Ako postupovať pri reklamácii tovaru

Pri spotrebiteľských kúpnych zmluvách (predaj tovaru v obchode) sú dôležité ustanovenia § 619 - § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (dalej len “Občiansky zákonník”), ktoré upravujú zodpovednosť za vady predanej veci.

Občiansky zákonník upravuje aj dĺžku záručnej doby. Podľa § 620 je záručná doba 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri použitej veci sa môže kupujúci a predávajúci dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe. Táto však nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov. Niektoré právne predpisy ustanovujú aj dlhšie záručné doby. Ide najmä o veci, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu. Naproti tomu práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Spotrebiteľské kúpne zmluvy upravujú aj ďalšie právne predpisy. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, či označovanie výrobkov cenami.

Úpravu v tejto oblasti obsahujú aj právne predpisy EÚ/ES.

Pokiaľ ide o obchodný vzťah medzi podnikateľskými subjektami, ten je upravený najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Ako postupovať pri reklamovaní tovaru

Pri spotrebiteľských zmluvách upravuje postup reklamácie § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa. Zavádza nielen povinnosť predávajúceho riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie, ale stanovuje aj povinnosť umiestniť reklamačný poriadok, ktorý by mal obsahovať aj postup pri reklamácii tovaru, na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Počas prevádzkovej doby sa v priestore prevádzkarne musí nachádzať osoba poverená vybavovaním reklamácií.

Po uplatnení reklamácie je povinnosťou predávajúceho resp. jeho zamestnanca poučiť spotrebiteľa o jeho právach. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Za čo zodpovedá predajca?

Podľa Občianskeho zákonníka predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Kedy (za akých podmienok) sa môže reklamácia odmietnuť?

V prípade, ak za vady predávajúci nezodpovedá, napríklad ako bolo spomenuté vyššie v prípade, ak vady zavinil kupujúci a vznikli použitím alebo opotrebením tovaru či napríklad za vady, ktoré boli dôvodom nižšej ceny tovaru.

Na koho sa môže kupujúci obrátiť, ak mu predávajúci nemieni pri sťažnostiach vyhovieť?

Na výkon dozoru a kontroly je podľa § 20 zákona o ochrane spotrebiteľa príslušná Slovenská obchodná inšpekcia. Spotrebiteľ si môže svoje nároky zo zodpovednosti za vady uplatňovať aj podaním na príslušný súd.

Nároky kupujúceho z vád tovaru

Nároky kupujúceho sa odvíjajú od toho, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.

V prípade odstrániteľnej vady má kupujúci nárok na:

–       Bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady – predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

–       Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na:

–       výmenu veci alebo

–       má právo od zmluvy odstúpiť alebo

–       má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

Od 1.7.2024 je účinná nová úprava zodpovednosti za vady podľa Občianskeho zákonníka, viac si prečítate v našom článku: Zodpovednosť za vady od 1.7.2024

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie