Ako postupovať pri vypracovaní návrhu na vklad do katastra

Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú vkladom, záznamom a poznámkou. Vkladom do katastra nehnuteľností sa zakladá, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnosti. Vklad do katastra nehnuteľností sa vyžaduje pre všetky zmluvné prevody nehnuteľností. Zmluva o prevode nehnuteľností je síce platná okamihom podpisu zmluvnými stranami, avšak vlastníkom prevádzanej nehnuteľnosti sa stávame až právoplatným povolením vkladu a teda vydaním rozhodnutia o povolení vkladu.

Konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností sa začína výlučne na návrh. Návrh na začatie konania je oprávnený podať účastník právneho úkonu, teda zmluvná strana. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa podáva v písomnej forme a musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti, ako meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu pri fyzickej osobe, obchodné meno a sídlo pri právnickej osobe, označenie správy katastra, označenie právneho úkonu na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.

K návrhu na vklad od katastra nehnuteľností je potrebné priložiť zmluvu, na základe ktorej má byť právo k nehnuteľnosti zapísané do katastra. Zmluvu treba priložiť v dvoch vyhotoveniach. Katastrálny zákon ustanovuje aj ďalšie prípadné prílohy. Pri prevádzaní nehnuteľností musia byť podpisy na zmluve úradne overené. Na návrhu na vklad nie je potrebné, aby boli podpisy úradne overené. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa podáva na tej správe katastra, v obvode ktorej sa nachádza nehnuteľnosť.

Na doručený návrh správa katastra vyznačí dátum a presnú hodinu, a minútu jeho doručenia. Čas vyznačený na návrhu je dôležitý kvôli určeniu prednosti, pretože kataster bude najprv rozhodovať o návrhu, ktorý bol prijatý správou katastra skôr. Ak návrh nemá predpísané náležitosti, správa katastra konanie preruší a vyzve účastníka, aby v určenej lehote odstránil nedostatky. Ak účastník v určenej lehote neodstráni nedostatky, konanie sa zastaví a na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností bude treba podať nový návrh. Správa katastra vklad povolí v tom prípade, ak sú splnené všetky zákonné podmienky. Písomné rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosťdňom jeho vydania. Správa katastra má zákonnú povinnosť rozhodnúť o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu. Ak bola zmluva o prevode nehnuteľností vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, správa katastra rozhodne o návrhu do 20 dní a v prípade urýchleného konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností je lehota 15 dní.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie