Pôžičky / Dlhy / Exekúcie

Upomínacie konanie ako spôsob vymáhania pohľadávok

V súčasnosti sú dva spôsoby, ako vymáhať peňažnú pohľadávku súdnou cestou. Prvým je podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu podľa...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Postúpenie pohľadávky, prevzatie dlhu a iné prípady zmien v subjektoch

V zásade je potrebné rozlišovať nasledovné prípady, kedy by mohlo dôjsť k zmene v osobe veriteľa alebo dlžníka.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Úroky z omeškania od 01.02.2013

Od kedy je dlžník v omeškaní? Podľa Obchodného zákonníka dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to až do doby poskytnutia riadneho...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Čas plnenia peňažného záväzku dlžníka

Zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Výška odplaty za spotrebiteľské úvery a pôžičky od 1.6.2014

V našom článku Novela Občianskeho zákonníka účinná od 1.6.2014 – úžera a súvisiace zmeny sme Vás informovali o zakotvení definície...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Námietky proti exekúcii – čo možno v námietkách uviesť?

Lehota na podanie námietok Námietky je možné podať len v lehote do 14 dní odo dňa, kedy bolo povinnému doručené upovedomenie o začatí exekúcie....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Nová skutková podstata v trestnom zákone – trestný čin nevyplatenia faktúry

Do Národnej rady Slovenskej republiky bol predložený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Vymáhate nárok voči fyzickej osobe na podklade zmenky? Pozor máte už posledné dni!

V zmysle poslednej novely Občianskeho súdneho poriadku účinnej od 23.12.2015 č. 438/2015 Z. z., ktorým sa mení aj Exekučný poriadok,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK