Návrh na vykonanie exekúcie

Otázka:

Podľa zákona žalobca je povinný zaslať žalovanej výzvu na zaplatenie dlhu pred exekúciou. Ktorý zákon to predpisuje?

Odpoveď:

Podanie návrhu na vykonanie exekúcie upravuje zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej ako „Exekučný poriadok“). 

Podmienkou podania návrhu na vykonanie exekúcie je, že oprávnený disponuje exekučným titulom. Podľa § 48 ods. 2 Exekučného poriadku: „Exekúciu možno vykonať na návrh toho, kto je oprávnený požadovať splnenie nároku z exekučného titulu preto, že povinný dobrovoľne nesplnil to, čo mu exekučný titul ukladá.“ Exekučným titulom môže byť napr. notárska zápisnica o uznaní záväzku alebo právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutie. 

Exekučný poriadok nezakotvuje povinnosť oprávneného vopred informovať dlžníka o podaní návrhu na vykonanie exekúcie. Po podaní návrhu na vykonanie exekúcie na Okresný súd Banská Bystrica, súd vykonaním exekúcie poverí exekútora a následne exekútor zašle dlžníkovi (povinnému) upovedomenie o začatí exekúcie.

Prečítajte si aj: 

Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Ako vymáhať nevrátenú pôžičku