Zmeny v zákone o obchodnom registri v roku 2017

Dňa 10. mája 2017 bol v treťom čítaní 126 hlasmi poslancov odhlasovaný vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Novela“), čím Novela zákona postúpila do redakcie Zbierky zákonov.

Účelom uvedenej novely je podľa dôvodovej správy splnenie požiadaviek, ktoré na Slovenskú republiku ako členský štát Európskej únie kladie smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/17/EÚ z 13. júna 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/666/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností. 

Výmaz podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky zahraničnej osoby z obchodného registra 

Na základe Novely do zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o obchodnom registri“) pribudne § 8c upravujúci výmaz podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby z obchodného registra, podľa ktorého súd aj bez návrhu vykoná výmaz podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby „ak zahraničný obchodný register alebo iná evidencia, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná, alebo v ktorej je zahraničná osoba povinná ukladať listiny, zverejní prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov s registrov spoločností (ďalej len „systém prepojenia registrov“), že došlo k zániku alebo výmazu zapísanej zahraničnej osoby.“ 

Výnimka sa bude vzťahovať na prípady, kedy k zániku alebo výmazu dôjde v dôsledku v zákone uvádzaných skutočností – zmena právnej formy dotknutej zahraničnej osoby, zlúčenie, splynutie, rozdelenie zahraničnej osoby, cezhraničné premiestnenie sídla zapísaného v zahraničnom obchodnom registri / inej obdobnej evidencii. 

Pokiaľ pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí zanikne slovenská zúčastnená spoločnosť, registrový súd zapíše zmeny pri zanikajúcej slovenskej zúčastnenej spoločnosti až po prijatí oznámenia, že cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie nadobudlo účinnosť. 

Systém prepojenia registrov 

Registrový súd v elektronickej podobe sprístupní zapisované údaje a uložené listiny aj prostredníctvom systému prepojenia registrov podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/884 z 8. júna 2015, ktorým sa stanovujú technické špecifikácie a postupy potrebné pre systém prepojenia registrov stanovený smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES. 

Prostredníctvom systému prepojenia registrov budú bezodplatne a bezodkladne po zapísaní sprístupňované zapisované údaje o dátume vstupu do likvidácie, dátume skončenia likvidácie, dátume vyhlásenia konkurzu a dátume ukončenia konkurzného konania. 

Prostredníctvom systému prepojených registrov bude možné žiadať aj o vydanie výpisu z obchodného registra, vydanie kópie uloženej listiny alebo potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín. 

Ďalšie zmeny 

Novela  zavádza tiež legislatívno-technické zmeny v súvislosti s autorizáciou elektronických dokumentov. 

Okrem zákona o obchodnom registri Novela novelizuje aj zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, čím dôjde k zrušeniu poplatkov za zaslanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, alebo potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín elektronickými prostriedkami a za zaslanie elektronickej podoby listiny uloženej v zbierke listín elektronickými prostriedkami.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie