Registrácia zubného röntgenu (RTG) v zubnej ambulancii

V tomto článku si priblížime, čo je potrebné k získaniu povolenia na prevádzkovanie zubného röntgenu v zubnej ambulancii – či už panoramatického, intraorálneho alebo CT.  

Kontaktujte nás!

Ak máte záujem o vybavenie povolenia na RTG alebo právne služby ohľadom založenia zubnej ambulancie, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na 0915 046 749.

Prečítajte si aj:

Žiadosť o registráciu používania zubného RTG prístroja

V zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane je potrebné na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, oddelenie radiačnej ochrany, buď poštou alebo elektronicky cez portál www.slovensko.sk poslať žiadosť o registráciu používania zubného RTG. („Pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu je potrebná registrácia na používanie a) zubného röntgenového prístroja…“)

Žiadosť nemá predpísaný formulár prístupný na stránka regionálneho úradu, postačuje ju napísať v znení: „Týmto žiadame o vydanie rozhodnutia o registrácii používania zubného rtg prístroja typu …………… v ambulancii zubného lekárstva na adrese ………………. Odborným zástupcom pre radiačnú ochranu na pracovisku bude …………………“

V žiadosti sa uvedie tiež obchodné meno, právna formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ, činnosť vedúca k ožiareniu, ktorú žiada zaregistrovať, miesto výkonu činnosti, meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická osoba, meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu.

Podľa § 25 ods. 7 zákona č. 87/2018 Z. z. „Žiadateľ o registráciu činnosti vedúcej k ožiareniu podľa § 25 ods. 1 v žiadosti uvedie:

 • a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo
 • b) meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
 • c) činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorú žiada zaregistrovať,
 • d) miesto výkonu činnosti,
 • e) meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická osoba,
 • f) meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu.

(8) Žiadateľ podľa odseku 7 k žiadosti priloží

 • a) doklady preukazujúce jeho odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť ním určeného odborného zástupcu,
 • b) dokumentáciu podľa prílohy č. 6.“

Prílohy k žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii zubného RTG

K žiadosti je potrebné priložiť podľa § 26 ods. ods. 8 zákona č. 87/2018 Z. z. doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť žiadateľa alebo odbornú spôsobilosť ním určeného odborného zástupcu a dokumentáciu podľa prílohy č. 6:

 1. protokol o preberacej skúške zubného RTG prístroja (vypracuje firma, vypracovanie zabezpečuje dodávateľ RTG prístroja)
 2. prevádzkovú dokumentáciu (elaborát, obsahujúci viacej položiek podľa zákona, budúci prevádzkovatelia si ho spravidla dávajú vypracovávať firmám)
 3. kópiu dokladu o zaškolení na obsluhu RTG prístroja (potvrdenie o zaškolení spravidla vystavuje dodávateľ RTG prístroja
 4. kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu pre radiačnú ochranu (osvedčenie vystavené ÚVZ SR Bratislava na základe skúšky, resp. po marci 2018 aj bez skúšky na základe absolvovaného školenia z radiačnej ochrany, dokladu o dosiahnutom vzdelaní a praxi v stomatológii). Ak od vydania osvedčenia uplynulo viac ako 5 rokov, tak aj kópiu dokladu o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy z radiačnej ochrany (školenia) v dátume nie viac ako 5 rokov. 

Žiadateľ o registráciu činnosti vedúcej k ožiareniu musí mať určeného odborného zástupcu. To neplatí, ak požiadavku spĺňa fyzická osoba – podnikateľ. Odborným zástupcom pre registrovanú činnosť môže byť fyzická osoba, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Firmy, ktoré majú povolenie ÚVZ SR na vykonávanie skúšok kvality RTG zubných zariadení a sú v tejto oblasti aktívne sú: Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., Trenčín (napr. pobočka Piešťany), Inžinierske služby s.r.o., Martin a VF, s.r.o., Žilina.

Lehota na vydanie registrácie

Lehota na vydanie registrácie je 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Správny poplatok za vydanie registrácie zubného RTG

Správny poplatok za vydanie rozhodnutia pri listinnom podaní je 30 EUR, pri elektronickom podaní a kompletnej žiadosti 15 EUR. Najčastejšie spôsoby úhrady sú elektronicky bankovým prevodom na základe pokynov k platbe, ktoré RÚVZ dodatočne pošle po zaevidovaní podania alebo formou e-kolku kúpeného na pošte a priloženého k žiadosti.

Zariadenie spoločných vyšetrovacích liečebných zložiek

Ak máte RTG v samostatnej miestnosti, a nepôjde tak o vykonávanie RTG tzv. „na kresle“ v miestnosti, kde sa vykonáva stomatológia, bolo by potrebné žiadať o povolenie na VÚC, prípadne na ministerstve (ak máte prevádzky v dvoch rôznych krajoch), pre „zariadenie spoločných vyšetrovacích liečebných zložiek v odbore radiológia“. K tomu bude potrebné rozhodnutie RÚVZ na uvedenie priestoru RTG miestnosti do prevádzky.

K vydaniu povolenia pre zariadenie spoločných vyšetrovacích liečebných zložiek v odbore radiológia bude potrebné preukazovať odborného zástupcu – radiológa a jeho zazmluvnenie s prevádzkovateľom, ktorý žiada o vydanie povolenia.  

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie