Pôžičky / Dlhy / Exekúcie

Zmluva o pôžičke – zriadenie záložného práva, úročenie, judikatúra

Zmluva o pôžičke je osobitným zmluvným typom, ktorý je upravený v § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších právnych predpisov...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dohoda o urovnaní dlhov

Dohodu o urovnaní, ktorú inak nazývame aj dohoda o pokonávke, upravuje § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Odpor proti platobnému rozkazu

Platobný rozkaz vydá súd na návrh žalobcu (veriteľa) v prípade, ak si žalobca uplatňuje voči dlžníkovi aspoň časť nároku vo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Osobný bankrot po novom, aké sú podmienky od roku 2017?

V súčasnosti dlžník – fyzická osoba, v prípade, že je platobne neschopný, môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Súd povolí konkurz len vtedy,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Upomínacie konanie ako spôsob vymáhania pohľadávok

V súčasnosti sú dva spôsoby, ako vymáhať peňažnú pohľadávku súdnou cestou. Prvým je podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu podľa...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Uznanie dlhu, náležitosti, účinky a následky

V zmysle § 558 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, ak niekto písomne uzná, že zaplatí svoj dlh určený čo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Porovnanie zmluvy o pôžičke a zmluvy o úvere

Zmluva o pôžičke a zmluva o úvere sú dva samostatné zmluvné typy s viacerými odlišnosťami, upravené v dvoch odlišných zákonoch,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Platobný rozkaz podľa Civilného sporového poriadku

S nadobudnutím účinnosti civilných procesných kódexov, a to najmä zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK