Čas plnenia peňažného záväzku dlžníka

Zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry alebo inej výzvy veriteľa podobnej povahy (ďalej len „doklad“), ktorou požaduje splnenie peňažného záväzku, alebo 60 dní odo dňa, keď veriteľ plnil, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

Uvedené však neplatí, ak sa strany o dlhšej lehote splatnosti dohodnú a takáto dohoda nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa. Tieto ustanovenia sa rovnako nepoužijú, ak osobitný zákon ustanovuje kratšiu lehotu splatnosti.

Prehliadka plnenia veriteľa

Ak sa po plnení veriteľa má uskutočniť prehliadka plnenia na účel zistenia, či veriteľ plnil riadne, začína lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila prehliadka, ktorou sa zistilo riadne plnenie.

Uvedená úprava času plnenia peňažného záväzku dlžníka sa nepoužije, ak:

 • sa strany dohodnú na plnení peňažného záväzku dlžníka v splátkach a
 • na záväzkové vzťahy, ktorých zmluvnou stranou je spotrebiteľ

Čas plnenia peňažného záväzku dlžníka, ktorým je subjekt verejného práva

Ak je dlžníkom subjekt verejného práva podľa § 261 ods. 3 a 5 Obchodného zákonníka (viď nižšie), je tento povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

Toto ustanovenie neplatí, ak výslovné zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa, takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60 dní.

Novela zároveň uvádza, že dohoda o dátume doručenia dokladu nie je prípustná.

Subjekt verejného práva

Podľa Obchodného zákonníka subjektom verejného práva je:

 1. štátny orgán
 2. obec
 3. vyšší územný celok
 4. právnická osoba, ktorá spĺňa tieto požiadavky:
  1. je osobou založenou alebo zriadenou na účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú výrobný alebo obchodný charakter, a
  2. je úplne alebo z väčšej časti financovaná subjektom verejného práva podľa predchádzajúcich písmen a) až d)
  3. je kontrolovaná subjektom verejného práva podľa písmen a) až d) alebo
  4. subjekt verejného práva podľa písmen a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu
 5. združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden zo subjektov verejného práva uvedených v písmenách a) až d)

Novela zároveň uvádza, že za subjekt verejného práva možno považovať aj štátne organizácie, ktoré nie sú podnikateľmi, pri uzavieraní zmlúv, z ktorých vyplýva, že ich obsahom je uspokojovanie verejných potrieb.

Prehliadka plnenia veriteľa

Ak sa po plnení veriteľa má uskutočniť prehliadka plnenia na účel zistenia, či veriteľ plnil riadne, je subjekt verejného práva povinný plniť peňažný záväzok v lehote splatnosti 30 dní odo dňa skončenia prehliadky, ktorou sa zistilo riadne plnenie, ibaže:

 • sa strany výslovne dohodli na dlhšej lehote splatnosti
 • toto dojednanie nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa
 • takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a
 • dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60 dní

Dohoda o dlhšej lehote prehliadky ako 30 dní odo dňa, v ktorom došlo k poskytnutiu plnenia veriteľom, je platná, len ak záujem na takomto osobitnom dojednaní vyplýval zo súťažných podkladov a dojednanie nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Dlžník, ktorý je subjektom verejného práva a zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona, si môže v zmluve dohodnúť dlhšiu lehotu splatnosti ako je vyššie uvedené, najviac však v trvaní 60 dní. Opätovne novela uvádza, že ustanovenia o čase plnenia peňažného záväzku dlžníka sa nepoužijú, ak sa strany dohodnú na plnení peňažného záväzku dlžníka v splátkach a na záväzkové vzťahy, ktorých zmluvnou stranou je spotrebiteľ.

Prechodné ustanovenia

Ustanovenia o čase plnenia peňažného záväzku dlžníka a osobitné ustanovenia pre čas plnenia peňažného záväzku dlžníka, ktorým je subjekt verejného práva účinné od 1. februára 2013, sa nevzťahujú na záväzkové vzťahy uzavreté pred 1. februárom 2013.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Získanie oprávnenia na podnikanie v oblasti poskytovania pôžičiek

Chcem si založiť s.r.o. a ponúkať ľuďom pôžičky do 1.000 EUR na dobu od 3 mesiacov do 12 mesiacov. Pôžičky budú poskytované...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Požičal som peniaze, ako ich mám vymáhať?

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, jedna osoba si odo mňa požičala peniaze na základe ústnej dohody s lehotou...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Návrh na vykonanie exekúcie

Podľa zákona žalobca je povinný zaslať žalovanej výzvu na zaplatenie dlhu pred exekúciou. Ktorý zákon to predpisuje?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie