Platobné rozkazy po novom alebo nový zákon o upomínacom konaní od 1.1.2017

Zo strany Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky bol pripravený návrh zákona o upomínacom konaní. Hlavnou motiváciou vedúcou k príprave zákona bola potreba urýchlenia konania o návrhoch na vydanie platobných rozkazov s petitom na uspokojenie peňažných pohľadávok žalobcov. Predkladateľ zdôrazňuje, že zákon nezavádza výlučne možnosť elektronického konania, ale vytvára elektronickú alternatívu k už existujúcemu režimu platobného rozkazu, ktorý je upravený v Civilnom sporovom poriadku. Ozývajú sa kritické hlasy, ktoré v novom zákone vidia vnesenie neprehľadnosti do nového zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom a účinnom znení (ďalej ako „Civilný sporový poriadok“) a kritizujú zákonodarcu, že táto zmena nie je zapracovaná priamo do Civilného sporového poriadku, resp. vnesená doň prostredníctvom novelizácie.

Príslušný súd – Okresný súd Banská Bystrica

Zákon o upomínanom konaní počíta so zavedením osobitnej kauzálnej príslušnosti jediného okresného súdu na území Slovenskej republiky. V súlade s paragrafovým znením návrhu zákona o upomínacom konaní pri prejednávaní a rozhodovaní sporov o peňažných nárokoch v upomínacom konaní bude príslušný len Okresný súd Banská Bystrica.

Súvisiace články:

Elektronické konanie a návrh na vydanie platobného rozkazu

Zákon o upomínacom konaní zavádza výhradne elektronické konanie. Návrh sa bude podávať výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh bude musieť byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, inak sa naň neprihliadne, t.j. ako by k žiadnemu podaniu nedošlo. Listiny a vyhlásenia, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu, budú musieť byť v elektronickej podobe a budú musieť byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ak sa žalobou uplatní nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, žalobca túto zmluvu alebo súvisiace zmluvné dokumenty k návrhu musí vždy pripojiť.

Zákon kladie dôraz aj na označenie účastníkov konania, a to žalobcu a žalovaného. Fyzická osoba sa v návrhu označí menom, priezviskom, bydliskom a rodným číslom. Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, sa v návrhu označí obchodným menom, miestom podnikania a identifikačným číslom organizácie, ak bolo pridelené, inak rodným číslom. Právnická osoba sa v návrhu označí názvom alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom organizácie alebo iným identifikačným údajom. Ak pôjde o zahraničnú právnickú osobu, tieto údaje sa budú musieť osvedčiť pripojeným výpisom z registra alebo výpisom z inej evidencie, do ktorej je zahraničná právnická osoba zapísaná.

Ak návrh bude smerovať voči viacerým žalovaným a podľa hmotného práva plnením jedného z nich zanikne v rozsahu plnenia povinnosť ostatných, v platobnom rozkaze sa uvedie, že povinnosť plniť sa žalovaným ukladá spoločne a nerozdielne. Ak žalobca po vydaní platobného rozkazu vezme návrh späť do uplynutia lehoty na podanie odporu, súd platobný rozkaz zruší. Zrušením platobného rozkazu sa konanie zastavuje. Na odpor sa v takom prípade neprihliada. Právo na náhradu trov konania tým nebude dotknuté.

Ak sa návrhom uplatní nárok, ktorý je v časti v zjavnom rozpore s právnymi predpismi, súd vyzve žalobcu, aby v lehote 5 pracovných dní od doručenia výzvy uviedol, či súhlasí s vydaním platobného rozkazu v časti. Ak tak žalobca urobí, má sa za to, že vo zvyšnej časti vzal návrh späť. Súhlas musí byť urobený prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, inak sa naň neprihliadne.

Novinky ohľadne úrokov z omeškania

Úrok z omeškania bude možné v návrhu uplatniť iba do dňa podania návrhu. Výška uplatňovaného nároku, vrátane príslušenstva, sa v návrhu musí vyčísliť. Úrok sa tak neprizná do zaplatenia, ale do dňa podania návrhu a musí byť vyčíslený žalobcom, čo má prispieť k efektívnejšiemu súdnemu konaniu. Žalobca bude mať možnosť v návrhu vyhlásiť, že úroky z omeškania súvisiace s uplatňovaným nárokom bude považovať za odpustené, ak mu žalovaný zaplatí istinu a nahradí trovy konania v lehote na podanie odporu. Takéto vyhlásenie má zásadné právne dôsledky, a to ak žalobca urobí v návrhu takéto vyhlásenie, zaplatením istiny a nahradením trov konania v lehote na podanie odporu žalobcovi, sa úroky z omeškania stanú nevymáhateľné.

Odstránenie vád podania

Návrh zákona o upomínacom konaní pamätá aj na situácie, ak by bol návrh podaný s vadami, resp. obsahoval nedostatky.

Ak budú v návrhu chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, v dôsledku ktorých bude návrh nejasný, súd vyzve žalobcu, aby v lehote piatich pracovných dní od doručenia výzvy, takéto chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti odstránil. Vady návrhu budú musieť byť odstránené prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, inak sa naň neprihliadne. Okresný súd Banská Bystrica bude môcť za zákonom stanovených podmienok návrh odmietnuť, voči tomuto rozhodnutiu súdu bude prípustná sťažnosť.

Lehota na vydanie platobného rozkazu

Ak žalobca splní všetky podmienky a súdu príde informácia o zaplatení súdneho poplatku, tak súd vydá platobný rozkaz do 10 pracovných dní od podania návrhu. V platobnom rozkaze súd žalovanému uloží, aby do 15 dní od jeho doručenia zaplatil žalobcovi uplatňovaný nárok a nahradil trovy konania, alebo aby v tej istej lehote podal voči platobnému rozkazu odpor.

Trovy konania

O trovách konania rozhodne súd príslušný na vydanie platobného rozkazu. Proti uzneseniu, ktorým sa rozhodlo o trovách konania bude prípustná sťažnosť. Proti výroku o náhrade trov konania v platobnom rozkaze je prípustná sťažnosť. Na sťažnosť sa však neprihliadne, ak bude platobný rozkaz zrušený na základe podaného odporu.

Doručovanie platobného rozkazu

Platobný rozkaz súd odošle žalobcovi a žalovanému. Žalovanému sa odošle spolu s rovnopisom návrhu, listinami a vyhláseniami predloženými žalobcom a predpísaným tlačivom na podanie odporu. Platobný rozkaz sa doručí ako elektronický úradný dokument v súlade s legislatívou Slovenskej republiky. Výnimkou je situácia, ak žalovanému nebude možné doručiť platobný rozkaz elektronicky. Vtedy sa platobný rozkaz doručí na adresu žalovaného uvedenú žalobcom v žalobe. Ak sa zásielka vráti súdu z tejto adresy ako nedoručená, súd vykoná šetrenie na zistenie inej adresy žalovaného z registrov súdu alebo z registrov iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy, ktoré má súd k dispozícii. Platobný rozkaz súd bez zbytočného odkladu odošle na takto zistenú adresu.

Platobný rozkaz sa doručí žalovanému do vlastných rúk, zákon o upomínacom konaní vylučuje náhradné doručenie. Ak napriek tomu nebude možné platobný rozkaz žalovanému doručiť súd žalobcu vyzve, aby v lehote 15 dní od doručenia výzvy, prostredníctvom na to určeného elektronického formulára: 

  • navrhol pokračovanie konania vo veci samej na súde príslušnom podľa ustanovení Civilného sporového poriadku
  • doplnil návrh o náležitosti žaloby podľa Civilného sporového poriadku
  • zaplatil súdny poplatok za návrh na pokračovanie konania vo veci samej

Aj tento návrh musí byť vykonaný elektronickými prostriedkami prostredníctvom určeného elektronického formulára. Ak takýto návrh žalobca nepodá alebo nezaplatí súdny poplatok, platobný rozkaz sa márnym uplynutím tejto lehoty zruší a konanie sa zastaví. V predmetnom prípade sa nebude rozhodovať o náhrade trov konania. Zdôrazňujeme, že ak platobný rozkaz nebude doručený len niektorým zo žalovaných, následok sa uplatní len vo vzťahu k nim.

Odpor proti platobného rozkazu

Proti platobnému rozkazu bude môcť žalovaný podať odpor na predpísanom tlačive, ktorý sa bude musieť vecne odôvodniť. Podaním odporu sa platobný rozkaz zruší. Platobný rozkaz sa nezruší, ak budú splnené podmienky na odmietnutie odporu a odpor bude odmietnutý.

Novinkou zavedenou zákonom o upomínacom konaní je aj to, že ak sú žalobca a žalovaný účtovnými jednotkami, žalovaný musí v podanom odpore uviesť, či mu bola doručená faktúra ohľadom uplatňovaného nároku a akým spôsobom s ňou naložil a či voči nemu uplatňovaný nárok eviduje alebo evidoval vo svojom účtovníctve, a ak ho neeviduje, z akých dôvodov. Podaný odpor nebude možné vziať späť. Platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor, má účinky právoplatného rozsudku.

Odpor, ktorý nebude odmietnutý, súd odošle žalobcovi do piatich pracovných dní od jeho podania a vyzve žalobcu, aby v lehote 15 dní od doručenia výzvy na predpísanom elektronickom formulári: 

  • navrhol pokračovanie konania vo veci samej na súde príslušnom podľa predpisov o civilnom sporovom konaní
  • doplnil návrh o náležitosti žaloby podľa Civilného sporového poriadku a vyjadril sa k podanému odporu
  • zaplatil súdny poplatok za návrh na pokračovanie konania vo veci samej

Ak žalobca nepodá návrh na pokračovanie konania vo veci samej alebo nezaplatí súdny poplatok s týmto návrhom spojený, súd konanie zastaví a o náhrade trov konania rozhodne tak, že ich prizná žalovanému. Návrh na pokračovanie konania vo veci samej sa považuje za podanie žaloby. Bude platiť, že právne účinky podania žaloby nastanú podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu. O postúpení veci príslušnému súdu sa strany upovedomia. To neplatí, ak príslušným súdom bude súd príslušný na konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu. V takom prípade sa žalovaný upovedomí o pokračovaní v konaní.

Plnenie v splátkach

Zákon dáva žalovanému možnosť žiadať, aby mu bolo povolené plnenie priznaného nároku v splátkach. Žiadosť je prípustná, ak: 

  • žalovaný je fyzickou osobou a nepodal odpor a nárok žalobcu v žiadosti uznal
  • priznaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2000 eur
  • žalovaný vyhlási, že priznaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich rovnomerne rozvrhnutých mesačných splátkach, pričom výška jednotlivej splátky, s výnimkou poslednej splátky bude aspoň 50 eur mesačne
  • žalovaný doloží výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo písomným potvrdením veriteľa, že prvú splátku zaplatil a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, vždy ku dňu zaplatenia prvej splátky

Súdny poplatok

Elektronické konanie bude znamenať i zníženie súdneho poplatku. Súdny poplatok splatný podaním návrhu je 50 % zo sadzby poplatku ustanovenej zákonom č. 71/1992 Z. z. Zákon o súdnych poplatkoch v platnom a účinnom znení a to bez ohľadu na počet návrhov podaných jedným poplatníkom v kalendárnom roku. Súdny poplatok splatný podaním odporu je 50 % zo sadzby poplatku ustanovenej Zákonom o súdnom poplatku. Súdny poplatok splatný podaním odporu bude možné vyrubiť aj pred podaním odporu s odkladacou podmienkou vzniku poplatkovej povinnosti podaním odporu. Ak odpor nebude podaný, na vyrubenie súdneho poplatku za podaný odpor sa neprihliadne.

Vzťah k CSP

Zákon o upomínacom konaní je vo vzťahu špeciality k Civilnému sporovému poriadku, t. j. na konanie sa použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku, ak zákon o upomínacom konaní neustanoví inak.

Účinnosť

Účinnosť zákona nastala 1.2.2017. Do dnešného dňa sa zákon nenovelizoval a platí v prijatom znení.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Získanie oprávnenia na podnikanie v oblasti poskytovania pôžičiek

Chcem si založiť s.r.o. a ponúkať ľuďom pôžičky do 1.000 EUR na dobu od 3 mesiacov do 12 mesiacov. Pôžičky budú poskytované...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Požičal som peniaze, ako ich mám vymáhať?

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, jedna osoba si odo mňa požičala peniaze na základe ústnej dohody s lehotou...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Návrh na vykonanie exekúcie

Podľa zákona žalobca je povinný zaslať žalovanej výzvu na zaplatenie dlhu pred exekúciou. Ktorý zákon to predpisuje?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie