Zmluva o dielo medzi podnikateľmi – základné informácie

Zmluvu o dielo medzi podnikateľmi upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Pre tento typ služobnej zmluvy je dôležitý konečný výsledok – dielo.

Zmluvou o dielo sa rozumie obligačnoprávny vzťah, v rámci ktorého sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť určitú cenu za jeho vykonanie.

Zákon pod pojmom dielo rozumie zhotovenie určitej veci, montáž určitej veci, jej údržbu, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci, alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Pod pojmom dielo sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba alebo oprava stavby alebo jej časti. Zmluva o dielo nemá predpísanú písomnú formu. Jej ustanovenia majú typickú, výlučne dispozitívnu povahu. To znamená, ze všetky dojednania sú len vecou dohody zmluvných partnerov.

Zmluvnými stranami sú objednávateľ – subjekt, ktorý dielo objednal a zaviazal sa zaplatiť dohodnutú cenu; a zhotoviteľ– subjekt, ktorý prevzal záväzok zhotoviť objednané dielo.

Podstatnými náležitosťami zmluvy o dielo sú predmet plnenia a cena.

Zhotoviteľ má povinnosť dielo vykonať na svoje náklady a nebezpečenstvo v dohodnutom čase. Ak nie je zmluvnými stranami dohodnutý čas vykonania diela, tak v čase, ktorý je primeraný k povahe diela. Dielo môže byť zhotoviteľom vykonané aj pred dohodnutým časom.

Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. Ak objednávateľ neprevezme vykonané dielo riadne a včas, dostáva sa do omeškania. Do omeškania sa nedostane len v prípade, ak má dielo vady a odmieta ho prevziať z tohto dôvodu. Pokiaľ objednávateľ nevyužije právo odstúpiť od zmluvy je povinný dielo prevziať, aj keď je odovzdané oneskorene (Zo súdnej praxe, 2004, č. 6).

O cene vykonaného diela sa dohodnú zmluvné strany. Cena je vyjadrená buď určitou finančnou čiastkou alebo sa v zmluve vyšpecifikuje spôsob, akým sa cena diela určí. Dohodnutú cenu je možné zmeniť len dohodou. Ak nie je cena urěná ani jedným zo spôsobov, ktoré predpisuje zákon, zaplatí sa zhotoviteľovi cena, ktorá je obvyklá za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy a za obdobných obchodných podmienok. Cena môže byť určená aj podľa rozpočtu. Určovanie ceny podľa rozpočtu je aktuálne najmä v takých prípadoch, kedy vopred ťažko určiť rozsah finančných nákladov.

Občianskoprávna úprava počíta s tým, že zmluvným partnerom pri zmluve o dielo môže byť aj občan. Nosným znakom je tu povaha subjektov zmluvy. Občiansky zákonník sa použije v tom prípade, ak konečným spotrebiteľom (objednávateľom) bude občan– nepodnikateľ. Ak zhotoviteľom diela bude podnikateľ, je potrebné aplikovať aj ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Obchodný zákonník sa použije vtedy, ak zmluvnými stranami sú podnikatelia alebo v prípade, ak pre vzťah zhotovenia diela bude relevantná úprava zmluvy o dielo v Občianskom zákonníku, avšak strany sa dohodnú na voľbe Obchodného zákonníka (§ 262). V druhom prípade je však potrebné aplikovať aj kogentné ustanovenia § 52-54 Občianskeho zákonníka.

Okrem iného je možné zmluvu o dielo uzavrieť aj podľa autorského zákona. Takáto zmluva sa uzatvára v prípadoch, keď ide o dielo, ktoré podlieha autorskému zákonu.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie