na podnik prevádzkovaný touto osobou pri výkone podnikania“), rušiteľ obchodného tajomstva („fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá porušuje alebo ohrozuje obchodné tajomstvo“) a tovar porušujúci právo k obchodnému tajomstvu („tovar, ktorého návrh, vlastnosti, fungovanie, výrobný proces alebo uvedenie na trh má podstatné výhody z obchodného tajomstva, ktoré bolo porušené“).

Právna ochrana obchodného tajomstva

Kým podľa pôvodnej právnej úpravy sa na obchodné tajomstvo vzťahovali právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži, novela zakotvila osobitné ustanovenia k právnym prostriedkom ochrany obchodného tajomstva. Všeobecná úprava právnych prostriedkov ochrany proti nekalej súťaži sa na obchodné tajomstvo vzťahuje subsidiárne.

Neodkladné opatrenia

Prvým z osobitných právnych prostriedkov ochrany obchodného tajomstva sú neodkladné opatrenia, účelom ktorých je podľa dôvodovej správy umožniť rýchle a účinné ukončenie porušenia alebo ohrozenia obchodného tajomstva a flexibilne reagovať na vzniknutú situáciu.

Na návrh majiteľa obchodného tajomstva môže súd rušiteľovi obchodného tajomstva podľa ustanovenia § 55b Obchodného zákonníka nariadiť jednu alebo viac povinnosti, ktoré spočívajú v:

 • ukončení / zákaze využívania alebo sprístupňovania obchodného tajomstva
 • zákaze výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu
 • zákaze vývozu, dovozu alebo skladovania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu na účel jeho výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania
 • zaistení alebo odovzdávaní tovaru, ktorým bolo porušené právo k obchodnému tajomstvu, vrátane dovážaného tovaru, s cieľom zabrániť jeho uvedeniu na trh alebo obehu na trhu

Na návrh majiteľa obchodného tajomstva môže súd namiesto uloženia niektorého z uvedených opatrení uložiť rušiteľovi obchodného tajomstva povinnosť zložiť do úschovy súdu zábezpeku na náhradu škody alebo ujmy vzniknutej porušením obchodného tajomstva. Podľa konkrétnych okolností prípadu môže súd uložiť povinnosť zložiť zábezpeku na zabezpečenie náhrady škody alebo inej ujmy aj majiteľovi obchodného tajomstva. V takomto prípade by išlo o zabezpečenie náhrady škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla nariadením neodkladného opatrenia, čo je dôležité, ak by sa porušenie obchodného tajomstva nakoniec nepreukázalo. 

Nápravné opatrenia 

Ďalším osobitným právnym prostriedkom ochrany obchodného tajomstva sú nápravné opatrenia. V konaní o veci samej môže súd na návrh majiteľa obchodného tajomstva rušiteľovi obchodného tajomstva uložiť jedno alebo viac nápravných opatrení, ktorými má dôjsť k náprave / odstráneniu protiprávneho stavu preukázaného v súdnom konaní. Nápravné opatrenia podľa ustanovenia § 55c Obchodného zákonníka spočívajú v:

 • ukončení alebo zákaze využívania alebo sprístupňovania obchodného tajomstva
 • zákaze výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu
 • zákaze dovozu, vývozu, skladovania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu na účel jeho výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania
 • zničení všetkých dokumentov, predmetov, materiálov, látok alebo elektrických súborov alebo ich častí obsahujúcich alebo tvoriacich obchodné tajomstvo alebo ich odovzdaní majiteľovi hodného tajomstva
 • úprave tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu tak, aby bola odstránená vlastnosť tovaru porušujúca právo k obchodnému tajomstvu
 • stiahnutí tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu z trhu, ak týmto opatrením nedôjde k narušeniu ochrany obchodného tajomstva
 • zničení tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu

Alternatívou k uloženiu niektorého / niektorých z vyššie uvedených nápravných opatrení v prípade preukázania porušenia obchodného tajomstva je uloženie povinnosti rušiteľovi obchodného tajomstva poskytnúť majiteľovi obchodného tajomstva peňažnú náhradu. Pre rozhodnutie súdu o uložení peňažnej náhrady je potrebné komutatívne splnenie viacerých podmienok – (i) rušiteľ v čase využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva nevedel, ani nemohol vedieť, že obchodné tajomstvo získal od osoby, ktorá ho využila alebo sprístupnila neoprávnene, (ii) vykonanie nápravných opatrení by rušiteľovi spôsobilo neprimeranú ujmu, (iii) peňažná náhrada sa v konkrétnom prípade javí ako dostatočne uspokojivá. 

Zverejnenie súdnych rozhodnutí 

Novinkou je aj možnosť súdu na návrh majiteľa obchodného tajomstva uložiť rušiteľovi obchodného tajomstva povinnosť zverejniť rozhodnutie o porušení obchodného tajomstva. O spôsobe zverejnenia rozhodne súd, pričom môže ísť aj o zverejnenie v prevádzkach a / alebo organizačných zložkách rušiteľa.

Zverejnenie musí byť samozrejme uskutočnené takým spôsobom, aby zostala zachovaná dôvernosť obchodného tajomstva, ale aj ochrana osobných údajov. Údaje umožňujúce identifikáciu iných osôb ako rušiteľa je preto potrebné anonymizovať.

 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie