Zmeny týkajúce sa ochrany spotrebiteľa účinné od 1. mája 2014

Od tohto roku sú v účinnosti nové zmeny týkajúce sa ochrany spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Tieto zmeny sú zakotvené v novom zákone č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom vyššie uvedeného zákona je zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v súlade so súčasnými právnymi predpismi Európskej únie.

V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou sú stanovené striktnejšie požiadavky na informačné povinnosti predávajúcich pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Týmto krokom chce zákonodarca prispieť k zvýšeniu právnej istoty ako spotrebiteľov, tak aj predávajúcich. Rozšírili sa formálne požiadavky na uvedené zmluvy a podrobnejšie sa upravilo, ako má spotrebiteľ postupovať pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy

Predlžuje sa lehota na odstúpenie od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu zo 7 pracovných dní na 14 kalendárnych dní v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou.

Zavádza sa tzv. vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Tento formulár umožní spotrebiteľom jednoduchšie uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

Predajné akcie

Novela zaviedla aj reguláciu predajných akcií. Zákon vymedzuje povinnosti predávajúcich a organizátorov predajných akcií a týmto spôsobom chce zamedziť využívaniu agresívnych a iných nekalých obchodných praktík zo strany predávajúcich, kde často dochádza k zneužívaniu dôvery spotrebiteľov.

Definície

Rozšíril sa predmet právnej úpravy a zaviedla sa konkrétna definícia zmluvných typov. Zákon tým poskytuje spotrebiteľovi ochranu pri všetkých zmluvách uzatváraných na diaľku, resp. mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Zákon definuje nasledovné typy zmlúv:

 • Zmluva uzavretá na diaľku – ktorou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 • Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov predávajúceho – ktorou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom…
  • uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho
  • na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho
  • uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho
  • uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou
 • Dohoda o predplatnom – je dohoda, ktorou sa predávajúci zaväzuje spotrebiteľovi dodávať tovar alebo službu počas vopred definovaného (predplateného) obdobia a spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť za cenu za dodávku na príslušné časové (predplatené) obdobie. Zákon nevyžaduje, aby spotrebiteľ platil vopred, ide iba o záväzok počas predplateného obdobia odoberať plnenie, pričom platiť je možné aj následne. Zákon tiež nevyžaduje, aby išlo o pravidelnú dodávku, je možné dohodnúť akékoľvek intervaly a frekvenciu dodávok. Musí však ísť o opakované plnenie rovnakého druhu a záväzok predávajúceho počas predplateného obdobia dodávať a záväzok spotrebiteľa odoberať dodávku.
 • Doplnková zmluva – je zmluva, ktorá svojim predmetom dopĺňa úžitok spotrebiteľa zo zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov (tzv. hlavnej zmluvy). Pri uzatváraní takejto doplnkovej zmluvy je vzhľadom na účel hlavnej zmluvy rozumné predvídať, že predmet doplnkovej zmluvy stratí pre spotrebiteľa zmysel v prípade zániku hlavnej zmluvy, t.j. spotrebiteľ nebude mať záujem na plnení povinností z tejto zmluvy. Ako príklad možno uviesť kúpnu zmluvu na diaľku, napr. v elektronickom obchode a garanciu pre spotrebiteľa, že v prípade akéhokoľvek poškodenia tovaru mu predávajúci vymení poškodený tovar za nový tovar. Spotrebiteľ za takúto službu platí pre predávajúceho mesačný poplatok. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od hlavnej zmluvy, nedokáže využiť ani výhodu z doplnkovej zmluvy. Preto je žiaduce, aby v prípade, že doplnková zmluva napĺňa znaky podľa zákona, bola jej existencia závislá od existencie hlavnej zmluvy.

Dohľad, správne delikty a pokuty

Príslušné orgány, ktoré budú vykonávať dohľad nad dodržiavaním povinností stanovuje priamo zákon. Zákon vymedzuje aj skutkové podstaty správnych deliktov a ustanovuje pokuty za tieto správne delikty. Príslušný orgán dohľadu za porušenie povinnosti predávajúceho môže uložiť pokutu v rozmedzí od 100 Eur do 33 000 Eur. Horná hranica sadzby pokuty sa zvyšuje na dvojnásobok, ak predávajúci opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie ktorej mu už bola uložená pokuta orgánom dohľadu, počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.

Prechodné ustanovenie

Právne vzťahy, ktoré vznikli na základe zmlúv uzavretých podľa predchádzajúcej právnej úpravy sa nespravujú týmto zákonom a konania ktoré boli začaté podľa doterajších predpisov sa dokončia podľa nich.

Účinnosť

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. mája 2014, okrem článkov, ktoré nadobudli účinnosť 13. júna 2014.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie