Zmeny pre podnikateľov od roku 2015

Odvody na verejné zdravotné poistenie od januára 2015

Minimálna výška preddavku samostatne zárobkovo činnej osoby (ďalej len “SZČO”) bude od januára 2015 vo výške 57,68 EUR, maximálna výška bude 576,80 EUR. Pri osobách so zdravotným postihnutím 41% a viac bude minimálny preddavok platený v polovici, t.j. 28,84 EUR. Vzhľadom k tomu, že zdravotné poistenie sa platí mesačne pozadu, prvýkrát sa v tejto zmenenej výške zaplatí o februári 2015.

Ak podnikateľ podniká v členskom štáte Európskej únie, v ktorom zŕoveň platí zdravotné poistenie, bude oslobodený od povinnosti platiť zdravotné poistenie aj na Slovensku. To isté platí, ak osoba pracuje v zahraničí a preukáže sa slovenskej zdravotnej poisťovni pracovnou zmluvou od zahraničného zamestnávateľa.

Odvody do sociálnej poisťovne od januára 2015

Minimálne poistné na sociálne poistenie od januára 2015 predstavuje sumu 136,57 EUR (oproti roku 2014 ide o navýšenie o 3,15 EUR), maximálna výška je 1.365,78 EUR.

Od 01.07.2015 bude povinná registrácia v Sociálnej poisťovni v prípade, ak obrat (brutto príjem) bude viac ako 4.944 EUR (12x 412).

Minimálna mzda v roku 2015

Od 1.1.2015 sa zvýši minimalna mzda zo súčasných 352 EUR na 380 EUR. Minimálna výška hrubého hodinového zárobku bude v sume 2,184 EUR.

Sumy stravného

Podľa Opatrenia Ministerstva práce, scoiálnych vecí a rodiny SR č. 296/2014 Z. z. sú s účinnosťou od 1.11.2014 sumy stravného nasledovné: 

  1. 4,20 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  2. 6,30 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  3. 9,80 eura pre časové pásmo nad 18 hodín. 

Zabezpečenie zdravotného dohľadu pre zamestnancov

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do prvej kategórie alebo do druhej kategórie, je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad najneskôr do 31. decembra 2014.

Ak zamestnávateľ nemá vlastných zamestnancov na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby, je povinný zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom. Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Do prvej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia. Do druhej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia. Sú to:

  1. práce, pri ktorých faktory práce a pracovného prostredia neprekračujú limity ustanovené osobitnými predpismi
  2. práce, pri ktorých je rizikový faktor práce ionizujúce žiarenie, ak stavebné, technické a organizačné opatrenia zaručujú, že ožiarenie zamestnancov ani pri dlhodobej expozícii neprekročí limity ožiarenia pracovníkov ustanovené osobitným predpisom

Elektronické dialničné nálepky od januára 2015 nebudú

Platnosť ročných diaľničných nálepiek z roku 2014 sa skončí 31. januára 2015. Na rok 2015 si však nebudú môcť motoristi kúpiť elektronickú dialničnú nálepku, ale stále len klasickú papierovú.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie