Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Spoluvlastníctvo znamená, že vec je vo vlastníctve viacerých osôb bez toho, aby bola reálne rozdelená. Spoluvlastníctvo vzniká na základe tých istých právnych skutočností ako vlastnícke právo a teda na základe zmluvy, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností.

V prípade záujmu o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na 0915 046 749.

96 € EUR s DPH / hodinová sadzba + 3% z hodnoty majetku
7 dní
Mám záujem

Čo je podielové spoluvlastníctvo

Podielové spoluvlastníctvo je vlastnícky vzťah viacerých osôb k tej istej veci. Každý z podielových spoluvlastníkov má určitý podiel na veci. Podľa § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Ak nie je spoluvlastníkmi dohodnutá výška podielu, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké. Každý z podielových spoluvlastníkov sa podieľa na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva v takom rozsahu, aký zodpovedá veľkosti jeho podielu.

Ako zrušiť podielové spoluvlastníctvo?

Existujú dva možné spôsoby ako zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo – dohodou a rozhodnutím súdu.

Ideálne je, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva dohodou. Kedykoľvek v priebehu trvania spoluvlastníckeho vzťahu sa spoluvlastníci môžu dohodnúť na jeho zrušení a vyporiadaní. V prípade ak ide o vyporiadanie spoluvlastníckeho podielu z nehnuteľnosti, dohoda musí byť vyhotovená v písomnej forme a zavkladovaná na katastri nehnuteľností. Pri hnuteľných veciach nie je zákonom stanovená písomná forma, avšak každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.

Ak nedôjde k dohode medzi spoluvlastníkmi, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek z nich súd. Pri podielovom spoluvlastníctve treba spomenúť aj zákonom obmedzenú zmluvnú voľnosť pri prevode spoluvlastníckeho podielu, v prospech ostatných spoluvlastníkov. Ak niektorý spoluvlastník chce previesť svoj podiel na tretiu osobu, musí podiel na odkúpenie najskôr ponúknuť všetkým ostatným spoluvlastníkom a to za rovnakých podmienok, za akých by svoj podiel predal tretej osobe – tzv. predkupné právo.

Rozdelenie rodinného domu na samostatné byty

„Pokiaľ majú spoluvlastníci rodinného domu záujem rozpísať si tento na samostatné byty, jednou z podmienok je, že v kolaudačnom rozhodnutí musí byť dotknutý dom skolaudovaný ako dom s viacerými samostatnými bytovými jednotkami alebo jeho charakter musel byť zmenený rozhodnutím stavebného úradu o zmene charakteru užívania stavby na dom s viacerými bytmi.“ (zdroj: epi.sk)

Prečítajte si aj:

Referencie od klientov

Právnickú kanceláriu AKMV sme si vybrali (aj) pre jej blogy, ktoré má uverejnené na svojej web-stránke. AKMV nám poskytla užitočné informácie, ktoré nám veľmi pomohli, podrobnú analýzu a dôsledné vysvetlenie, príjemnú ochotu a rýchlosť konania, akú sme potrebovali. V prípade potreby sa na právnickú kanceláriu AKMV obrátime opäť.

Jana Jurášková CENADA (CENTRUM NADANIA), n.o.
244 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie